Kdy může odsouzená osoba podat opakovanou žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ??

V případě, že prvoinstanční soud (Okresní soud) ZAMÍTNE žádost odsouzené osoby o podmíněné propuštění a stejně tak druho-instanční odvolací soud (Krajský soud) ZAMÍTNE stížnost proti usnesení Okresního soudu, kterou odsouzená osoba podá, může ZNOVU soud o NOVÉ žádosti o podmíněném propuštění z výkonu trestu rozhodovat PO 6-TI MĚSÍCÍCH od data nabytí právní moci předešlého usnesení.

Nikoli od data doručení usnesení, ani od data vynesení usnesení okresního soudu , pakliže si odsouzená osoba podala STÍŽNOST ke Krajskému soudu.

To znamená:

  • Pakliže Vás či Vaše blízké nepropustí Okresní soud a Vy NEPODÁTE stížnost - můžete začít počítat 6 měsíců od data, kdy proběhlo soudní řízení.
  • Pakliže Vás či Vaše blízké nepropustí Okresní soud a Vy PODÁTE stížnost, která bude následně Krajským soudem zamítnuta - můžete začít počítat 6 měsíců od data, kdy rozhodl Krajský soud o zamítnutí Vaší stížnosti.

ODESLAT opakovanou žádost o podmíněné propuštění k Okresnímu soudu DOPORUČUJEME shruba 2-3 týdny před datem, které se Vás týká.

Při opakované žádosti o podmíněné propuštění je nutné se detailně seznámit se zamítavým stanoviskem okresního soudu, který v řízení o podíněném propuštění rozhodoval a stejně tak je nutné se seznámi s případným odůvodněním zamítavého stanoviska soudu 2. stupně (stížnostního). A následně se pokusit vytýkané překážky odstranit tak, aby již nic nebránilo možnosti využití institutu podmíněného propuštění.

Pakliže se jedná o osoby prvo-vězněné, je vysoká pravděpodobnost, že při splnění podmínek, které v první neúspěšné žádosti byly označeny jako nesplněné, bude prvo-vězněná osoba propuštěna na svobodu. Pakliže se však nejedná o vyšší cíle a vnější vlivy, které brání podmíněnému propuštění z výkonu trestu.

Pokud se však jedná o odsouzené osoby, které jsou ve výkonu trestu opakovaně a již byly například podmíněně propuštěny z výkonu trestu a neosvědčily se ve stanovené zkušební době, je možnost opakovaného podmíněného propuštění velmi nízká. Nikoli však nereálná.

Bohužel jsme se však setkali s případy, kdy ani prvo-vězněná osoba nebyla propuštěna na podmínku a stanovená délka uloženého trestu byla odpykána do poslední minuty.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny

Káva marila standard 150g

Cena 27 Kč

Ukázat
Sprchový gel adidas

Cena 38 Kč

Ukázat
Čaj loyd

Cena 30 Kč

Ukázat

Jak postupvat při opakované žádosti odsouzené osoby, která je ve výkonu trestu poněkolikáté:

  • Navázat individuální spolupráci s odoborným personálem: Psycholog

V této spolupráci se zaměřit na identifikaci příčin páchání trestné činnosti. To znamená dokázat pojmenovat důvody, proč k páchání trestné činnosti došlo, či dochází opakovaně.

Dále se zaměřit na podstatu NÁPRAVY, tedy eliminaci, či snížení rizik, které vedly odsouzenou osobu k opakovanému páchání trestné činnosti.

Navrhnout OPATŘENÍ a POSTUPY, které by mohly zamezit dalšímu opakování trestné činnosti.

Doporučujeme činnost započít minimálně 1 ROK před úmyslem podat opakovanou žádost o podmíněné propuštění a vytrvat v pravidelných intervalech (1-2 krát za 14 dní)

V takovém případě je možné u odsouzené osoby vyhodnotit, zda-li došlo, či dochází ke skutečné tzv. "vnitřní změně" osobnosti, kterou soudy považují za významný aspekt vedení řádného života, což je jednou ze tří zákonných podmínek pro podmíněné propuštění. A ikdyž se jedná o " pravděpodobnostní " podmínku, protože žádný soudce není věštec budoucnosti, tak vyjádření (písemné) psychologa v souvislosti s individuální terapií má VELMI VYSOKOU VÁHU.

  • Absolvovat nepovinné vzdělávací a speciálně výchovné aktivity

V této činnosti jsou k dispozici standardizované programy, které se zaměřují na snižování vnějších a vnitřních rizik u odsouzených osob ve vztahu k páchané trestné činnosti.

Bez ohledu na skutečnost, jak úspěšné, či neúspěšné jsou tyto programy, pro odsouzenou osobu, která žádá o podmíněné propuštění opakovaně, znamenají významné plusové body při projednávání u soudu.

Výše uvedený postup je DLOUHODOBÝ proces, 6-ti měsíční intervaly mezi jednotlivými zamítavými stanovisky je příliš krátká doba na to, aby více-krát trestaná osoba s žádostí o opakované podmíněné propuštění uspěla.

V případě, kdy odsouzená osoba opakovaně vykonávající přímý výkon trestu odnětí svobody, neučiní NIC nad rámec povinností vyplývajících ze standartně stanoveného programu zacházení, tak se nenajde soudce, který by odsozenou osobu podmíněně propustil z výkonu trestu opakovaně.

Tato situace MŮŽE nastat, ovšem VŽDY se jedná pouze o symbolické gesto, kdy soud propustí více trestanou osobu při opakované žádosti o podmíněné propuštění a odpustí takové osobě například poslední 2-3 měsíce zbytku trestu.

Nikoli však proto, že by soud byl přesvědčen o významu tohoto aktu , ale proto, aby odsouzené osobě stanovil opatření Dohledu prostřdnictvím Probační a mediační služby a měl nad odsouzenou osobou určitou míru kontroly a to do doby, než-li odsouzená osoba OPĚT selže a do výkonu trestu odnětí svobody se vrátí.

Pakliže skutečně chcete, aby Vaši blízcí prošli vnitřní změnou a dostali se na svobodu dříve a především, aby se již do výkonu trestu nevrátili, je nutné, aby podstoupili proces vnitřní změny, který lze následně soudu DEKLAROVAT.

Bez skutečné vnitřní změny, respektive snahou o tuto změnu ze strany odsouzené osoby, se NIKDY další šance při opakovaném podmíněném propuštění NEUKLÁDÁ.

A soud vždy nalezne argument, kterým opodstatní své zamítavé stanovisko.

Můžete podat Ústavní stížnost

Ovšam taková ústavní stížnost MUSÍ mít své opodstatnění. A tímto opodstatněním je, že skutečně může dojít ke změně osobnosti i v pokročilém věku i v případě, že byla odsouzená osoba ve výkonu trestu opakovaně, ovšem k tomu je nutné VYTVOŘIT podmínky, o kterých se zmiňujeme výše.

Bez faktických podkladů bude Ústavní stížnost zcela zbytečná a taková jako neopodstatněná bude ZAMÍTNUTA.

V případě, kdy Vaši blízcí nechtějí změnu, nemohou očekávat, že jim tuto změnu soud, který o opakované žádosti o podmíněné propuštění rozhoduje, uvěří. NEUVĚŘÍ. A troufáme si tvrdit, že v 99% oprávněně.