Stížnost na advokáta v přípravném řízení - vzor

Zdají-li se Vám vzory stížností komplikované a jejich příprava složitá, musí to tak být, aby měla možnost uspět. Uvědomte si, kdo proti Vám stojí a kam stížnost podáváte. Stojí proti Vám právník nebo advokát a podáváte ji k Advokátní komoře, tudiž zase k advokátům.

Můžete podmínky (podklady) zkusit vytvořit sami dle návodu nebo nás kontaktujte a my je zajistíme společně s Vámi.

Jan Novák (Stěžovatel)

Narozen:

Trvalé bydliště:

Doručovací adresa:

Id Datové schránky:

E-mail:

Telefon:

Česká Advokátní Komora

Kontrolní oddělení

Národní třída 16

Praha 1, 110 00

STÍŽNOST NA ADVOKÁTA V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ poskytujícího právní služby ex offo na základě ustanovení soudu v trestní věci

Nezaměnitelná identifikace advokáta:

Jméno a příjmení advokáta:

Číslo identifikačního průkazu advokáta:

Adresa advokáta / Sídlo advokáta

Telefon:

E-mail:

Výše uvedeného advokáta jsem si zvolil /-a na základě plné moci ze dne 1.1.2020 a smlouvě o zastupování ze dne 1.1.2020 a to v souvislosti s občansko právní / trestně právní věcí, vedené u Okresního / Krajského soud v : ............ sp.zn. / č.j.:........

NEBO (Nehodící se smažte)

Výše uvedený advokát mi byl ustanoven soudem na základě usnesení ze dne 1.1.2020 č.j. ………….. v souvislosti s nutnou obhajobou dle ust. § 36 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a to v trestní věci vedené policejním útvarem: 1. Oddělení Hospodářské kriminality a to na základě usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 30.12.2019 č.j. KRPT – 267325/TČ-2015-067985 pro zvlášť závažný zločin krácení daně a jiné povinné platby dle ust. § 240 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI

Dne …… v souvislosti s právním úkonem „porada s klientem“ dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii jsem navrhl / navrhla učinit kroky v souvislosti s obhajobou mé osoby a to :

  • a) Návrhy na nové svědky, kteří by mohli již v přípravném řízení vypovědět skutečnosti a okolnosti svědčící v můj prospěch.
  • b) Návrhy na konkrétní dotazy, které by měl advokát ex offo předestřít při výslechu svědkům v přípravném řízení, kteří byli zajištěni ze strany orgánu činných v trestním řízení.
  • c) Návrhy na předložení písemných materiálů / důkazů ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení svědčících ve prospěch mé osoby
  • Důkazní prostředky (Písemný záznam z porady s Klientem / Stěžovatelem)

Dne ….. , Dne…., Dne….. v souvislosti s právním úkonem „účast při vyšetřovacích úkonech“ dle ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii NEDOŠLO ze strany advokáta ex offo k učinění žádného z mnou navrhovaných kroků.

Dne…….. jsem v souvislosti s narovnáním věci odeslal / odeslala advokátovi ex offo elektronickou komunikací dotaz, zda-li je schopen učinit kroky, které povedou k nápravě situace.

Na výše uvedenou elektronickou komunikaci advokát ex offo zareagoval s výrazným zpožděním a to Dne….. s odůvodněním, že dotčené dotazy, ani návrhy nepovažuje za důležité, a proto je nepředestřel U VYŠETŘOVACÍCH ÚKONŮ a to na základě přímého pokynu Klienta (stěžovatele).

Důkazní prostředky (elektronická komunikace)

Dne ……. jsem telefonickou komunikací požádal / požádala obhájce ex offo, aby v souvislosti s následujícími vyšetřovacími úkony, kterých se bude účastnit osobně, či substitučně pověří svého právního koncipienta předloží vyšetřujícímu orgánu listinné dokumenty, které považuji za důležitý důkazní materiál svědčící o mé nevinně.

Dne….. jsem elektronickou komunikací požádal / požádala obhájce ex offo, aby v souvislosti s mým telefonickým pokynem potvrdil učinění kroku, ke kterému jsem obhájce ex offo pověřil / pověřila.

Na výše uvedenou elektronickou komunikaci / výzvu obhájce ex offo reagoval opětovně se zpožděním a zcela bez konkrétního výstupu.

Důkazní prostředky (elektronická komunikace)

Na dotaz k policejnímu orgánu ze Dne……, zda-li došlo ze strany obhájce ex offo k učinění mnou požadovaných kroků, jsem Dne …… obdržel / obdržela sdělení, že k žádným návrhům nových svědků , či důkazním prostředkům ze strany obhájce ex offo nedošlo.

Na dotaz k policejnímu orgánu ze Dne….., zda-li při vyšetřovacích úkonech, kterých se obhájce ex offo účastnil v souvislosti s výslechem navrhovaných svědků ze strany orgánů činných v trestním řízení, došlo k přímým a konkrétním dotazům na svědky ze strany advokáta ex offo a zaprotokolování případných odpovědí svědků na tyto dotazy, jsem Dne…. obdržel / obdržela sdělení, že k žádným takovým úkonům nedošlo.

Důkazní prostředky ( elektronická komunikace , sdělení orgánů činných v trestním řízení )

Vzhledem k výše uvedenému jsem přesvědčen / přesvědčena o porušení ust. § 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

A to z důvodu, že dotčený advokát ex offo ustanovený soudem nehájí zájmy mé osoby, i přesto, že je výslovně vyzýván k učinění konkrétní a odůvodněných kroků.

Nad rámec toho je nutno podotknout že chování ustanoveného obhájce ex offo je hrubě v rozporu s oddílem druhým čl. 6 ( Povinnosti advokáta vůči klientovi ) ETICKÝ KODEX vydaným představenstvem České advokátní komory ze dne 31.10.1996

ZÁVĚR

Závěrem navrhuji, aby výše nezaměnitelně identifikovaný advokát / právník, byl vystaven kárné žalobě s důsledky, které Kontrolní orgán advokátní Komory stanoví a vyhodnotí s ohledem na závažnost provinění.

S úctou

Jan Novák

V.............Dne............

[ Zdroj: www.zakonyprolidi.cz ]

Vzor stížnosti na advokáta v průběhu hlavního líčení naleznete ZDE