Vyhněte se dvojímu zaplacení směnky vlastní!

Směnka vlastní je dokonalým cenným papírem, který obstojí vždy sám o sobě, bez nutnosti dalších podkladů a smluvních ujednání. V mnohých případech se však směnky využívají právě jako zajišťovací prostředek jiného smluvního vztahu. Tedy, že za určitých okolností (pokud jeden z účastníků nesplní povinnosti vyplývající ze smlouvy) uplatní protistrana (věřitel) svůj nárok prostřednictvím směnky.

Smlouva mezi účastníky, ve které hraje směnka zajišťovací roli, je volnou prózou, tedy zákon nijak neupravuje znění, ani obsah, takže je možné, aby smluvní strany stanovily ve smlouvě vše potřebné a nutné, aby smluvní vztah, respektive splnění podmínek smlouvy znamenalo nemožnost uplatnění směnky. V něterých případech se totiž stává, že i přes splnění faktických podmínek smlouvy, ve které směnka sehrála roli zajišťovací, věřitel znovu vymáhá nárok na úhradu směnky samotné, protože směnka nebyla doposud zaplacena, jakožto samostatný a dokonalý cenný papír. Následně se v praxi stane to, že dlužník svůj případný závazek hradí dvakrát. Nebo jej za dlužníka podruhé zaplatí ručitel, který se upsal k rukojemství.

Pokud jste tedy dlužníkem, dbejte na to, aby v hlavním smluvním vztahu (ve kterém směnka hraje roli zajišťovací), případně v samostatné směnečné listině, byly definovány jasné podmínky možností a nemožností uplatnění směnky a stejně tak možnosti nakládání se směnkou v průběhu trvání smluvního vztahu (občas se stává, že v průběhu trvání smluvního vztahu již věřitel prodá nebo postoupí samotnou směnku a nový věřitel započne uplatňovat svůj nárok až po prvním vypořádání závazků ze strany dlužníka vůči prvnímu věřiteli). Tak či onak, dlužník v obou případech zaplatí svůj dluh dvakrát. Pokud jste věřitel a nemáte nekalé úmysly, dbejte na to a informujte o této skutečnosti dlužníka.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Náležitosti směnky

Při vyplnění směnky je naprosto nezbytné, aby splňovala minimální formální náležitosti. Samozřejmě pokud směnku vystavuje dlužník, vada směnky mu nevadí, protože jeho věřitel bude s největší pravděpodobností s uplatněním směnky u soudu neúspěšný.

Prozkoumejte náležitosti směnky

Proč se směnka podle vzorů z internetu může velmi prodražit

Čas od času se nám podaří ukořistit unikátní směnku, kterou koupíme jen pro vyšší dobro, abychom ukázali našim čtenářům a návštěvníkům, jak dalekosáhlá je kreativita některých směnečných věřitelů, která má však fatální důsledky.

Tím, že poukážeme na další z nástrah směnek, možná ochráníme finanční prostředky vnímavých a obezřetných věřitelů, kteří raději problémům předcházejí, než-li by je museli dále řešit. Tím, že soud tuto zdánlivě správně vyplněnou směnku, se kterou si věřitel i dlužník dali tolik práce, že v ní definovali dokonce i konkrétní splátkové kalendáře, smetl ze stolu ve směnečném řízení, ukazuje na fakt, jak draze může být vaše směnka nárokována nejen po stránce finanční, ale především časové.

 • Tak zaprvé nepleťte si směnku se směnečným prohlášením, ani se splátkovým kalendářem. Směnka je cenným papírem sama o sobě a její vymahatelnost není vázána na žádnou tzv. kauzu.
 • Zadruhé úhrada směnky "do" určitého data, je sice gestem dlužníka vůči věřiteli, že by snad mohl zaplatit třeba i dříve, ale z pohledu práva vám takové gesto celou směnku znehodnotí a soud ji označí jako neplatnou.

Vzor směnky vlastní bez protestu v roce 2020 - 2021

Směnek je nespočet vzorů, od tištěných, přes tiskopisy, až po vlasní rukopisy dlužníků nebo věřitelů. Není příliš podstatné to, jaký má směnka formát, co je naprosto podstatné, je obsah směnky.

Čím kvalitnější obsah bude směnka mít, tím rychleji se dostanete ke svým penězům a nezáleží na tom, zda-li budete směnku vymáhat sami přes poměrně rychlé směnečné řízení nebo budete chtít směnku prodat za hotové, nebo ji postoupit, abyste se zbavili všech dalších obtěžujících formalit spojených s vymáháním vaší pohledávky.

  Zcela zásadní výhody při uzavírání směnky, které vám pomohou rychle vymoci peníze, nebo směnku prodat
 • Ověření podpisu (tzv. legalizace)
 • Část datumu (měsíc v roce) vystavení směnky i stanovené splatnosti směnky uvést výhradně slovy, nikoliv číslicemi
  Poměrně značné nevýhody při uzavírání směnky, které vám naopak mohou zkomplikovat vymáhání směnky nebo její prodej
 • Opak výše uvedeného
 • Rozhodčí doložka, ve které bude přímo uveden konkrétní rozhodce
 • Předluženost dlužníka, formální nemajetnost dlužníka

Dnes obchodníkům s pohledávkami zabere cirka 3-5 minut, než-li si prostřednictvím centrální evidence exekucí zjistí stav veřejně dostupných pohledávek za směnečným dlužníkem. A to nemluvě o dalších možnostech, které mají ti, kteří směnky vykupují nebo vymáhají. S tím vším počítejte při vaší snaze směnku prodat.

V .............. dne:..............

Částka: 250.000,- Kč

Za tuto vlastní směnku zaplatím dne : (Doplnit smluvené datum s věřitelem) na řad :

Jméno a příjmení věřitele:

Datum narození věřitele:

Rodné číslo věřitele:

Trvalé bydliště věřitele:

Částka slovy: Dvě stě padesát tisíc korun českých

BEZ PROTESTU

Splatno u :

Název bankovní instituce:

Číslo účtu věřitele:

Výstavce:

Jméno a příjmení výstavce (dlužníka):

Trvalé bydliště výstavce:

Datum narození výstavce:

Rodné číslo výstavce:

Vlastnoruční podpis výstavce:

(Doporučení: Při podpisu výstavcem tento podpis legalizovat prostřednictvím oprávněných osob, či institucí, např. Notář)

[zdroj: Směnečné řízení u Krajského soudu v Ostravě]

Chystáte se použít směnku vlastní k zajištění závazků?

Přečtěte si o dalších nástrahách, ať nenaletíte.

Nebo se na nás obraťte a my to za vás vyřešíme.