Problém s advokátem? Podejte stížnost! Anebo ho rovnou zažalujte!

stížnost na advokáta

Stížnost na advokáta je proces, kdy nespokojený klient podá sám nebo prostřednictvím jiného právníka nebo advokáta písemný podnět k prošetření činnosti advokáta, který klienta zastupoval a v jehož činnosti klient spatřuje vědomé nebo nevědomé pochybení a to bez ohledu na to, zda-li soudní spor vyhrál nebo prohrál.

Každému z nás se může stát, že natrefíme na nečestného obhájce, na někoho, kdo se málo snaží a něco zanedbá. Důsledky nedostatečné nebo nepoctivé práce advokáta jsou dalekosáhlé – soud rozhodne v neprospěch jen proto, že obhájce nevyužil všechny možnosti, soudní řízení je dražší, špatnou prací může advokát zapříčinit nehmotnou, psychickou i finanční škodu.

vzor stížnosti na advokáta

Je dobré vědět, že každý advokát je v plném rozsahu zodpovědný za újmu, kterou svému klientovi při výkonu advokacie způsobí, a to podle § 24 zákona č. 85/1996 Sb. Jak se s advokátem, který zpronevěří peníze, pracuje špatně nebo způsobí škodu, vypořádat? Nebojte se podat stížnost, žalobu nebo dokonce trestní oznámení. Se vším dokážeme pomoci.

Poškozených i oklamaných klientů je víc, než bychom si v českém právním systému přáli. Ročně vyřizuje Česká advokátní komora okolo 1000 stížností. Zdaleka ne všichni oklamaní klienti přitom svůj problém stížností vůbec řeší. Advokát, který svou práci nedělá dobře nebo čestně, může být napomenut, potrestán pokutou až 800 000 Kč, v nejzazším případě i pozastavením výkonu funkce. Pokud komora potrestaného obhájce vyškrtne ze seznamu advokátů, oznámí to dokonce veřejně na svých stránkách.

Každý, kdo má pochybnost o práci svého advokáta, by se měl nejprve obrátit přímo na něj a jeho činnost písemně reklamovat. Už během probíhajícího procesu můžete advokáta písemně vyzvat k provedení úkonu, na který máte podle smlouvy nárok, ale který advokát dosud nevykonal. Je pravděpodobné, že reklamaci své práce advokát zamítne. Pak přichází čas na stížnost.

stížnost na advokáta vzor

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Na co si klienti nejčastěji stěžují

 • Advokát nevysvětlil detaily problému, což negativně ovlivnilo výsledek přelíčení.
 • Změna stran. V soudním procesu začal advokát najednou hájit zájmy druhé strany.
 • Služby stály víc, než klient předpokládal.
 • Advokát nepracoval důsledně, neudělal vše, co bylo v jeho silách.
 • Nedodržení náležitostí smlouvy.
 • Porušení zákona (úplatky, podvody, zpronevěra) nebo stavovského předpisu.
 • Nadřazení svých vlastních zájmů nad zájmy klienta.
 • Advokát zamlčuje nebo vůbec neposkytuje informace.
 • Advokát nekomunikuje a nereaguje na výzvy.

Co musí stížnost obsahovat

 • vaše jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresu a datum narození,
 • nezaměnitelnou identifikaci advokáta:
 • (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu advokáta, nejlépe i jeho telefon a e-mail),

 • adresu ČAK:
 • (Česká advokátní komora, kontrolní oddělení, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1),

 • důvod stížnosti:
 • V této části podrobně popište problém, kvůli kterému stížnost podáváte. Rozveďte, v čem podle vás advokát pochybil, a proč nejste s jeho službami spokojeni. Můžete uvést i přesné částky za jeho úkony a v čem jejich provedení neodpovídá vaší představě.

 • přílohy:
 • - fotokopie listin a dokumentace vaší e-mailové konverzace (tisk, scan, otisk obrazovky)

  - fotokopie soudního rozhodnutí

Můžete přiložit také:

 • scan (vytištěné podklady) výzev k úkonu (pokud jste nějaké advokátovi odeslali)
 • písemný přepis ze soudního líčení, pokud se stížnosti týká (orgány v trestním řízení jsou povinny jej na základě vaší žádosti vydat)
 • kopie výslechů svědků, které obsahují veškeré dotazy vznesené advokátem (orgány v trestním řízení jsou povinny jej na základě vaší žádosti vydat).
 • vaši představu výsledku stížnosti
 • ve stížnosti můžete zmínit formu a rozsah způsobené škody (o té ale ČAK nerozhoduje).
stížnost na advokáta vzor

Jak stížnost probíhá

Samotné podání stížnosti k České advokátní komoře (dále ČAK) je bezplatné. Stížnost musí být písemná a na ČAK ji můžete zaslat e-mailem nebo poštou jako doporučený dopis. V případě zaslání poštou se tedy náklady na podání stížnosti rovnají sazbě za doporučené psaní podle poštovního sazebníku. Písemnou stížnost můžete podat také osobně v podatelně ČAK a v případě, že jste držitelem datové schránky, přes datovou schránku.

Každou stížnost musí ČAK prověřit a uzavřít do tří měsíců. V praxi trvá vyřízení většinou jen několik málo týdnů. Během této doby ČAK prověřuje, jestli k pochybením skutečně došlo a jak jsou vážná. Buď dojde ke stejným závěrům jako vy a uzná, že advokát pochybil – vaši stížnost pak akceptuje jako důvodnou s advokátem zahájí kárné řízení. Anebo s vašimi závěry nesouhlasí a domnívá se, že chyby advokáta nebyly takového rozsahu, aby se staly důvodem vzniklé škody, nebo neměly vliv na výsledek soudního řízení a advokát jednal správně – v takovém případě vaši stížnost shledá ČAK nedůvodnou.

Jako nedůvodná bývá stížnost často zamítnuta v důsledku nekvalitního zpracování. Advokát sice pochybil, ale poškozený klient stížnost nepřipravil dostatečně. Chcete tomu předejít?

Dalším důvodem zamítnutí může být advokátní kolegialita. O pochybení advokáta rozhoduje zase jen jiný advokát. Může se stát, že se nechá příliš unést profesní kolegialitou, posoudí případ s nedostatečným vhledem, unikne mu podstatný detail a jeho zhodnocení stížnosti nemusí být správné.

Čemu čelí nespokojení klienti, nebo naše organizace, když se stavíme proti advokátů, se můžete podívat v našem tutorialu stížností na konkrétní advokáty, který mapuje celý proces stížnostního řízení na konkrétní advokáty.

stížnost na advokáta vzor

Připadá vám sepsání stížnosti stále příliš složité? Použijte naše vzory!

Vzor stížnosti na advokáta po skončení soudu

Vzor stížnosti na advokáta v přípravném řízení

Vzor stížnosti na advokáta v soudním řízení

Abychom ještě lépe porozuměli mentalitě a pohnutkám loupežníků s diplomy, potřebujeme znát právě vaší zkušenost. Podělte se s námi

Napište nám vaši zkušenost

Položky označeny * jsou povinné

Náhrada škody a nedůvodná stížnost – co dělat při zamítnutí

Když vám advokát svou nedbalostí způsobí škodu, můžete ve stížnosti žádat o její náhradu. Každý advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, kterou klientovi způsobí. Stížnost přijatá jako důvodná neznamená automatický nárok na finanční odškodnění. Je to ale skvělý základ pro jeho pozdější vymáhání. Každý advokát je povinen pojistit se pro případ odpovědnosti za újmu, kterou způsobí, a to do výše 3 milionů Kč. Poskytuje-li právní služby, při kterých může dojít k ještě větším škodám, musí se připojistit až na míru odpovídající riziku. A právě z jeho pojištění je v případě vašeho nároku finanční újma vyplacena. Pojišťovna ale může mít námitky a na základě podmínek, které si sama určí (nejsou dány zákonem), může pojistné plnění odmítnout. Detaily případu mohou být takové, že se jich pojistka netýká. A nakonec i sám advokát může náhradu škody jednoduše odmítnout. Ve všech těchto případech máte právo obrátit se na soud, podat tzv. kárnou žalobu na advokáta a škodu vymáhat soudní cestou.

Ani když ČAK vrátí vaši stížnost jako nedůvodnou, nemusí být všemu konec. Podejte další stížnost přímo na ČAK nebo se s žalobou obraťte na soud. Tady už ale opatrně – nezapomeňte, že když soud žalobu neuzná, hradíte všechny náklady za soudní proces! Raději se proto obraťte na nás – váš případ prověříme a pomůžeme.

K čemu je ČAK, když se k ní ve vašem zájmu nechce skoro žádný advokát obrátit, protože má strach o vlastní koryto.

 

Jsme jedinou organizací, která nejen veřejně vystupuje proti advokátním šmejdům, ale zároveň také poskytuje součinnost a podporu v celé řadě problematiky, které obyčejní lidé bohužel s advokáty musí řešit

 • Stížnost na advokáta k advokátní komoře
 • Výzva k odstranění pochybností
 • Výzva k provedení úkonů
 • Reklamace služeb
 • Pojistné události k náhradě škody
 • Předžalobní výzva
 • Žaloba k civilnímu soudu
 • Trestní oznámení
POUZE cirka 10% - 20% stížností podaných k advokátní komoře je shledáno jako důvodné. Zbytek je zameten pod koberec.
Ne však proto, že by advokát neudělal chybu, nebo klienta nepoškodil, neokradl, neoklamal. Ale proto, že stížnost nebyla kvalitně připravena. Proto si na tom dejte záležet, nebuďte netrpěliví, ale naopak velmi důslední při přípravě podkladů i samotné stížnosti.

2017

Počet podáných stížností k Advokátní komoře: 1076

 • DOVODNÉ: 155
 • NEDŮVODNÉ: 921

2018

Počet podaných stížností k Advokátní komoře: 918

 • DŮVODNÉ: 113
 • NEDŮVODNÉ: 805

2019

Počet podaných stížností k Advokátní komoře ČR: 820

 • DŮVODNÉ: 175
 • NEDŮVODNÉ: 538
 • Neuzavřené do 31.12.2019: 107

Přinutíme Vaše neschopné advokáty pracovat

Rozbijeme náklady na obhajobu, které si Váš advokát účtuje

Zajistíme stížnosti, žádosti, žaloby

Přinutíme nést odpovědnost za spackanou práci a zničené životy

Podobné články