Prodlužte si svobodu a oddalte nástup trestu!

Zcela se vyhnout nástupu trestu je nemožné. Na každého jednou dojde, padni komu padni. Zapomeňte také na nepřevzetí poštovní zásilky, to již nefunguje, bude doručena fikcí a následně na vás bude vydán příkaz k dodání do VTOS. Je nutné postupovat systematicky a dlouhodobě.

Jak si tedy oddálit nástup trestu?

Je nutné nejprve stanovit, jestli chcete oddálit výkon trestu ještě před vynesením rozsudku nebo už jste se seznámili s rozsudkem a nyní čekáte na nástup trestu.

Pokud jste v situaci, kdy právě čelíte přípravnému řízení, nebo řízení před soudem, měli by jste zpozornět a začít si svobodu protahovat systematicky a dlouhodobě. Přípravné řízení (vyšetřování) i soudní řízení lze protahovat roky, pro tyto postupy je justiční systém natolik nedokonalý, že je možné využívat velkého množství takříkajíc „obstrukčního jednání“, které však (v případě, že je kvalitně podloženo) není jednoduché ze strany nedočkavého předsedy nebo předsedkyně senátu, odmítnout. A proto Vám zajistí mnoho času, který můžete ještě využít konstruktivně a to tak, že nástup trestu výrazně oddálíte.

Pokud jste však v situaci, kdy je již rozsudek pravomocný, měli by jste jednat rychle. Pro začátek můžete mít navíc maximálně 3-6 měsíců, které můžete získat na základě níže uvedených postupů.

Podstatná informace: Žádat o odklad trestu v době, kdy je již výzva k nástupu výkonu trestu na poště, je vaše zbytečná ztráta času. Dřív, než-li soud o vaší žádosti rozhodne, klidně může vydat příkaz na dodání do výkonu trestu, policie ČR vás může zadržet, dodat do výkonu trestu a až následně soud rozhodne zamítavě o vašem návrhu.

Žádost o odklad trestu podávejte hned po rozsudku nebo trestním příkazu, byť ještě nemáte tento fyzicky doručený v písemném vyhotovení.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Seznam možností, jak oddálit nástup trestu:

 • A) Využívat obstrukčního jednání v přípravném i soudním řízení.
 • B) Požádat o odklad nástupu trestu po vynesení pravomocného odsuzujícího rozsudku.
 • C) Požádat o přerušení výkonu trestu již v průběhu výkonu trestu.
 • D) Vyhýbání se nástupu trestu / Útěk.
Seznam možností, jak oddálit nástup trestu

Požádat o odklad nástupu trestu lze:

 • Fyzického charakteru
 • Psychického charakteru


Žádost o odklad trestu můžete rovnou vytvořit ZDE.Žádost o odklad nástupu trestu může podat:

 • A) odsouzená osoba,
 • B) osoba blízká odsouzené osoby,
 • C) obhájce / advokát odsouzené osoby

Žádost o odklad nástupu trestu je nutné podat písemně a to k soudu, který v dotčené trestní věci rozhodoval jako prvoinstanční soud ( soud nalézací ), tedy k dotčené spisové značce.

Co musí obsahovat žádost o odklad trestu:

V případě, kdy žádáte o odklad trestu z jiných závažných důvodů, než-li důvodů zdravotních, je nutné popsat důvodu, které vás k žádosti vedou.

V případě, že žádáte o odklad ze zdravotních důvodů, je nutné a potřebné detailně popsat váš zdravotní stav, který vás přímě ohrožuje na životě, či je natolik závažný, že v rámci zdravotní péče, kterou vyžadujete, by bylo nemožné, aby Vězeňské služba ČR, prostřednictvím zdravotních zařízeních, která se nachází v Brně a v Praze, by vám byla schopna poskytnout péči, kterou vyžaduje a potřebujete, aniž by nedošlo k ohrožení vašeho života, či k rapidnímu zhoršení vašeho zdravotního stavu. K žádosti o odklad nástupu trestu je nutné doložit veškeré lékařské zprávy a podpůrnou dokumentaci.

 • Lékařské zprávy:
 • - diagnóza,

  - písemná vyjádření ošetřujících lékařů

 • Podpůrná dokumentace:
 • - písemné vyjádření blízkých osob (způsob péče, spoluúčast na pečování o nemocnou osobu)

  - písemné vyjádření odsouzené osoby)

Jak probíhá žádost o odklad trestu

O žádosti o odklad nástupu trestu rozhoduje soud vynesením usnesení a to v neveřejném zasedání. Pokud soud vyhoví vaší žádost, tak zpravidla je první odklad nástupu trestu udělen na 3 měsíce, ale může to být i víc, vše záleží na úvaze soudu.

Po uplynutí stanovené doby učiní dotčený soud písemný dotaz na ošetřujícího lékaře, zda-li se váš zdravotní stav zlepšil, či zda-li setrvává ve stejném stavu, nebo se váš zdravotní stav zhoršil. Pakliže ošetřujícího lékaře vyzve soud k vyjádření a ošetřující lékař potvrdí setrvalý či zhoršující se váš zdravotní stav, je odklad nástupu trestu zpravidla prodloužen o další 3 měsíce.

Po uplynutí další doby, učiní opět soud písemný dotaz na ošetřujícího lékaře. Pokud na výzvu bude ošetřující lékař reagovat obdobně, jako v prvním případě, soud se již s touto zpětnou vazbou většinou nespokojí a vyzve vás k nástupu do vězení i přes váš špatný zdravotní stav. Někdy se stává, že vás soud může vyzvat, aby jste nastoupil-a přímo do vězeňské nemocnice, které se nachází v Praze a Brně.

Ve vězeňské nemocni, případně po vašem převezení z nástupní věznice (vazební věznice) do vězeňské nemocnice, dojde k reviznímu posouzení vašeho zdravotního stavu. Pokud se celá anabáze s vaším špatným zdravotním stavem nezakládala na pravdě, tak v tomto okamžiku je maximální oddálení nástupu trestu 6 měsíců vyčerpáno. A vy budete převezen-a nejbližší eskortou do některé z kmenových věznic, ve které budete trest odpykávat.

Pakliže je váš zdravotní stav skutečně špatný nebo dokonce kritický, vydá i přesto Vězeňská služba ve většině případů stanovisko, že je schopna vám poskytnout adekvátní zdravotní péči a to i přesto, že to není pravda.

Pokud ve vězení budete i přes váš špatný zdravotní stav, tak váš výkon trestu bude provázen nespočtem rizik, které vyplývají z nedostatečné zdravotní péče, ignorativního až lhostejného chování odborného, lékařského i vedoucího personálu věznice vůči vaší osobě. V takové případě je nutné vynaložit mnohé další úsilí a dostat se z vězení co nejdříve a to prostřednictvím přerušení výkonu trestu již v jeho průběhu.

Jestli se vám nepodaří odložit trest, mohlo by vás zajímat, jak funguje posílání balíků do vězení

Žádost o přerušení výkonu trestu je nutné taktéž podat písemně:

 • A) Řediteli / Ředitelce kmenové věznice
 • B) Místně příslušnému okresnímu soudu v působnosti kmenové věznice

Obsah žádosti o přerušení výkonu trestu k řediteli nebo ředitelce věznice je taktéž volnou prózou a může ji sepsat odsouzená osoba, příbuzní nebo advokát. Ředitele věznice můžete požádat o přerušení výkonu trestu z osobních důvodů (svatby, pohřby) nebo ze zdravotních důvodů. Ředitel ze své kompetence a na základě doporučení odborné komise a případně také zdravotního střediska (pokud jde o zdravotní důvody) vám může přerušit výkon trestu odnětí svobody až na 21 dní.

O žádosti o přerušení výkonu trestu z osobních důvodů ( Svatby, Pohřby ) směrované k řediteli kmenové vězníce je rozhodováno v horizontu několika hodin, maximálně dní. O žádosti o přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů směrované k řediteli kmenové věznice je rozhodováno v horizontu týdnů, až měsíců. Úspěšnost vyhovění žádosti o přerušení trestu je velmi nízká. Důvody, ze kterých je úspěšnost žádosti o přerušení výkonu trestu směrované k řediteli velmi nízká, je skutečnost, že veškerá případná rizika a důsledky, které by naskytly (útěk, spáchání dalšího trestného činu odsouzené osoby) se dotknou výhradně ředitele věznice a odborného personálu

Obsah žádosti o přerušení výkonu trestu k soudu je taktéž volnou prózou. Soud zpravidla přeruší váš trest na dobu nezbytně nutnou, minimálně však na tři měsíce, které taktéž soud stanovuje obdobně jako při žádosti o odklad nástupu trestu. Je důležité poskytnout relevantní podklady, nejlépe čerpat ty, na základě kterých již soud o odkladu výkonu trestu ze zdravotních důvodů kladně rozhodl. A dále doložit všechny nové podklady, které jste již shromáždili v průběhu trestu a které vypovídají o neadekvátní, nedostatečné, život ohrožující péči ze strany zdravotního střediska té které Vězeňské služby vůči vaší osobě. Velmi důrazně doporučujeme, aby jste JIŽ OD POČÁTKU NÁSTUPU DO VÝKONU TRESTU pečlivě dokumentovali veškeré události. Veškeré písemné žádosti, veškerá vyjádření lékařů, veškeré kopie zdravotních vyšetření a jejich výsledků. Na všechny tyto podklady MÁTE NÁROK dle zákona.

Vyhýbání se nástupu trestu

Vyhýbání se nástupu trestu / Útěk

Vyhýbání se nástupu trestu N e d o p o r u č u j e m e, je to alternativou nejzazší, ovšem nikoli ojedinělá. Standardní vyhýbání se nástupu do výkonu trestu, je prodloužením pobytu na svobodě v řádech dní, až týdnů, kdy vás PČR zatkne na základě zatykače a dodá do výkonu trestu. PČR vás nejprve eskortuje do cely předběžného zadržení na nejbližší stanici PČR, kde budete umístěn-a v řádech hodin maximálně v horizontu 1-2 dnů a následně budete eskortován-a do některé z vazebních věznic, kde bude čeka pár týdnů až měsíců, než vás převezou do tzv. kmenové věznice, kde svůj trest vykonáte. Proto tomu předejděte a trest si oddalte legálně.

A s tím vám pomůžeme

Doba po kterou se lze reálně vyhýbat nástupu trestu, je individuální a záleží především na vašich finančních možnostech. Na způsobu následného jednání v režimu šedé zóny, na vašich schopnostech a znalostech a v neposlední řadě na samotné iniciativě PČR, které může a nemusí činit reálné kroky k vašemu dopadení, podle toho, jak velký zájem o vás mají. Vše záleží na závažnosti spáchané trestné činností, na vaší nebezpečnosti.

Formální postih za nenastoupení do výkonu trestu v rámci platného trestního zákoníků (r. 2020 v době publikace článku) JE trestným činem maření úředního rozhodnutí a tedy vám nehrozí navýšení již uloženého trestu.

Faktické důsledky nenastoupení trestu se u vás projeví tak, že budete mít problém s pracovním zařazením na nestřeženém pracovišti (to s sebou nese benefit přerušení trestu) a stejně tak se tato skutečnost negativně projevují při projednávání vaší žádosti o podmíněné propuštění.

balík do vězení

 
Rady a tipy pro výkon trestu

Podobné články