Jak vybrat dobrého právníka nebo advokáta??

Ve velmi krátkém čas a to již při navazování spolupráce, je možné se zaměřit na indikátory, které pro vás v budoucnu mohou představovat velký problém. Ztrátu finančních prostředků, negativní výsledky soudních řízení, které se následně zákonitě promítnou do vašeho dalšího života.

Trestní řízení v roce 2019 ROK 2019

dobrý a nejlepší advokát

A proto nespoléhejte na svůj odhad, zda-li právník nebo advokát bude skutečně dobře odvádět svou práci a poskytne ty kvalitní právní služby nebo servis, které se chystáte platit. Pokud jde o civilní právo, tak jde většinou "pouze" o peníze. Pokud jde však o trestní právo, tak jde doslova o lidské životy, takže vybírejte právníky nebo advokáty velmi pečlivě. Uvědomte si však jednu základní věc, vy jste ti, kteří musí bojovat, advokát, ani právník za vás svůj "život nepoloží" ve vaší bitvě.

Na co se tedy zaměřit a jaké otázky si klást při výběru dobrého advokáta?

V úvodu výběru právníka nebo advokáta volí mnozí lidé strategie nejbližšího okolí, nejen tedy jako lokalitu, ale především rodinné zázemí nebo přátelé, známé, na které se obrátí s dotazem typu : „ Ahoj, prosím tě vyskytl se mi problém, který bych potřeboval-a řešit, neznáš nějakého dobrého právníka nebo advokáta?“

Druhou strategií je vyhledávač Google nebo Seznam, kde zadají klíčovou frázi Advokát nebo Právník Ostrava, nebo někteří uvědomělejší lidé volí sofistikovanější frázi "Dobrý advokát Ostrava", která by snad již měla předem zaručovat, že dotyčný advokát bude dobrý, když ho nebo ji Google nebo Seznam vyhodnotil na TOP pozice na můj dotaz.

Obě tyto varianty jsou logické, ale nejsou dostatečné.

V prvé řadě, dnes není nutné vyhledávat advokáta dle místa bydliště (fungují online meetingy). V řadě druhé i nejlepší doporučení na více či méně zvučné jméno z řad blízkých osob, nevypovídá nic o skutečných kvalitách právníka nebo advokáta. Stejně tak ani zvučné jméno není v drtivé většině garancí úspěchu, protože zvučné jméno už nepracuje, nechává pracovat druhé a těží ze své marketingové značky. A užívá si vašich peněz. Navíc lidé dělají mnoho z níže uvedených chyb, kterými se sami připraví o finanční prostředky a možnost se advokátovi následně bránit, při onom smutném prozření, že ADVOKÁT nebo PRÁVNÍK lhal, fabuloval, manipuloval a sprostě člověka okrádal. A to v době, kdy člověk potřeboval pomoc a advokát nebo právník pro něj byl autoritou a především NADĚJÍ.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Shrnutí základních chyb, které nesmíte udělat při navazování smluvního vztahu s právníkem nebo advokátem a které by po vás neměl dobrý právník nebo advokát nikdy chtít a nebo naopak které by vám měl dobrý advokát nebo právník vždy umožnit.

  • a) Vždy sepište smlouvu o zastupování, která je volnou prózou a můžete do ní zavést jakákoli opatření, která ochrání vás i vaše peníze. (Dobrý právník by vám sám měl nabídnout smlouvu k revizi, vyjádření a případným připomínkám)
  • b) Vždy s advokátem ve vaší věci komunikujte písemně, nebo si s jeho souhlasem nahrávejte mobilní komunikaci.
  • c) Nikdy se nespokojte pouze se sepsáním plné moci k zastupování. V plné moci, kterou advokátovi udělíte, si stanovte písemnou podmínku, že udělení substituční plné moci pro jiného podřízeného advokáta nebo spolupracujícího advokáta, je možné pouze s vaším písemným souhlasem.
  • d) I když přistoupíte na tzv. „Smluvní cenu“, vždy chtějte soupis úkonů, reporting odvedené práce. (Proč? To vám sdělíme v další části článku.)
  • e) Nikdy nepřistupujte na tzv. „Platbu bokem/načerno“, která by měla být levnější (Proč nebude a proč v takovém okamžiku o své peníze nenávratně přijdete? Čtěte dále.)
  • f) Nikdy nepřistupujte na ústní vyjádření po telefonu nebo při návštěvě v advokátní kanceláři o doposud učiněných úkonech, práci a jejich výsledcích. (Vždy vyžadujte písemný záznam z porady, nebo vždy písemně vyzvěte advokáta nebo právníka k PÍSEMNÉMU VYJÁDŘENÍ)
  • g) Nikdy advokátovi nevěřte, že pro vás zajistí pozitivní výsledek soudu prostřednictvím svých kontaktů
  • h) Nikdy advokátovi nebo právníkovi nevěřte, že pro vás zajistí tzv. „Sekundární služby“ (Například jiný druh satisfakce, zvrat v rozsudku u odvolacího soudu, výhodnější podmínky pro přímý výkon trestu, zaručené podmíněné propuštění z výkonu trestu, přemístění do prominentnější věznice aj….)
  • ch) Pokud má advokát nebo právník ve smlouvě ustanovení, které praví například :"...klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě soudních sporů a exekučních řízení je Klient dále povinen zaplatit Advokátovi odměnu ve výši, která bude v konkrétním řízení příslušným rozhodnutím pravomocně přiznána jako náhrada nákladů právního zastoupení Klienta a výdajů s ním spojených." - Znamená to, že pokud vám soud přizná náhradu nákladů na obhajobu, které by měla platit protistrana, znamená to, že peníze nedostanete vy, ale váš advokát i přesto, že jste mu / ji již za služby zaplatili v průběhu spolupráce. S tímto ustanovením smlouvy nemusíte souhlasit, pokud chcete peníze do vlastní peněženky.

Pokud něco z výše uvedeného učiníte nebo ještě přesněji řečeno, pokud s něčím podobným váš advokát nebo právník přijde, okamžitě ukončete spolupráci, dokud je ještě čas. Pokud tento čas neodhadnete, budete si na advokáta podávat stížnost, budete podávat žaloby, ale vše bude odloženo, odmítnuto, protože nebudete mít dostatečné množství faktických a prokazatelných důkazů.

Víme, o čem hovoříme, obraťte se na nás.

Dobrý advokát

Jak by se měl nebo naopak neměl chovat dobrý právník nebo advokát

V prvé řadě dobrý advokát nebo právník nebude mít problém přijmout vaše připomínky ke smlouvě o zastupování, prodiskutovat je a případně implementovat do obsahu smlouvy, nebo společně naleznete jiný kontrolní mechanismus, který bude mít vaše peníze pod kontrolou.

Dále dobrý advokát nebo právník nikdy nebude mít tendence vás ohromovat tím, co vše je pro vás schopen zajistit. Dobrý advokát pracuje a především mlčí o všech možnostech a okolnostech, které jeho práci dovedou prosazovat lépe, než-li práci konkurence.

Advokát nebo právník je tak dobrý, jak dobře odvádí svou práci, jako v každé jiné oblasti podnikání nebo výkonu zaměstnání, což znamená, jak jeho práce dává smysl, jak logický je koncept a jak konkrétní jsou pro daný koncept fakta a skutečnosti, které by z konceptu mohly učinit váš úspěch u soudu.

Advokát nebo právník, který logicky uvažuje, je kreativní, je pragmatický, má kvalitní organizační a komunikační schopnosti, je argumentačně agilní, skládá jednotlivé dílky skládačky Vašeho příběhu, ať založeného na pravdě nebo lži, ale především ve Váš prospěch, je tím, s kým by jste měli spolupracovat a kterému by jste se neměli bát zaplatit své peníze.

Advokát nebo právník je tak dobrý, jak dobře ho vy kontrolujete a jak dobře máte nastavenou smlouvu o zastupování. (Plná moc k zastupování NENÍ totéž jako Smlouva o zastupování)

Advokát naopak NENÍ tak dobrý, jak zvučné má jméno,nebo jestli má krásné sídlo v Praze, Brně, Olomouci. Ani to nejlepší jméno a nejprestižnější adresa NEZNAMENÁ nejlepší advokát. Mnozí právníci a advokáti zvučných jmen vás uvidí pouze při podepisování smlouvy o zastupování a plné moci a především při vyplácení peněz, které mnohdy použijí v rozporu s jejich účelem, ale vám se budou snažit namluvit, že činí vše ve vašem zájmu.

Nejlepší advokát je ten, který zajistí nejlepší možný a především reálný výsledek. Skutečnost, že mu práci ztěžuje mnoho faktorů a především samotný justiční systém, je neoddiskutovatelný fakt. To, jak situaci advokátům ztěžují samotní klienti si můžete přečíst v článku pasivita v trestním řízení vás bude stát svobodu

Jaký je nejlepší advokát (právník) na trestní právo

Je to takový advokát nebo právník, který klienta nebude vnímat jen jako omezený přísun financí, a proto se nebude snažit vytěžit maximum finančních prostředků pro sebe a svou advokátní firmu, ale bude se snažit vytěžit maximum možného a především reálného pro co nejpříznivější výsledek trestního řízení.

Advokát v trestním právu, kdy klient čelí riziku nejpřísnějšího z možných trestů a to trestu odnětí svobody, je znevýhodněn, protože trestní řízení nelze přerušit, nelze vzít trestní oznámení zpět, i přesto, že by se například poškozený s pachatelem dohodli na jiném (alternativním) výsledku sporu.

Nejlepší advokát pro trestní právo je takový, který je zároveň dobrý právník a znalec trestního práva a který klientovi sdělí fakta, reálné scénáře toho, jak kauza skončí a následně dá klientovi na výběr, zda-li chce využít všechny zákonné možnosti, které klientovi umožňuje trestní řád. V takovém případě se může klient rozhodnout, zda-li ve své obhajobě bude pokračovat a bude-li pokračovat, kolik jej taková obhajoba (která je již předem určena k neúspěchu) může stát. A to se všemi riziky, které to bude obnášet, tedy neúspěch v celém trestním řízení a následně podmíněný, nebo nepodmíněný trest odnětí svobody, či jiné alternativní tresty (peněžitý trest, trest domácího vězení, trest zákazu činnosti aj…)

Jaký je nelepší rozvodový advokát nebo právník

Je to takový advokát nebo právník, který bude hájit zájmy svých klientů, ale také a to především bude brát významný zřetel na nepřímé účastníky, kteří jsou sporem dotčeni, jimiž jsou v nepovedeném manželství mnohdy potomci. Bez ohledu na negativní emoce mezi bývalou ženou a bývalým manželem, by takový advokát nebo právník měl nebo mohl být i mediátorem, který bude zohledňovat nejen zájmy svého klienta / klientky, ale především také zájmy dětí, které budou v důsledku rozvodového řízení mezi dvěma mlýnskými kameny a to v souvislostí s péči o ně samotné, která může být například na mimo-soudní dohodě mezi účastníky rozvodového řízení, nebo také na základě písemného návrhu k soudu a to na střídavou / výlučnou péči pro jednoho nebo druhého rodiče.

Jaký je nejlepší advokát nebo právník na rodinné právo

Je to takový advokát nebo právník, který dokáže v rodinném sporu napáchat co nejnižší škody na již tak rozbitých mezi-lidských vztazích. Je to advokát, který je partnerem nejen pro svého platícího klienta, ale je také autoritou a prostředníkem v rámci snížení negativních důsledků, plynoucích z rodinného sporu, pro všechny přímé i nepřímé účastníky. Měl by to být člověk, který nemá zastřený úhel pohledu pouze vidinou dodatečných benefitů plynoucích z výše vysouzených majetkových nebo finančních nároků svého klienta, ale měl by to také být koordinátor a argumentačně zdatný obhájce racionálních nároků svého klienta ve vztahu k ochotě / neochotě protistrany plnit tyto požadované nároky. Nejlepší advokát nebo právník na rodinné právo je takový, který dokáže k právu také přizvat logickou, rozumovou i lidskou stránku celého sporu.

Nenaleťte podvodníkům

A kontaktujte nás.

Zkušenosti z realu aneb standardizované postupy nekvalitních advokátů a právníků.

S advokátem není moudré podepsat smlouvu o zastupování a stanovit tzv. smluvní cenu, pokud nebude dále tato smluvní cena ošetřena a nebudou předkládány pravidelné písemné reporty o tom, co advokát nebo právník udělal. Pokud tomu tak není, tak v tomto okamžiku dáváte královský prostor pro advokáta, aby vám ústně sděloval za co dotčené finanční prostředky utratil, jaké učinil úkony, s kým a jak se domluvil, co pro vás zajistil, jaké svědecké výpovědi nebo důkazy můžete očekávat ve váš prospěch, kde všude advokát nebo právník neztratil slovo za vaší věc a ve váš prospěch. V důsledku vám jednoduše může nalhat cokoli, co vás lživě ujistí o jeho iniciativě a především o snaze hájit vaše zájmy. Není nic dramatického na tom, že advokát nebo právník je trochu herec, aby mnohdy mohl vyhrát soudní řízení ve váš prospěch, musí umět předvádět různé divadelní inscenace. Ovšem rozhodně by je neměl předvádět proti vám. Pokud však takto učiní a vy nebudete mít žádné faktické podklady o tom, že se choval a jednal nekorektně, jsou výše uvedené lži neprokazatelné, protože vy v ruce nedržíte žádné objektivní doklady, které by prokazovaly advokátovu práci a iniciativu, kterou realizoval.

Advokátovi také není moudré přikývnout tzv. výhodu levnější varianty významnější části platby „na černo“, kde ušetříte 21% na DPH, které by k vaší platbě musel jinak připočítat, což v situaci kdy se bavíme o nákladech ve vyšších desítkách tisíc, až jednotkách stovek nebo milionů korun za právní a advokátní služby, skutečně není zanedbatelná částka, kterou se vám v daném okamžiku nechce platit. Pokud však na tuto nekalou praktiku přistoupíte, ztratili jste peníze v nenávratnu, protože od této chvíle se bude jednat pouze o fabulace a intriky ze strany advokátního nebo právního zástupce, který Vám již následně nemusí nic deklarovat a počká pouze do okamžiku, než-li spor prohrajete, nebo Vás odsoudí a Vy budete mít jediný doklad o zaplacení částky za právní nebo advokátní služby na minimální výši, kterou musí i tento nekvalitní právník / advokát (podvodník) vykazovat a zdanit, protože u soudního řízení a některých úkonů skutečně je prokazatelné,že tento úkon provedl, a proto za něj dostal zaplaceno, a proto svůj zisku musí zdanit.

Advokáti více, či méně zvučných jmen a věřme že ne všichni, vnímají klienta pouze jako omezený zdroj příjmů, a proto volí strategii co nejdramatičtějšího vykreslení situace a v závěru neopomenou zmínit, že jsou to právě oni, kteří vás z vaší situace dostanou. Abychom neupřeli advokátům jejich zvučná jména, která jsou mnohdy skutečně založena na kvalitně odvedené práci v době, kdy skutečně věřili a hledali spravedlnost a hájili zájmy klientů před zájmy svými, nořili se do knih, listinných materiálů a sestavovali grandiózní strategie, které přesvědčily nezávislý soud o právech jejich klientů. Bohužel však do doby, než-li zlenivěli, než-li přestali ctít principy přímého, slušného a především zákonného přístupu ke svým klientům. Pouze do doby, než-li přestali pracovat a započali si více užívat peněz svých Klientů, aniž by museli odvádět skutečné výsledky, protože marketingová show okolo jejich osoby v určitých lokalitách stále rezonuje.

Ti chytří právníci nebo advokáti si alespoň nalezli a vychovali své následovníky z řad nejbližších kolegů, kterým mohli z části vnuknout modely chování, způsob přemýšlení a způsob reaalizace vytýčené strategie společně se schopností pro tuto strategii vytvořit nebo zajistit dostatek relevantních důkazů, které postačí k přesvědčení nezávislého soudu o právech jejich Klientů.

Ti hloupí advokáti a právníci na tuto skutečnost opomněli a tím, jak přestali pracovat a více se zajímat o postranní zkratky, jak z důvěřivého klienta vytáhnout co nejvíce peněz, dnes svou marketingovou hvězdu vyždímali a jejich byznys umírá a již nemá nic společného s advokacií a právem, ale především se zavrženi hodnými manipulacemi a sliby, které nejen že nejsou schopni splnit, ale jsou v rozporu s etickým kodexem, v rozporu s morálním kodexem, a především v mnoha případech v rozporu se samotným trestním právem.

Těmito praktikami máme na mysli například situace, kdy advokát nebo právník zvučného jména přijde s nabídkou, že za určitých okolností (myšleno finanční úplatek), je schopen ovlivnit proces soudního řízení, proces přípravného řízení, tedy představitele vyšetřujících orgánů, státního zastupitelství nebo soudců ve stanoveném senátu. Bude argumentovat tím, že má možnosti, které plynou z osobních vazeb z let předešlých (kdy se znají z kolejí na studiích, kdy spolu absolvovali přípravu a průpravu, než-li dosáhli dnešních pozic a tak dále. Uvědomte si skutečnost, že nejen že je nulová schopnost jakéhokoli advokáta nebo právníka ovlivnit XY person, které vyšetřování vedou, dozorují a soudí a to prostřednictvím jediné osoby, kterou může skutečně tento advokát nebo právník znát. Mějte na paměti také, že prvo-instančím rozhodnutím soudu, nebo rozhodnutím orgánů trestních řízení, nebo rozhodnutí dozorujícího státního zástupce celá věc v žádném případě NEKONČÍ, vždy se může protistrana odvolat k vyšší instanci (Odvolací soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud, Evropský soudní Dvůr…), což znamená, že i kdyby to skutečně dotyčný právník nebo advokát dovedl ovlivnit (uplatit) první výsledek, byla by to vaše platba za POLOČAS v zápase, který nakonec rozhodne někdo jiný na vyšších místech justice. A především si uvědomte, že možná bude advokát nebo právník ochoten se tímto způsobem prezentovat, ale v tom případě bude dalším v pořadí, kdo bude následně (dřív nebo později) souzen, diskreditován. A stejně tak jedna faktická skutečnost, zjistěte si průměrný plat soudce nebo státního zástupce, vynásobte to počtem měsíců, které má ještě shruba před sebou a co by tím riskoval v souvislosti s trestní sazbou za úplatkářství, korupci a dalšími trestnými činy.

Dokážeme ochránit vás i vaše peníze. Zajistíme korektního advokáta, který odvede práci, ale který neslibuje nesplnitelné.

Kontaktujte nás.

Podobné články