Vyhněte se dvojímu zaplacení směnky vlastní!

Směnka vlastní je dokonalým cenným papírem, který obstojí vždy sám o sobě, bez nutnosti dalších podkladů a smluvních ujednání. V mnohých případech se však směnky využívají právě jako zajišťovací prostředek jiného smluvního vztahu. Tedy, že za určitých okolností (pokud jeden z účastníků nesplní povinnosti vyplývající ze smlouvy) uplatní protistrana (věřitel) svůj nárok prostřednictvím směnky.

Smlouva mezi účastníky, ve které hraje směnka zajišťovací roli, je volnou prózou, tedy zákon nijak neupravuje znění, ani obsah, takže je možné, aby smluvní strany stanovily ve smlouvě vše potřebné a nutné, aby smluvní vztah, respektive splnění podmínek smlouvy znamenalo nemožnost uplatnění směnky. V něterých případech se totiž stává, že i přes splnění faktických podmínek smlouvy, ve které směnka sehrála roli zajišťovací, věřitel znovu vymáhá nárok na úhradu směnky samotné, protože směnka nebyla doposud zaplacena, jakožto samostatný a dokonalý cenný papír. Následně se v praxi stane to, že dlužník svůj případný závazek hradí dvakrát. Nebo jej za dlužníka podruhé zaplatí ručitel, který se upsal k rukojemství.

Pokud jste tedy dlužníkem, dbejte na to, aby v hlavním smluvním vztahu (ve kterém směnka hraje roli zajišťovací), případně v samostatné směnečné listině, byly definovány jasné podmínky možností a nemožností uplatnění směnky a stejně tak možnosti nakládání se směnkou v průběhu trvání smluvního vztahu (občas se stává, že v průběhu trvání smluvního vztahu již věřitel prodá nebo postoupí samotnou směnku a nový věřitel započne uplatňovat svůj nárok až po prvním vypořádání závazků ze strany dlužníka vůči prvnímu věřiteli). Tak či onak, dlužník v obou případech zaplatí svůj dluh dvakrát. Pokud jste věřitel a nemáte nekalé úmysly, dbejte na to a informujte o této skutečnosti dlužníka.

Chystáte se použít směnku vlastní k zajištění závazků?

Přečtěte si o dalších nástrahách, ať nenaletíte.

Nebo se na nás obraťte a my to za vás vyřešíme.

Vzor směnky vlastní bez protestu

V .............. dne:..............

Částka: 250.000,- Kč

Za tuto vlastní směnku zaplatím dne : (Doplnit smluvené datum s věřitelem) na řad :

Jméno a příjmení věřitele:

Datum narození věřitele:

Rodné číslo věřitele:

Trvalé bydliště věřitele:

Částka slovy: Dvě stě padesát tisíc korun českých

BEZ PROTESTU

Splatno u :

Název bankovní instituce:

Číslo účtu věřitele:

Výstavce:

Jméno a příjmení výstavce (dlužníka):

Trvalé bydliště výstavce:

Datum narození výstavce:

Rodné číslo výstavce:

Vlastnoruční podpis výstavce:

(Doporučení: Při podpisu výstavcem tento podpis legalizovat prostřednictvím oprávněných osob, či institucí, např. Notář)

[zdroj: Směnečné řízení u Krajského soudu v Ostravě]