Návrhy na omezení / navrácení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka v soudním řízení - Vzory

Návrhem na omezení svéprávnosti celý proces pouze začíná, návrh je nutné podpořit lékařskými zprávami, písemným vyjádřením ošetřujicích lékařu i Vašim vlastním vyjádřením. V návrhu na omezení svéprávnosti je potřebné detailně popsat všechny faktické okolnosti, které vás k tomuto právnímu jednání vedou a především opravňují. Toto je dále nutné podpořit důkazními prostředky.

Každý návrh je specifický a odráží skutečnosti týkající se konkrétní osoby a konkrétního případu, ale můžete se inspirovat našimi vzory, ale je nutné jej přizpůsobit vaší situaci, ale jako vodítko vám jistě dobře poslouží.

Podívejte se na vzor návrhu na omezení svéprávosti

Potřebujete více informací o návrhu na omezení svéprávnosti?

Podívejte se, jak celý proces probíhá.

Ovšem může se také stát, že posuzovaná osoba a její zdravotní stav bude léčbou kompenzovatelný a bude možné očekávat zlepšení zdravotního stavu posuzované osoby, a proto dojde naopak k návrhu na navrácení svéprávnosti. K takovému návrhu zpravidla dojde po uplynutí doby, po kterou původně soud vaši blízkou osobu omezil ve svéprávnosti a to na základě nového posouzení ze strany soudního znalce. Může se však také stát, že vy nebo dokonce člověk, který byl původně ve svéprávnosti omezen usoudíte, že zdravotní stav se natolik zlepšil, že již nejsou nutná omezení a můžete podat návrh na vrácení svéprávnosti kdykoli to uznáte za vhodné, ovšem musíte mít v ruce nový lékařský posudek, který vypovídá o zlepší zdravotního stavu.

Takový posudek nechte nejlépe zpracovat opět lékařem, který je zároveň držitelem znalecké doložky, která ho opravňuje k vyhotovení takového posudku. Pro nový posudek vzneste na znalce stejné otázky, jaké zodpovídal soudní znalec v původním posudku, kdy k omezení došlo. Můžete však také na znalce vznést další doplňující dotazy, dle libosti, ale počítejte s tím, že pak se cena za znalecký posudek bude zvyšovat. Cena za znalecký posudek se pohybuje v rozmezí vyšších jednotek tisíců, až k vyšším desítkám tisíců, vše závisí na složitosti, případně také na tom, jestli je například nutná hospitalizace v průběhu zkoumání.

Vzor návrhu na navrácení svéprávnosti "duševně nemocné" osoby

Okresní soud / Obvodní soud (Doplnit název soudu)

Adresa:

Město:

Česká republika

Opatrovanec/Navrhovatel

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

ID DS:

Telefon:

Opatrovník v soudním řízení o navrácení svéprávnosti (Doplnit osobu, která by Vás měla zastupovat v soudním řízení : Advokát, Právník, Blízká osoba/Zmocněnec)

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

ID DS:

Telefon:

Opatrovník na základě právoplatného rozsudku (Doplnit číslo jednací rozsudku na základě kterého Vám byl ustanoven Opatrovník PO soudním řízení)

Jméno a příjmení: (Doplnit iniciály aktuálního opatrovníka FYZICKÉ OSOBY)

Datum narození:

Trvalé bydliště:

ID DS:

Telefon:

NEBO (NEHODÍCÍ SE SMAŽTE)

Obec / Městská část / Město: (Doplnit iniciály aktuálního opatrovníka VEŘEJNÉ OSOBY)

Pověřená osoba (Sociální pracovík):

Adresa úřadu:

ID DS:

Telefon na pověřenou osobu

Věc: Návrh na navrácení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka pro soudní řízení

Posuzovaná osoba, které má být svéprávnost navrácena:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

ID DS:

Telefon:

Posuzovaná osoba byla omezena ve svéprávnosti na základně rozsudku Obvodního / Okresního soudu (Doplnit adresu soudu) č.j.: (Doplnit číslo jednací rozsudku) ze dne: (Doplnit datum vynesení rozsudku)

Příklad (vzor) ODŮVODNĚNÍ

Posuzovaná z vlastního přesvědčení, že objektivní důvody, které předcházely rozhodnutí o omezení svéprávnosti, byly účelově ovlivněny a plynuly ze snahy Navrhovatele fakticky ovládnout kontrolu nad životem a majetkem posuzované, nad finanční hotovosti posuzované, které posuzovaná měla fakticky na svých bankovních účtech a nad právnickým subjektem (Firma s.r.o. ) jímž je posuzovaná doposud jediným společníkem a jednatelem.

A dále také z přesvědčení posuzované, že zdravotní komplikace, které posuzovanou do značné míry ovlivňují a které byly důsledkem špatné diagnózy ze strany ošetřující lékařky ……………., která byla posuzované zajištěna právě Navrhovatelem (synem posuzované), nestaví posuzovanou do pozice nesvéprávné osoby a naopak posuzovanou staví do pozice oběti nepřípustného jednání ze strany rodinného příslušníka a ošetřujících lékařů.

A proto

Opatrovanec využívá svého zákonného práva a podává návrh na navrácení plné svéprávnosti a ustanovení opatrovníka pro soudní řízení

ODŮVODNĚNÍ

Dne 13.11.2020 jsem obdržela prostřednictvím České pošty doporučenou zásilku od Obvodního soudu pro Prahu 10, ve které jsem se poprvé seznámila s výsledkem soudního řízení ve věci omezení mé svéprávnosti, které na základě rozsudku ze dne ………… nabylo právní moci, bez možnosti odvolání.

Dne 20.11.2020 jsem z vlastní vůle vyhledala pomoc třetí strany prostřednictvím sítě internet, kdy jsem hledala řešení situace, která vznikla v důsledku rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 a to na základě skutečností a důkazní situace, které vedly předsedkyni senátu k vynesení rozsudku ve výše uvedené věci, který mou osobu omezil ve svéprávnosti v mnoha životních oblastech.

Téhož dne tedy 20.11.2020 jsem podstoupila úvodní telefonický rozhovor s panem Jakubem Wojčíkem jakožto kontaktní osobou, která byla uvedena na internetových stránkách www.cfti.cz , jejichž jednou ze služeb je poskytování konzultací a poradenství v oblastech advokacie, soudního řízení, vězeňství. Stejně tak jsou v případě nutnosti schopni zajistit prostřednictvím oprávněných osob dle Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii právní servis a služby.

Dne 24.11.2020 jsem prostřednictvím telefonického hovoru konzultovala situaci s panem Jakubem Wojčíkem, ve kterém jsem popsala skutečnosti, které předcházely podání návrhu ze strany mého syna (Navrhovatele) k omezení mé svéprávnosti, kdy z tohoto rozhovoru je s mým výslovným souhlasem pořízen audio záznam.

Dne 24.11.2020 jsem prostřednictvím pobočky České pošty a.s. zřídila datovou schránku na vlastní jméno a to za účelem zcela prokazatelného komunikačního prostředku se státní správnou, samosprávou a zdravotními ústavy a zařízeními, což mi v řízení které předcházelo mému omezení svéprávnosti, nebylo umožněno, naopak ze strany Navrhovatele mi byly skutečnosti provázející přípravné řízení, místní šetření i zdravotní vyšetření záměrně zatajovány. A vždy jsem byla takříkajíc postavena před „hotovou věc“. A to bez ohledu na objektivní skutečnosti, které například spočívaly v mém aktuálním zhoršeném fyzickém stavu a dalších okolností.

Dne 24.11.2020 jsem prostřednictvím telefonického hovoru se zástupci nemocnice…… oddělení Neurologie, požádala o vyšetření ………….

Dne 8.12.2020 jsem dobrovolně podstoupila vyšetření na Neurologii, jehož výsledky přikládám jako podpůrný důkazní prostředek v řízení o navrácení svéprávnosti.

Dne ……….. jsem prostřednictvím osobní návštěvy v centru duševního zdraví …………… na Ulici ………………. psychoterapeutického programu, který jsem absolvovala a který byl stanoven na doporučení odborného lékaře z oboru psychiatrie na dobu 3 měsíce.

Dne ………. jsem obdržela písemné podklady vztahující se k již zmiňovanému psychoterapeutickému programu, jehož výsledky přikládám jako podpůrný důkazní prostředek v řízení o navrácení svéprávnosti.

Dne ……….. jsem prostřednictvím internetové sítě vyhledala a následně prostřednictvím telefonických hovorů komunikovala s vícero obvodními lékaři, které jsem vyhledávala za účelem doporučení ze strany obvodního (ošetřujícího) lékaře k psychiatrickému posouzení mé osoby především v oblastech, které byly předmětem posouzení vyhotoveného znaleckého posudku soudního znalce v řízení o omezení mé svéprávnosti MUDr. …………………….

Dne ………….. jsem zajistila ošetřujícího lékaře MUDr. …………. kterého jsem požádala o přezkumné posouzení psychického stavu mé osobnosti

Dne …………… jsem podstoupila psychiatrické vyšetření na základě doporučení ošetřujícího lékaře MUDr………. a to u psychiatra MUDr……….. na adrese:……………., jehož výsledky přikládá jako podpůrný důkazní prostředek v řízení o navrácení svéprávnosti.

Dne :…………….. jsem po konzultaci s panem Jakubem Wojčíkem, požádala o pomoc při vyhotovování formy a obsahu mého návrhu na navrácení svéprávnosti. A to z důvodu, že nejsem schopna tak dobře definovat fakta a skutečnosti, aby byly uchopitelné pro nezávislý soud v řízení o navrácení svéprávnosti.

Dne:………………. jsem požádala o vyhotovení písemného vyjádření pana Jakuba Wojčíka, který věnoval svůj čas a energii bez nároku na finanční odměnu a který vyslechl můj subjektivní pohled na životní situaci, ve které jsem se ocitla a který byl ochoten mi v dotčené situaci pomoci.

Dne:1.1.2021 jsem podala návrh na změnu opatrovníka ve věci č.j:……………..

Vše výše uvedené zcela vyvrací tvrzení soudního znalce, že nejsem schopna vyhodnocovat, ani chápat souvislosti a důsledky mého právního jednání, že nejsem schopna starat se o vlastní záležitosti ve vztahu k samosprávním celkům, že nejsem schopna posoudit a vyhodnotit nejen důsledky léčby, kterou jsem v minulosti odmítala, nikoli z důvodu nedbalosti, nebo neschopnosti vyhodnotit případné důsledky, ale právě proto, že stanovená léčba byla primární příčinou zhoršení zdravotního stavu, který vedl k vážnějším problémům, které mne výrazným a negativním způsobem ovlivňovaly.

Naopak uvědomění o příčinách a důsledcích omezení svéprávnosti, mne iniciovalo k učinění všech dílčí a zcela konkrétních kroků k narovnání situace.

Tyto kroky jsou důkazem toho, že jsem schopna vyhodnotit důsledky, které se negativně odráží na mém aktuálním životě a které jsou účelově vytvořené ze strany Navrhovatele, jakožto podklad pro negativní rozhodnutí soudu v řízení o omezení mé svéprávnosti.

Nad rámec toho jsem samostatná, žiji v pronajatém bytě, ve kterém funguji zcela standardním způsobem, bez nutnosti dohledu a bez nutnosti pomoci, kterou od svých nejbližších nemohu vyžadovat a především ji nemohu přijmout, vzhledem ke skutečnostem, že právě Navrhovatel, který zneužil mé důvěry, je strůjcem mých aktuálních problémů.

V souladu s výše uvedeným včetně všech důkazních prostředků navrhuji, aby Obvodní soud pro Prahu 10 vynesl tento rozsudek:

I. Posuzované (Doplnit Jméno a příjmení posuzované: ), (Doplnit Datum narození posuzované: ) se navrací svéprávnost v plném rozsahu

II. Posuzovaná (Doplnit Jméno a příjmení posuzované: ) již nemá ustanoveného opatrovníka.

Návrh sepsal

Navrhovatelka :

Jméno a příjmení:

V Praze dne:

K návrhu připojuji:

  • Lékařskou dokumentaci:
  • Písemné prohlášení osoby, která bude vykonávat funkci opatrovníka v soudním řízení
  • Písemné vyjádření ……………..

Zajistíme celý proces komplexně.
Korektně, citlivě.

Vstoupíme v kontakt s ošetřujícími lékaři, zajistíme Vaše písemné stanovisko na základě Vašeho vyjádření, zajistíme opatrovnictví v celém řízení.

Případně doporučíme a zajistíme následnou léčbu i právní záležitosti.

Podobné články