Stížnost na advokáta v soudním řízení / hlavním líčení - vzor

Zdají-li se Vám vzory stížností komplikované a jejich příprava složitá, musí to tak být, aby měla možnost uspět. Uvědomte si, kdo proti Vám stojí a kam stížnost podáváte. Stojí proti Vám právník nebo advokát a podáváte ji k Advokátní komoře, tudiž zase k advokátům.

Můžete podmínky (podklady) zkusit vytvořit sami dle návodu nebo nás kontaktujte a my je zajistíme společně s Vámi.

Jan Novák (Stěžovatel)

Narozen:

Trvalé bydliště:

Doručovací adresa:

Id Datové schránky:

E-mail:

Telefon:

Česká Advokátní Komora

Kontrolní oddělení

Národní třída 16

Praha 1, 110 00

STÍŽNOST NA ADVOKÁTA V SOUDNÍM ŘÍZENÍ poskytujícího právní služby ex offo na základě ustanovení soudu v trestní věci

Nezaměnitelná identifikace advokáta:

Jméno a příjmení advokáta:

Číslo identifikačního průkazu advokáta:

Adresa advokáta / Sídlo advokáta

Telefon:

E-mail:

Výše uvedeného advokáta jsem si zvolil /-a na základě plné moci ze dne 1.1.2020 a smlouvě o zastupování ze dne 1.1.2020 a to v souvislosti s občansko právní / trestně právní věcí, vedené u Okresního / Krajského soud v : ............ sp.zn. / č.j.:........

NEBO (Nehodící se smažte)

Výše uvedený advokát mi byl ustanoven soudem na základě usnesení ze dne 1.1.2020 č.j. ………….. v souvislosti s nutnou obhajobou dle ust. § 36 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a to v trestní věci vedené policejním útvarem: 1. Oddělení Hospodářské kriminality a to na základě usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 30.12.2019 č.j. KRPT – 267325/TČ-2015-067985 pro zvlášť závažný zločin krácení daně a jiné povinné platby dle ust. § 240 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Výše uvedený advokát taktéž vykonává / vykonával obhajobu v Hlavním líčení vedeném u Okresního / Krajského soud v Ostravě sp.zn. 45T3/2015 stanoveném ve dnech: …………..

ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI

V souvislosti s hlavním líčením v trestní věci vedené u Okresního / Krajského soudu V Ostravě sp.zn. 45T3/2015 a právním úkonem ustanoveného obhájce „účast na jednání před soudem“ dle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii proběhla Dne………… příprava k hlavnímu líčení na základě právního úkonu „další porada s Klientem“ dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kde jsem navrhl / navrhla učinit kroky v souvislosti s obhajobou mé osoby dle ust. § 215 tr. řádu a to:

 • a) Na návrh obžaloby státního zastupitelství vyslechnout svědky
 • Jaroslava Nováka
 • Petra Vomáčku
 • Ludmilu Plačkovou

jsem navrhl / navrhla PŘIPRAVIT A PŘEDESTŘÍT tyto dotazy:

 • …………………
 • …………………
 • …………………
 • …………………
 • b) Navrhnout předsedkyni / předsedovi senátu k předvolání a vyslechnutí tyto svědky:
 • Otakar Venousek
 • Pavlína Nezbedná
 • Roman Nevinný
 • c) Předložit listinné důkazy, které jsem zajistil / zajistila z vlastní iniciativy bez angažovanosti obhájce.

Důkazní prostředky (Písemný záznam z poradu s Klientem / Stěžovatelem)

Dne ….. , Dne…., Dne….. v souvislosti s právním úkonem „účast na jednání před soudem“ dle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,NEDOŠLO ze strany advokáta ex offo k učinění mnou navrhovaných kroků, či pouze částečně.

Důkazní prostředky (Protokol z hlavního líčení ze dne………)

Dne…….. jsem v souvislosti s narovnáním věci odeslal / odeslala advokátovi ex offo elektronickou komunikací pokyn, aby písemnou formou požádal Okresní / Krajský soud o doplnění dokazování dle ust. § 218 tr. řádu

Na výše uvedenou elektronickou komunikaci advokát ex offo zareagoval s výrazným zpožděním a to Dne….. s odůvodněním, že dotčené dotazy, ani návrhy nepovažuje za důležité, a proto je nenavrhne jako prostředek doplnění dokazování u hlavního líčení, či jen částečně a to i přes výslovný pokyn mé osoby, aby takto učinil v plném rozsahu.

Důkazní prostředky (elektronická komunikace)

Dne ……. jsem telefonickou komunikací požádal / požádala obhájce ex offo, aby v souvislosti s následujícími pokračováním v Hlavním líčení u soudu, kterých se bude účastnit osobně, či substitučně pověří svého právního koncipienta, předloží předsedovi / předsedkyni senátu dokumenty, které považuji za důležitý důkazní materiál svědčící o mé nevinně.

Dne….. jsem elektronickou komunikací požádal / požádala obhájce ex offo, aby v souvislosti s mým telefonickým pokynem potvrdil učinění kroku, ke kterému jsem obhájce ex offo pověřil / pověřila.

Na výše uvedenou elektronickou komunikaci / výzvu obhájce ex offo reagoval opětovně se zpožděním a zcela bez konkrétního výstupu.

Důkazní prostředky (elektronická komunikace)

Při hlavním líčení konaném Dne…….…, nedošlo ze strany obhájce ex offo k učinění mnou požadovaných kroků.

Důkazní prostředky (Protokol z hlavního líčení ze dne…….)

Vzhledem k výše uvedenému jsem přesvědčen / přesvědčena o porušení ust. § 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

A to z důvodu, že dotčený advokát ex offo ustanovený soudem nehájí zájmy mé osoby, i přesto, že je výslovně vyzýván k učinění konkrétní a odůvodněných kroků.

Nad rámec toho je nutno podotknout že chování ustanoveného obhájce ex offo je hrubě v rozporu s oddílem druhým čl. 6 ( Povinnosti advokáta vůči klientovi ) ETICKÝ KODEX vydaným představenstvem České advokátní komory ze dne 31.10.1996

ZÁVĚR

Závěrem navrhuji, aby výše nezaměnitelně identifikovaný advokát / právník, byl vystaven kárné žalobě s důsledky, které Kontrolní orgán advokátní Komory stanoví a vyhodnotí s ohledem na závažnost provinění.

S úctou

Jan Novák

V.............Dne............

[ Zdroj: www.zakonyprolidi.cz ]

Vzor stížnosti na advokáta v přípravném řízení naleznete ZDE