Proces přípravy podkladů pro podání stížnosti na advokáta u soudního řízení nebo v přípravném řízení

Důvod, proč je zhruba 70% - 80% stížností na advokáty zamítnuto jako nedůvodné, je ten, že nespokojení Klienti nedokáží připravit podmínky. Spoléhají se pouze na vlastní přesvědčení, která však nemají podloženy žádnými faktickými důkazy a záznamy o učiněných výzvách, které advokát následně neprovedl. Záznamy o žádostech k vyjádření, proč advokát neplní stanovené a proč nekooperuje. Bez toho nelze stavět obranu proti okrádání Klientů a zneužívání státních plateb za ex offo obhajobu.

VÝZVA K UČINĚNÍ ÚKONŮ

Prokazatelnou cestou (Datovou zprávou / E-mailovou komunikací) VYZVAT advokáta ke konkrétním úkonům, které mají opodstatnění ve Vaší věci.

Dobrý den, pane doktore, (magistře)

Na základě plné moci ze Dne: 1.1.2020, ve které jsem Vás zmocnil -a k zastupování mých zájmů v řízení: (Doplnit název soudu a řízení, kterého se zastupování týká )

NEBO

Na základě usnesení Okresní soudu :…………….. č.j.:……………….. , kterým jste mi byl ustanoven z moci úřední jako ex offo k zastupování mých zájmů v řízení: (Doplnit název soudu a řízení, kterého se zastupování týká )

Vás vyzývám, aby jste učinil následující kroky, které jsou dle mého názoru opodstatněné a které by mohly osvětlit skutečnosti hovořící v můj prospěch

A) V souvislosti s výslechem svědka : (Doplnit jméno svědka / svědkyně), který bude vyslechnut dne:…………… ve výše uvedeném řízení navrhuji položit tyto otázky:
 • 1)…………………………..
 • 2)…………………………..
 • 3)…………………………..
B) V souvislosti s tvrzením OBŽALOBY / ŽALUJÍCÍHO / PROTISTRANY / SVĚDKA : ( Vybrat potřebné označení ) ve výše uvedeném řízení navrhuji předložit tyto listinné důkazy, které svědčí v můj prospěch:

Citace tvrzení: „ ………………………………………“

 • 1)Důkaz č. 1:………………………
 • 2)Důkaz č. 2:………………………
 • 3)Důkaz č. 3:………………………
C) V souvislosti s tvrzneím OBŽALOBY / ŽALUJÍCÍHO / PROTISTRANY / SVĚDKA : ( Vybrat potřebné označení ) ve výše uvedeném řízení navrhuji předvolat k (soudnímu / přípravnému) řízení tyto NOVÉ svědky nebo OPĚTOVNĚ VYSLECHNOUT tyto svědky:
 • 1) Svědek : Jméno a příjmení, Adresa trvalého pobytu, Doručovací adresa, Telefonní číslo, E-mail
 • 2) Svědek : Jméno a příjmení, Adresa trvalého pobytu, Doručovací adresa, Telefonní číslo, E-mail
 • 3) Svědek : Jméno a příjmení, Adresa trvalého pobytu, Doručovací adresa, Telefonní číslo, E-mail

A položit tyto otázky:

1) Na prvního svědka : Jméno a příjmení, Adresa trvalého pobytu, Doručovací adresa, Telefonní číslo, E-mail

 • a) První dotaz
 • b) Druhý dotaz
 • c) Třetí dotaz

2) Na druhého svědka : Jméno a příjmení, Adresa trvalého pobytu, Doručovací adresa, Telefonní číslo, E-mail

 • a) První dotaz
 • b) Druhý dotaz
 • c) Třetí dotaz
D) V souvislosti s novými listinnými důkazy navrhuji, aby jste oslovil a získal písemné vyjádření nebo listinné materiály
 • a) První listinný důkaz
 • b) Druhý listinný důkaz
 • c) Třetí listinný důkaz

A to od právnické osoby : (Název, sídlo, jméno + příjmení zástupce společnosti, kontaktní údaje)

 • 1) První listinný důkaz:……………………

fyzické osoby: (Jméno + příjmení, adresa, kontaktní údaje)

 • 2) Druhý listinný důkaz:……………………..

DOTČENOU komunikaci archivujte. A v případě, kdy advokát neučiní výslovné pokyny, případně je bude rozporovat, vyzvěte dotčeného advokáta VŽDYD K PÍSEMNÉMU VYJÁDŘENÍ.

Toto písemné vyjádření archivujte a přiložte jako podpůrný podklad (přílohu) k podané stížnosti.

Stížnost na advokáta

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ O DŮVODNOSTI NEUČINĚNÍ ÚKONŮ

Vážený pane doktore, (magistře)

Dne :……………. jsem Vás výslovně vyzval -a k učinění úkonů vztahujících se k (soudnímu / přípravnému řízení) ve výše uvedené věci:

Seznam navrhovaných úkonů (v přípravném řízení / v řízení před soudem )

 • Návrh na dotazy ve vztahu k předvolaným svědkům
 • Návrh na nové svědky
 • Návrh na opětovné předvolání konkrétních svědků
 • Návrh na nové listinné důkazy a jejich předložení

z Vaší strany nedošlo k předložení mnou učiněných návrhů, ŽÁDÁM VÁS tedy o VYJÁDŘENÍ, z jakého důvodu jste neučinil mnou požadované a navrhované úkony.

S pozdravem

Výše uvedené podání archivujte a stejně tak archivujte následné písemné vyjádření ze strany dotčeného advokáta. Nikdy se nespokojte s telefonickým hovorem a pokud ano, tento se souhlasem advokáta VŽDY NAHRÁVEJTE.

Jako podpůrné materiály použijte:

 • 1) PÍSEMNÝ PŘEPIS ZE SOUDNÍHO LÍČENÍ - soud je povinen Vám jej poskytnout na základě ústní žádosti v průběhu konkrétního řízení v daný den, případně před jeho těsným začátkem, či koncem. A jsou v něm uvedeny všechny návrhy a otázky , které advokát v průběhu líčení vznesl, uvedl. Případně o tento přepis můžete soud požádat písemnou formou.
 • 2) KOPII VÝSLECHU SVĚDKA - orgány činné v trestním řízení mají povinnost Vám na základě písemné žádosti poskytnout, jakožto přímému účastníkovi, kopii přepisu výslechu dotčeného svědka, ve kterém jsou uvedeny i všechny dotazy ze strany advokáta.

VŠECHNY TAKTO PŘIPRAVENÉ PODKLADY PŘILOŽTE FORMOU PŘÍLOHY KE STÍŽNOSTI NA ADVOKÁTA, ve které na provinění advokáta poukazujete. Takto lze jednoznačně určit k čemu jste advokáta vyzvali a co učinil a co nikoli, včetně vyjádření samotného advokáta a objektivních skutečností, které prokazují kopie výše uvedených materiálů.

Vzor stížnosti v přípravném řízení

Vzor stížnosti v hlavním líčení