Advokátní úschova a její rizika

Dobře sepsaná úschovní smlouva je jen první krok, důležitá je neustálá kontrola.

Advokátní úschova rizika

Nabídneme vám dva pohledy na advokátní úschovy a to z pohledu předpisů, povinností a opatření, která by měla fungovat v právním státě a měla by zabránit zneužití důvěry klienta a ochránit před finanční nebo jinou majetkovou ztrátou. A následně z pohledu reálných situací, které prostřednictvím selhání advokátů, vedou k již zmiňované ztrátě finančních prostředků nebo majetku a následným žalobám a soudním řízením v občansko-právní nebo trestně-právní rovině. V závěru se zaměříme na samotnou smlouvu o advokátní úschově a na co si dát pozor. Poskytneme několik doporučení, kterých se můžete, ale také nemusíte držet, abyste měli své finanční prostředky i majetek pod kvalitní správou a především pod stálým dohledem.

a) Advokátní úschova a rizika z pohledu legislativních předpisů a povinností, které advokátovi ukládá nejen smlouva o úschově, ale i stanovy české advokátní komory a legislativní normy obecně.

Každý advokát je ze zákona povinen být pojištěn pro případnou újmu Klienta, vyplývající z poskytovaní právních služeb. Stejně tak je možné, aby se advokát nadstandardně připojistil, pakliže to pokládá za nutné vzhledem k celkové výši uschovaných finančních prostředků, nebo obecné hodnotě majetku , který je v advokátní úschově uložen a to především v souvislosti s problémy, na které se zákonné pojištění nevztahuje.

  • Například ztráta peněz nebo uschovaných cenných papírů, majetku.
  • Omyl v souvislosti s překlepem při odesílání finančních prostředků ve prospěch příjemce, který v důsledku zapříčiní ztrátu finančních prostředků.
  • Vyloupení trezoru v kanceláři advokátního zástupce, kde byly uschovány cenné papíry, finanční prostředky, či hodnotný majetek.

a1) Advokátní úschova a rizika z pohledu Klientů v reálných situacích

Hovoříme zde o případech, které nejsou ojedinělé a to ty, kdy advokát jakožto nedokonalá lidská bytost podlehne vlastním tužbám a potřebám a zpronevěří, či užije finanční prostředky v rozporu nejen se smlouvu o úschově, ze které plynou jasná pravidla a povinnosti (tzn. nemožnost nakládat s finančními prostředky klienta bez jeho vědomí, vyjímaje případů, kdy se jedná o uplatnění výkonu rozhodnutí, či uplatnění opatření ze strany finančního úřad, policie, státního zastupitelství atd), ale také v domnění , že například z advokátní úschovy peněz Klienta použije část nebo všechy bez klientova vědomí k vlastním obchodním aktivitám (investicím různého typu a objemu) a to s vidinou zhodnocení finančních prostředků pro sebe samého, které se v důsledku stanou ztrátovými.

Klient v takovém případě nemá v daném okamžiku povědomí o tom, zda-li advokát spravuje finanční prostředky řádně a v souladu se smlouvou o úschově a než-li se projeví selhání advokáta, jsou finanční prostředky v nenávratnu ztraceny.

A následně dochází k situaci, kdy klient bude požadovat finanční plnění za strany pojišťovny, která bude standardně rozporovat povinnost plnit dle pojistné smlouvy s advokátem s tvrzením, že pojistná smlouva nebyla na tento specifický a konkrétní případ stanovena a tudíž je na klientovi, aby vymáhal vzniklou škodu na advokátovi, který se dopustil tohoto pochybení a to soudní cestou. (Což se rovná novým nákladům klienta a především začátku soudního kolotoče, který nebude mít valného výsledku)

b) Smlouva o úschově z pohledu standardizovaného obsahu , běžně užívaného v obdobných situacích a preferovaných advokátem nebo advokátní společností

Taková smlouva o úschově bude v rámci povinností a ručení advokáta disponovat zákonným pojištěním v tzv. základní (nutné) výši, možná bude disponovat také nadstandardním pojištěním (čímž Vás advokát nebo advokátní společnost bude chtít ohromit, že nemají problém Vám vyjít nadstandardně vstříc). Nicméně v souvislosti se shora uvedeným, je taková smlouva naprosto nedostatečná a v případě, kdy dojde k selhání lidského faktoru, Vám taková smlouva bude k ničemu.

b1) Smlouva o úschově a na co si dát pozor z pohledu Klienta, aby minimalizoval rizika, vyplývající ze selhání lidského faktoru

Smlouva o úschově je volná próza a lze do ní implementovat veškeré návrhy ze strany Klienta v souvislosti s bezpečností celé transakce. Je zcela nepřijatelné, aby se klient nechal vtáhnout do situace, kdy advokát nebo advokátní společnost preferuje „jejich“ standardizovaný můstr a zdůrazňuje, že Vaše případné nadstandardní usnesení ve smlouvě o úschově budou mít vliv na cenu v souvislosti s poplatkem (smluvenou částkou za úschovu).

Je v zájmu každého seriózního advokáta nebo advokátní společnosti poskytnout klientovi zabezpečení vkladu , či cenných papíru, či jiného druhu majetku svěřeného do úschovy a to v co nejvyšší možné míře.

Účtovat si zvýšení smluvního poplatku v souvislosti s převodem odpovědnosti na advokátův majetek, případně převodem odpovědnosti a majetek společníků právnického subjektu, je první známkou, která by měla klienta odradit od sjednání úschovy s dotečeným advokátem, nebo advokátní společností.

D Ů V O D ?

Není nemožné, aby nastala situace, kdy se advokát nebo advokoátní společnost rozhodne nakládat s majetkem klienta v rozporu s jejich povinnostmi plynoucích nejen ze smlouvy o úschově, ale především ze stavovských a legislativních předpisů, a proto před takovou aktivitou, u které je obava právního sporu s klientem, převedou majetek na blízké osoby, případně v rámci právnických subjektů vytvoří nepřehlednou vlastnickou strukturu.

V případě fyzické osoby, je advokát následně po formální strance označen za nemajetného a celý případný spor v občansko-právní věci je zbytečnou ztrátou klientových finančních prostředků. Pakliže se jedná o trestně-právní rovinu, výsledek pro klienta, jakožto poškozeného, je stejný, protože obviněný a odsouzený již nemá sebemenší zájem o nápravu finanční a majetkové újmy poškozeného.

V případě právnické osoby vyhlásí advokátní společnost bankrot, či společníci převedou vlastnické podíly na tzv. bílé koně a takto se zbaví veškeré odpovědnosti za zpackanou práci prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Právnická společnost není výrobní fabrika, ze které by mohla být v rámci uplatňování nároků umořena alespoň podstatná část dluhu a to z hodnoty strojů, budov, naskladněného zboží aj... Od advokátní společnosti můžete očekávat maximálně pár židlí a počítačových sestav.

Klientovi tak, či onak zbudou oči pro pomyslný a mnohdy i faktický pláč, protože jeho případná pohledávka bude nedobytná a to standardními soudními postupy.

Ochrana proti zneužití Vaší důvěry a Vašeho majetku nikdy nemůže být v takovém případě 100%, protože se jedná o lidský faktor, který není možné zcela ovlivnit, je svévolný a nikdy není předem stanoveno, že ze seriózního advokáta nebo advokátní společnosti se pod tíhou životních událostí nestane zištný jednotlivec nebo skupina, která na Váš úkor bude chtít vyřešit vlastní finanční problémy, případně se sobecky obohatit.

Můžete se však pokusit minimalizovat prostor, který advokátovi nebo advokátní společnosti dáte k tomu, aby využil čas ve Váš neprospěch. Žádná nekalá praktika nebo úmysl nelze realizovat bez předem připraveného plánu, který můžete narušit Vaší vlastní iniciativou a zájmem o Vaše finance a majetek.

Advokáta je jen člověk, který má Vaši důvěru, proto svůj majetek a finance nevkládejte do rukou nikoho, aniž by jste stále neměli vysokou míru kontroly.

Existují procesní postupy, kterými se honosí kontrolní orgány, ovšem takový postup je časově náročný, než-li rozhodne soud o Vaší žalobě na advokáta a to včetně předběžného opatření, budou Vaše finanční prostředky i majetek zdefraudovány.

Než-li provede Advokátní komora tzv. „okamžitou kontrolu“ budou Vaše finanční prostředky i majetek v rukou někoho jiného.

Proto se pokuste takové situaci předcházet již při samotném výběru a realizaci advokátní úschovy, kdy budete klást jasné a direktivní usnesení do smlouvy o úschově, pakliže se bude kterýkoli advokát nebo advokátní společnost „cukat“, najděte jinou, nebo nalezněte jinou alternativu k advokátní úschově.

Několik doporučení na ustanovení do smlouvy o úschově a upozornění na co si dát pozor

  • - implementovat usnesení ve věci ručení advokáta nikoli v rámci základního pojištění (které se nevztahuje jak jsme již zmiňovali, na hrubou nedbalost, či úmyslný trestný čin), ani nadstandardního pojištění (které pokud skutečně advokát má, je nutné jej konzultovat s nezávislým advokátem, či přímo s pojišťovnou, která nadstandardní pojištění poskytla, zda-li se skutečně vztahuje na Vámi zmíněné oblasti).
  • Naopak je nutné ručení dále převést především na majetek podnikatele (advokáta - fyzickou osobu a její rodné číslo), který úschovu zajišťuje v případě advokátní společnosti převést odpovědnost na fyzické osoby (společníky), nikoli na právnický subjekt, který má většinou formu společnosti s ručením omezeným, kdy je zcela běžné, že takováto společnost, která je zatížena právním sporem s klientem, vyhlásí bankrot, či převede vlastnické podíly na tzv. bílé koně a takto se zbaví veškeré odpovědnosti za zpackanou práci.

  • - implementovat povinnost advokáta ve sjednaném časovém rozpětí pravidelně reportovat o stavech finančních prostředků na účtu advokátní úschovy, případně reportovat prostřednictvím online meetingu o stavu majetku v úschově advokáta nebo advokátní společnosti za užití trezoru.
  • - implementovat oprávnění klienta ověřit pravost údajů v bankovním institutu
  • (Pozn. Nikdy se nespokojte pouze s výpisem z advokátního účtu, který byl založen za účelem Vaší úschovy, vždy si tento stav účtu ověřte u dotčené instituce přímým dotazem - advokát není hloupý a grafické zpracování dle zadání, není problém vytvořit )

  • - implementovat do smlouvy povinnost advokáta nahlásit úschovu do elektronické knihy úschov,kterou vede kontrolní orgán České advokátní komory.
  • - implementovat usnesení o převodu odpovědosti i na třetí osoby, zmocněné advokátem nebo advokátní společností k nakládání s Vašimi finančními prostředky nebo majetkem.

Povinnost advokáta hlásit záznam do tzv. elektronické knihy úschov

Neexistuje žádný kontrolní mechanismus, který by bylo možné flexibilně použít, pro zjištění skutečného stavu věci, zda-li advokát svou povinnost splnil, či nikoli.

Proto je na Klientovi, aby ověřil, zda-li advokát splnil tuto povinnost a to přímým dotazem na advokátní komoru.

Možnost flexibilně (okamžitě) zabránit advokátovi nebo advokátní společosti s nakládáním s finančními prostředky ze strany Advokátní komory nebo soudu

Advokátní Komora nedisponuje kompetencemi, které by mohla uplatnit vůči bankovnímu domu k prolomení bankovního tajemství. Soud ano, nicméně takové řízení je časové náročně a bude již pravděpodobně pozdě.

c) K čemu je dobrá advokátní úschova?

Pro případy, kdy původní vlastní finančních prostředků ztrácí kontrolu nad prostředky ve prospěch protistrany za současného splnění konkrétní podmínek, které vyplývají ze smluvního vztahu účastníků a jsou závislé na chování protistran smluvního vztahu.

Advokát je tedy v takovém případě jakýmsi prostředníkem, garantem, že nárok na finanční plnění již nebude ovlivněn protistranou (například neochotou uskutečnit finanční plnění i přes splnění stanovených podmínek)

Pokud chcete připomínkovat Vaši stávající smlouvu a vytvořit dodatky, nebo se chystáte advokátní úschovu využít, kontaktujte nás.

Existuje bezpečnnější, ale dražší alternativa, kterou je bankovní úschova.

Chci zajistit advokátní úschovu