Žaloba na vrácení daru pro nevděk - Vzor

Jedním z důvodů vrácení daru, který jste původně věnovali obdarovanému, je nevděk. Takový nevděk není konkrétně specifikován, jedná se o situaci, kdy obdarovaný zásadním způsobem porušil dobré mravy, nebo společenské normy, nebo jednoduše chování obdarovaného původnímu dárci zásadním způsobem ublížilo.

Dřív, než-li se rozhodnete pro žalobu o vráceni daru, uvědomte si, jak těžká je to životní situace, kdy soudy, pokud vaši žalobou příjmout, budou řešit velmi detailně to, co by mělo zůstat pouze v rodině, tzv. "doma". Zvažte také, zda-li dárci jsou natolik odhodláni, fyzicky i emocionálně připraveni na tak zatěžkávací zkoušku. Především pro rodiče a sourozence je tato situace velmi bolestivá a celý proces může mít nakonec mnohem horší dopady na samotné dárce, než-li obdarovaného, který evidentně neoplývá žádnou emoční inteligencí, protože pokud by tomu tak bylo, uvědomoval-a by si, že chování, které vás vede k přemýšlení o žalobě na vrácení daru pro nevděk, pramení z osobnosti a selhání obdarovaného.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Pokud přemýšlíte o podání žaloby na vrácení daru pro nevděk, mějte na mysli

Že člověka je bytost velmi kreativní, a proto vždy vymyslí mnoho způsobů, jak druhému člověku ublížit. A za každým takovýmto skutkem se vždy skrývají nepříjemné emoce a prožitky, které žalobě na vrácení daru předcházely. Mnohdy se jedná o zásadní rozkol v nejbližším kruhu rodinných příslušníků, kdy tato situace je vždy velmi bolestivá pro původního dárce. Obdarovaný je v takovém případě viníkem situace a mnohdy u něj postrádáme sebemenší míru vlastní sebereflexe, aby dokázal vůbec připustit, že dar, který mu nebo ji byl darován, byl darován v dobré víře a jako projev důvěry, náklonnosti, lásky.

V případě, kdy se původní dárce rozhodne požadovat dar zpět, měl by nejdříve vyzvat obdarovaného a to nejlépe prokazatelnou cestou (elektronickou komunikací, písemně) ovšem může i například ústně, či telefonicky, aby dar navrátil. Tento krok ze strany dárce lze považovat za před žalobní výzvu. Pokud tak obdarovaný neučiní v době, kterou mu k tomu dárce stanoví, přichází na řadu žaloba na vrácení daru, která se podává u Okresního / Obvodního soudu a to v místě trvalého pobytu OBDAROVANÉHO.

Ovšem i v tomto případě přichází na řadu posouzení každé jednotlivé žaloby ze strany nezávislého soudu a tedy subjektivní soudcovské úvahy předsedy senátu, který se bude vaší případnou žalobou zabývat. V případě, kdy by hrozilo, že by v průběhu řízení obdarovaný mohl dar prodat, zničit, zatížit věcným břemenem, zastavit ve prospěch třetí strany, je možné při podání žaloby zároveň podat také návrh na předběžné opatření, o kterém předseda senátu rozhodne zpravidla do 7 dnů od podání. A takovému jednání tedy předejít.

Chcete ochránit zbytek emocí od žaloby na vrácení daru?
Napiště nám a my vše vyřešíme.

Žaloba na vrácení daru pro nevděk může mít například tuto podobu

Obvodní soud pro Prahu 10

ul. 28 pluku 1533/29b

100 83, Praha 10

Česká republika

DÁRCE

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště:

Praha 10

OBDAROVANÝ 1

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště:

Praha 10

(Poznámka: Pokud je obdarovaných více, je nutné identifikovat všechny)

OBDAROVANÝ 2

Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště:

Praha 10

PŘEDMĚT DARU:

( V tomto vzoru jsme jako předmět daru použili nemovitost, kterou je potřeba nezaměnitelně identifikovat )

Informace o pozemku

 • Parcelní číslo:
 • Obec:
 • Katastrální území:
 • Číslo LV:
 • Výměra [m2]:
 • Typ parcely:
 • Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

 • Budova s číslem popisným:
 • Stavba stojí na pozemku:
 • Stavební objekt:
 • Ulice:
 • Adresní místa:

Vlastníci, jiní oprávnění:

 • Vlastnické právo:
 • Podíl:

(Poznámka: Tyto informace můžete získat na portálu www.ikatastr.cz)

Věc: Žaloba na vrácení daru pro nevděk dle ust. § 2072 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

A

Návrh na předběžné opatření dle ust. § 76 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu

O D Ů V O D N Ě N Í

Jméno a příjmení Dárce (dále jen „dárce“) darovala na základě darovací smlouvy výše uvedený dar.

Obdarovaní hrubě porušili rodinné, společenské normy i mravy a stejně tak obdarovaní dárci ublížili, kdy dárce vystavili zavržení hodné životní situaci a to tak, že dárce omezili ve svéprávnosti a to na základě předem připraveného plánu, který vedl k rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu ………………………. a to ze zištných záměrů, zlovůle a to za účelem paralyzování dárce ve všech životních oblastech.

Dále za účelem převzetí faktické správy nad právnickým subjektem …………………….., ve které je dárce do dnešního dne statutárním orgánem (jediným společníkem) a zároveň jednatelem.

Stejně tak za účelem převzetí kontroly nad finančními prostředky, kterými dárce disponoval na svém osobním bankovním účtu. Kdy v obou případech správy majetku, docházelo a stále dochází k svévolnému chování ze strany Opatrovníka :………………………..

Řízení doprovázely nestandardní kroky ze strany samotného Navrhovatele, stejně tak ze strany soudního znalce ustanoveného Obvodním soudem pro Prahu 10 …………….. i ze strany Opatrovníka v řízení ustanoveného soudem ……………………….

V souvislosti s výše uvedeným řízením byly učiněny kroky za účelem nápravy stávajícího stavu a které doprovázely získání revizní lékařské zprávy, dárce podstoupil vyšetření na Neurologické Klinice 2. LF UK a FN Motol, kdy ošetřující lékařka …………………. konstatovala, že pacient je zcela zdráv, stejně tak došlo ze strany dárce k podání návrhu na Navrácení svéprávnosti , Návrhu na změnu stávajícího opatrovníka k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a v neposlední řadě došlo k podání trestního oznámení na podezřelé …………………………. k Policejnímu orgánu Hospodářské kriminality na adrese: Vršovická 1429/68, Praha 10 i k Obvodnímu státnímu zastupitelství na adrese: 8. pluku 1533/29b, Praha 10.

Dárce má opodstatněnou obavu ze skutečnosti, ze s výše uvedeným darem, by v době do vynesení rozsudku soudem, mohli obdarovaní nakládat tak, že by dar mohli prodat, zatížit zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem či jinou formou práva ve prospěch třetí strany.

S odkazem na shora uvedené navrhuji, aby soud vynesl předběžné opatření a tomuto jednání případně zamezil.

Dále navrhuji, aby soud vynesl na základě shora uvedeného a důkazních prostředků tento rozsudek:

I. Dárce má právo na navrácení daru dle ust. § 2072 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II.Obdarovaní jsou povinni vrátit dar dárci.

PŘÍLOHY:

Seznam příloh

(Důkazní prostředky, které lze považovat za prokázání nevděku obdarovaného)