Chraňte své blízké! Omezte je ve svéprávnosti.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li se jedná o omezení (zbavení) svéprávnosti alkoholika nebo psychicky nemocného nebo se dokonce jedná o projev zlovůle, vždy se jedná o lidské životy, o kterých rozhodují druzí,a proto je potřeba položit si základní otázku, proč a jak omezit svéprávnost a v jakém rozsahu?

 • Člověka již nelze svéprávnosti zbavit, lze svéprávnost pouze omezit
 • Doba po kterou lze omezit svéprávnost člověka je 3 roky, následně dochází k reviznímu posouzení zdravotního stavu Opatrovance.

Jak omezit (zbavit) člověka svéprávnosti?

Jedná se o velmi časově i emocionálě náročný proces, co je tedy nutné učinit?

 • a) Zajistit lékařské zprávy, které vypovídají o negativním zdravotním stavu psychického nebo fyzického charakteru posuzované osoby. (Například opakovaný urgentní příjem v nemocnici, Ambulatní nebo Ústavní léčba) - Hlavní důkaz
 • b) Zajistit písemná vyjádření ošetřujících lékařů (Například z nemocnice, protialkoholní záchytné stanice, psychiatrické kliniky) - Hlavní důkaz
 • c) Zajisti písemná vyjádření dalších svědků (členů rodiny a příbuzných) - Podpůrný důkaz
 • d) Sepsat návrh
 • e) Podat návrh na místně příslušný soud dle trvalého bydliště posuzované osoby

Návrh na omezení svéprávnosti může podat jakákoli fyzická osoba, zdravotní ústav či zařízení, veřejný orgán. Pro soud není podstatné, kdo návrh podal, podstatné je, zda-li se jeví jako opodstatněný či nikoli a to soud vždy vyhodnotí na základě objektivních zjištění a důkazech.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Potřebujete pomoc v omezení svéprávnosti?

Kontaktujte nás a my vše zajistíme.

Postup při omezení svéprávnosti

Postup soudního řízení při omezení svéprávnosti po podání návrhu

 • a) Řízení o omezení svéprávnosti zahajuje soud po podání návrhu
 • b) Soud písemným usnesením informuje Navrhovatele, Opatrovníka i Posuzovanou osobu o ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie a ustanovení Opatrovníka pro soudní řízení (Navrhovatel NEMŮŽE v řízení zastávat více funkcí zároveň - to znamená, že opatrovníkem musí Navrhovatel navrhnout další osobu, případně navrhnout, aby soud ustanovil Opatrovníka sám) V případě Opatrovníka pro soudní řízení se nemusí jednat o advokáta, může to být například další člen rodiny.
 • c) Soud vyzve místně příslušný Úřad dle místa trvalého pobytu posuzované osoby k provedení šetření v místě pobytu posuzované osoby. Pakliže je místo faktického pobytu posuzované osoby rozdílné s místem trvalého pobytu, postoupí se místní šetření nejbližšímu Úřadu.
 • d) Ustanovený soudní znalec kontaktuje Navrhovatele, Opatrovníka i Posuzovanou osobu (pakliže je kontaktní) o Datu realizace vyšetření, které se vztahuje na soudem požadované oblasti, většinou se jedná o zkoumání základních a rozšířených kognitivních funkcí. Pokud posuzovaná nebude schopna sama znalce navštívit, může znalec provést vyšetření přímo v bydlišti posuzované. Pakliže je posuzovaná osoba nekontaktní, může soud vydat příkaz k předvedení posuzované osoby prostřednictvím justiční stráže nebo policie ČR.
 • e) Místně příslušný úřad kontaktuje a obeznámí Navrhovatele i Posuzovanou osobu (pakliže je kontaktní) o Datu provedení místního šetření. (Místní šetření se vztahuje na zjištění životních, pracovních, finančních poměrů posuzované osoby) Pakliže je posuzované osoba nekontaktní, nebo se odmítá místnímu šetření podrobit, je o této skutečnosti učiněn záznam a úkon je tímto proveden.
 • f) Soud obeznámí Navrhovatele, Opatrovníka, Posuzovanou osobu o termínu konání soudního řízení ve věci podaného návrhu. Pakliže je posuzovaná osoba nekontaktní nebo se záměrně vyhýbá soudnímu řízení bez patřičného odůvodnění, může soud vydat příkaz k předvedení posuzované osoby prostřednictvím justiční stráže nebo policie ČR. Soud může také vést řízení ve zvláštním režimu bez přítomnosti posuzované osoby.
 • g) Soud vyslechne (zhlédne) Posuzovanou osobu, Navrhovatele, Opatrovníka , Soudního znalce a případně další navrhované svědky. Soud taktéž rekapituluje důkazní prostředky, které navrhne kterákoli ze stran účastníků řízení.
 • h) Soud zhodnotí objektivní skutečnosti a vynese rozsudek jménem republiky, ve kterém buď omezí nebo neomezí posuzovanou osobu ve svéprávnosti na základě návrhu. Pokud je posuzovaná osoba omezena ve svéprávnosti, tak soud na tuto dobu ustanoví Opatrovníka. Soud může sám rozšířit nebo zmírnit omezení svéprávnosti pro posuzovanou osobu.
 • i) Všichni účastníci řízení mají právo po vynesení prvoinstančního rozsudku využít opravného prostředku a to odvolání k soudu vyšší instance (odvolacímu soudu - soudu Krajskému)
 • Soudní řízení o zbavení (omezení) svéprávnosti trvá zhruba 12-16 měsíců. A samotné omezení posuzované osoby je zpravidla udělováno nanejvýš na tři roky.

Přečtěte si také užitečný článek 7 nejčastějších komplikací při omezování svéprávnosti

Zajímá vás konkrétní návrh na omezení svéprávnosti alkoholika?

Podívejte se na náš vzor

Jakým způsobem může soud omezit člověka ve svéprávnosti?

Takovému člověku mohou z pravomocného rozsudku plynout omezení způsobilosti k právním úkonům, omezení k nakládání s finanční hotovostí, omezení spravování vlastního jmění, omezení možnosti vyřízování zcela běžných záležitostí ve vztahu k úřadům, omezení v rozhodování o vlastní léčbě a další...

Odůvodnění rozsudku o omezení svéprávnosti člověka je založeno na subjektivním vyhodnocení ze strany samosoudce a to předložených důkazů a svědeckých výpovědí.

Důkazy (například znalecký posudek) ze strany soudního znalce jsou většinou stěžejním argumentem soudu v odůvodnění rozsudku.

Rozsah omezení svéprávnosti posuzované osoby a dobu omezení stanoví soud.

Věříme, že k návrhům na omezení svéprávnosti ze strany rodinných příslušníků dochází s akcentem na dobro pro fakticky nemocného člena úzké rodiny, stejně tak věříme, že rozhodnutí nezávislých soudů jsou činěna na základě objektivních skutečností.

Smutný příběh v řízení o omezení svéprávnosti

Bohužel se setkáváme s případy, kdy jsou objektivní skutečnosti ohýbány a předestírány tak, aby vypovídaly o nutnosti omezení svéprávnosti zcela psychicky zdravého člověka a to ze zištných a zavržení hodných pohnutek, jakými jsou finanční prostředky a majetek nebo jen zlovůle nejbližších osob.

Kdy jsou odborné závěry v některých případech činěny účelově a na základě nekorektního přístupu k posuzovaným osobám a významným způsobem negativně ovlivňují samotné rozhodnutí soudu a je velmi náročné se s tímto problémem vyrovnat.

Stejně tak svědecké výpovědi nebo písemná vyjádření, mnohdy samotného navrhovatele, nejsou vždy odrazem skutečného stavu věci. Jsou předkládány ze subjektivního úhlu pohledu, který může být vykonstruován jako součást předem stanoveného záměru.

Níž uvádíme jeden z hrozivých scénářů toho, jak lze zneužít právních systémů v demokratické společnosti k zištným záměrům.

Klientka, která se obrátila na Český fair trade institut, je osobou v již vyšším věku, což s sebou přináší určitou míru fyzických komplikací, stejně tak takováto osoba nedisponuje dostatečnými znalostmi nebo schopnostmi řešit nejen průběh řízení o omezení svéprávnosti, ale především není schopna posoudit a bránit se účelové manipulaci, která pramení z rodinných vztahů, jejichž účastníci vykazují nejednu defektní poruchu osobnosti.

Taková osoba mnohdy vloží svou důvěru do rukou odborníků, právníků, advokátů, kteří by měli hájit zájmy posuzované osoby a snažit se přiklonit nezávislý soud na stranu posuzované osoby, pakliže ta po faktické stránce věci nevykazuje žádné známky psychické poruchy a naopak si je vědoma příčin, které spatřuje v zištných záměrech nejbližších osob, k ovládnutí finančních zdrojů a života posuzované osoby.

Posuzovaná osoba však netuší, že celý proces přípravy podkladů pro soudní řízení provází nestandardní a neomluvitelné chování Navrhovatele, Opatrovníka (advokáta, který má hájit zájmy posuzované osoby), Soudního znalce (který má zachovat korektní a profesionální přístup). Bezmezná důvěra posuzované osoby vůči autoritám, které spatřuje ve statusech advokát, lékař, či bezmezná důvěra v sílu mateřského pouta ve vztahu k Navrhovateli (Syna posuzované osoby), jsou příčinou určité míry zaslepenosti a neschopnosti vyhodnotit racionálním způsobem rizika, plynoucí z chování jednotlivých aktérů. A především důsledky, které takovéto jednání pro posuzovanou osobu bude v budoucnu mít

Stejně tak již výše věku a omezených možností způsobí, že posuzovaná osoba čelí soudnímu řízení, ve kterém se rozhoduje o životě člověka způsobem, kdy je posuzované osobě účelově zatajován průběh řízení o omezení svéprávnosti, který nemá posuzovaná osoba jak zjistit a kdy je posuzované osobě prostřednictvím Opatrovníka, ustanoveného pro soudní řízení, odebrána možnost opravných prostředků, kdy je posuzovaná osoba systematicky manipulována a emocionálně vydírána, kdy je posuzovaná osoba zcela nestandardním způsoben odborně zkoumána, bez ohledu na objektivní skutečnosti bránící učinění relevantních závěrů.

Výsledkem takového řízení je pravomocný rozsudek, který z člověka, který doposud vedl zcela řádný život, vytvořil rodinné, společenské i materiální hodnoty, učiní člověka, který je omezen ve všech významných a osobnost utvářejících činností v rámci osobního i pracovního života.

Náprava takové stavu je ztěžována několika faktory.

Opatrovník ustanovený soudem pro řízení před soudem je neakceschopný, nebyl schopen a ochoten zajistit a předložit důkazní prostředky, které by vyvracely tvrzení soudního znalce, či navrhovatele.

Opatrovník ustanovený soudem pro výkon opatrovnictví po dobu omezení svéprávnosti posuzované osoby je samotným Navrhovatelem a strůjcem osnov, které vedly k pravomocnému rozsudku o omezení svéprávnosti posuzované osoby. Pakliže se potýkáte s tímto problém, či máte jiné subjektivní a objektivní důvody pro nedůvěru ve Vašem ustanoveném opatrovníkovi z řad příbuzných nebo z řad veřejného opatrovníka (Obec, městská část - podle místa trvalého pobytu / prostřednictvím sociálního pracovníka), můžete a měli by jste učinit návrh na změnu opatrovníka, k čemuž jakožto Opatrovanec máte zákonné právo.

Soudní znalec, který vyhotovil původní znalecký posudek není ochoten, ani schopen připustit vlastní pochybení.

Posuzovaná osoba (Opatrovanec) není organizačně schopná natolik, aby svépomocí zajistila potřebné listinné materiály pro případnou nápravu stávajícího stavu.

Opatrovanec je systematicky nadále manipulován, omezován a veškeré kroky, které činí z projevu vlastní vůle mohou být neplatné, ovšem pouze za předpokladu, že výsledkem takového jednání by byla újma pro Opatrovance. Chcete vědět, jak tento příběh dopadl?

Co je tedy nutné učinit? Jaká je nejrychlejší cesta k navrácení svéprávnosti??

Než-li se snažit o nápravu již pravomocného rozhodnutí soudu, bez ohledu na skutečnost, zda-li se s výsledky soudního řízení ztotožňujete či nikoli, je přijatelnější variantou PODAT NÁVRH NA NAVRÁCENÍ SVÉPRÁVNOSTI.

Takový návrh na navrácení svéprávnosti se podává k Okresnímu nebo Obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště navrhovatele a to na stejném formátu, jako návrh na omezení svéprávnosti. Je v něm nutné popsat velmi přesně okolnosti, které vedou navrhovatele k učinění návrhu.

Je nutné zajistit přílohy ve formě zdravotní dokumentace, která vypovídá o změně (zlepšení) zdravotního stavu posuzované osoby a to prostřednictvím nových odborných posouzení z oblasti psychiatrie, případně již učiněných odborných posouzení z oblasti psychologie, která již byla realizována v minulosti (například již v době prvotního rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti) a která nebyla v původním řízení předložena z objektivních důvodů. Takový posudek se ve většině případů vztahuje na posouzení Kognitivních funkcí - Wikipedie

Žádost o poskytnutí lékařské dokumentace můžete učinit nejlépe prostřednictvím datové schránky, vystavené na Vaší fyzickou osobu a to písemnou formou na konkrétní zdravotní zařízení nebo instituce.

Datovou schránku je možné zajistit na kterékoli pobočce české pošty. Komunikace se státní správou, samosprávou a státními institucemi je zcela zdarma, komunikace s komerčními subjekty je zpoplatněna 15,- / 1 datová zpráva. A proto je nutné zajistit pro svou datovou schránku dostatečný Kredit, s čímž Vám pomohou pracovníci české pošty, nebo tak učiníte prostřednictvím aplikace moje datova schranka.

Je nutné přesně zmapovat schopnost posuzované osoby pochopit a prakticky řešit jednotlivé dílčí kroky k narovnání situace, se kterou se není posuzovaná osoba schopna ztotožnit, tedy že posuzovaná osoba jedná, reaguje a zvládá konkrétní úkoly. K takovému mapingu postačí chronologická časová osa úkonů a úkolů, které navrhovatel ve snaze zajistit pro soud nové podklady učinil.

Takový výčet úkolů a činností, které Opatrovanec učinil poukazuje na skutečnost, že je schopen vlastní situaci nejen vyhodnotit, ale také prakticky řešit a měl by být součástí podaného návrhu na navrácení svéprávnosti.

Následně je nutné vyčkat do nového rozhodnutí soudu a věnovat zvýšenou pozornost soudnímu řízení, které bude trvat přibližně stejně dlouho, jako řízení o omezení svéprávnosti, což je zhruba 12-16 měsíců.

[zdroj: Wikipedie ] [zdroj: Česká pošta]

Pomůžeme vás se v problematice zorientovat

Vstoupíme v kontakt s ošetřujícími lékaři, zajistíme vaše písemné stanovisko na základě vašeho vyjádření, zajistíme opatrovnictví v celém řízení.

Případně doporučíme advokáta pro právní záležitosti.

Podobné články