Rozdíl mezi advokátem a právníkem.

Stejně tak, jako advokát vs právník značí jejich rozdíly, je také rozdíl mezi dobrým a špatným advokátem a dobrým a špatným právníkem. Advokáta a právníka si lidé mnohdy zaměňují a od právníka následně vyžadují služby, které nemůže právník samostatně poskytovat, aniž by sám nebyl advokátem, či nepracoval pro advokáta, který dotčené právní služby svým statusem formálně i fakticky garantuje.

Rozdíl mezi advokátem a právníkem
  • Advokát je člověk, který vystudoval obor právo,následně se stal advokátním koncipientem, k čemuž musel úspěšně složit zkoušky u Advokátní komory a poté určitou dobu pracoval POD jiným advokátem, od kterého sbíral zkušenosti, formou SUPERVIZE. Následně advokátní koncipient složí již finální advokátní zkoušku taktéž u Advokátní komory a stane se z něj / ji samostatný advokát, oprávněný podnikat – poskytovat soustavné advokátní služby a servis dle zákona o advokacii. Pouze advokát může samostatně zastupovat Klienta v trestním řízení. Zda-li je advokát aktivní a zda-li má veškerá oprvánění a nemá například pozastavenou funkci, nebo nebyl-li vyškrknut ze seznamu advokátů, můžete zjistit prostřednictvím vyhledávače na stránkách ČAK.
  • Právník je člověk, který vystudoval obor právo a následně se nechal zaměstnat v komerční společnosti nebo v advokátní kanceláři, jakožto člověk, který může využít svého dosaženého vzdělání k poskytování právních služeb ve prospěch zaměstnavatele a to na základě svého pracovně-právního vztahu s komerčním subjektem, či advokátem nebo advokátní společností. Právník může zastupovat Klienta v obchodní věci nebo v občanském řízení a to na základě plnění svého pracovně-právního vztahu, či na základě zmocnění ze strany Klienta. Právník může sepisovat, revidovat smlouvy v občanském a obchodní oblasti.

Advokáti a právníci jsou lidé, kteří spolu mnohdy sedí ve stejných kancelářích a jejich znalosti vyplývají ze stejného studijního oboru, nicméně schopnosti, to je již jiná kapitola, k tomu není dostačující jen vzdělání, ale především to, co činí rozdíl mezi dobrým advokátem vs. špatným právníkem.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Advokát vs Právník v praxi

Představme si situaci, která bohužel není ojedinělá, kdy jeden advokát poruší své povinnosti, poškodí z nedbalosti nebo vědomě svého klienta. A klient, jakožto člověk neznalý práva, ani případných možností, jak vzniklou situaci řešit, se objeví s problémem u druhého advokáta nebo právníka a potřebuje pomoc.

Do okamžiku, kdy advokát nebo právník neví, že v důsledku bude brojit a pracovat PROTI svému kolegovi - advokátovi nebo právníkovi, bude k problému přistupovat stejně, jako by se jednalo o jakýkoli jiný spor. Ovšem ve chvíli, kdy z vašeho příběhu dovodí, že spor bude advokát vs právník a že protistranou nebude běžný občan, firma, nebo společnost, setkáte se s něčím, čemu se v advokátní branži říká „kolegialita“.

    Od takové chvíle se může stát, že:
  • A) Advokát odmítne vaši věc převzít (V tomto případě ještě vše v pořádku, každý má právo volby a advokát, ani právník není povinen váš případ převzít, je to vlastně jediný korektní přístup, pokud má problém s kolegialitou)
  • B) Pokud vaši věc převezme a bude mít přímou osobní vazbu na kolegu, může se stát, že se vás bude snažit přesvědčit, abyste situaci dále neřešil-a.
  • C) Jestliže odmítnete přijmout návrh, abyste situaci neřešil-a, může se stát, že vás bude vědomě přesvědčovat o nemožnosti spor vyhrát a to na základě špatného (účelového) výkladu faktů a důkazů.
  • D) Může v rozporu se svými povinnostmi vědomě porušovat své povinnosti mlčenlivosti a může případného kolegu / kolegyni průběžně informovat o stavu věci, aby poskytl-a prostor pro přípravu obhajoby.

Co pak může člověk vlastně dělat? Kde má hledat pomoc? Naštěstí ne každý advokát nebo právník přehlíží pochybení vlastních kolegů pod alibistickou záminkou advokátní kolegiality. A proto se na nás obraťte, pokud potřebujete řešit problém s advokátem vs právníkem.

Kontaktujte nás.

Rozdíl mezi advokátem zdarma a právníkem zdarma

  • Advokát zdarma je člověk, kterého určí Advokátní komora nebo soud jednak v občanském řízení, jednak v trestním řízení. A to na základě žádosti účastníka řízeni nebo i bez ni. A to za současného splnění podmínek.. Výše uvedenými institucemi je advokát placen. Případně (v trestním řízení) je částka, kterou stát uhradil advokátovi v trestním řízení při nutné obhajobě, zpětně vymáhána po pravomocně odsouzeném.
  • Právník zdarma je člověk, který poskytuje právní služby zdarma nebo konzultace zdarma ze svého vlastního přesvědčení nebo z podstaty naplňování pracovního poměru a je placen zaměstnavatelem. To znamená, že některé právní firmy, advokáti nebo advokátní společnosti poskytují tyto právní služby zdarma prostřednictvím právníků a to s vědomím, že od Klienta (člověka) neočekávají finanční odměnu. Právník zdarma není nárokovou záležitostí a je pouze na benevolenci poskytovatelů právních služeb, zda-li takovýto vstřícný krok učiní, či nikoli. Většinou k takovým krokům právní a poradenské firmy ( včetně advokátů i advokátních společností ) přistupují ve jménu společenské odpovědnosti.

V reálném tržním prostředí je vždy součástí poradenských a právních kanceláří i advokát, který je oprávněn samostatně poskytovat právní servi a služby. Funguje to, jako v každé jiné „Koncesované Živnosti“. Pakliže chcete otevřít restauraci a nesplňujete formální podmínky, seženete si člověka, který tyto podmínky splňuje a ten Vám činnost garantuje a to výměnou za podíl na zisku, nebo na základě jiných zvláštních dohod.

Právník bez závěrečné advokátní zkoušky NEROVNÁ se horší právník, než-li právník, který závěrečnou zkoušku složil a získal tedy status advokáta. Advokátní zkoušky nejsou pro právníky povinné. Pro právníka, jenž nemá v úmyslu věnovat se trestnímu právu, je advokátní zkouška bezpředmětná. Právník, jenž má v úmyslu pracovat pro fyzické osoby nebo pro firmy a společnosti na základě zmocnění nebo pracovně – právního vztahu, nepotřebuje k výkonu povolání advokátní zkoušky.

Důvody proč i právníci, kteří se věnují trestnímu právu, avšak pod záštitou advokátů nebo advokátních společností, nepožívají statusu advokáta, mohou být různé. Například neschopnost Advokátní komory akceptovat formu a rozsah dosaženého vzdělání právníka, či nesplnění některých dalších formálních podmínek, které stanovuje Advokátní komora pro připuštění právníka k advokátním zkouškám.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li má či nemá právník splněnu advokátní zkoušku a je zapsán či nezapsán v seznamu advokátů vedeného Advokátní Komorou, nevypovídá to nikterak o schopnostech, kvalitách a výsledcích PRÁVNÍKŮ všeobecně

Advokát s advokátní zkouškou, může být horším právníkem , než-li právník bez advokátní zkoušky a naopak.

Je nutné tedy především definovat jaký právní problém se Vás týká, co je předmětem Vašeho právního problému a dle toho se obracet na konkrétní fyzické osoby, společnosti nebo naopak na advokátní komoru nebo soudy.