Jak ochránit alkoholika? Zbavte ho svéprávnosti.

Důvody proč zbavit (omezit) alkoholika svéprávnosti, jsou nám všem zcela jasné. Ovšem podáním vašeho návrhu to pouze začíná, návrh je nutné podpořit lékařskými zprávami, písemným vyjádřením ošetřujicích lékařů i vašim vlastním vyjádřením. Celý proces je velmi zdlouhavý. Doba, po kterou trvá řízení o omezení (zbavení) svéprávnosti, může být i více jak rok.

Omezení, která soud stanoví ve svém rozsudku a to především v oblasti posuzování a rozhodování o vlastní léčbě, jsou pro vás do určité míry nástrojem, aby jste s člověkem závislým na alkoholu dokázali lépe pracovat a využívat možnosti, které jsou následně k dispozici. Například v okamžiku, kdy vyhodnotíte, že váš blízký je pod vlivem alkoholu, můžete ihned zavolat rychlou záchrannou službu, která musí konat i proti vůli vašeho blízkého, protože váš blízký již nemůže například odmítnout převoz do nemocnice, protože již není svéprávný při posuzování svého zdravotního stavu, léčby a zásahu do tělesné integrity.

I přesto je však stále významným aspektem vlastní vůle člověka, kterou i přes soudní rozhodnutí, musí blízké osoby, včetně opatrovníka respektovat.

Omezení (zbavení) svéprávnosti alkoholika nerovná se ústavní léčba

I přes omezení svéprávnosti alkoholika není možné bez opodstatněných důvodů umístit Opatrovance, proti vlastní vůli, například do ústavní protialkoholní léčebny.

Pokud ošetřující lékař stanoví přísný zákaz užívání alkoholu, případně pacienta označí za chronického odmítače léčby, je možné tato doporučení považovat za směrodatná ve vztahu k Opatrovanci a pokud tyto zákazy Opatrovanec nadále porušuje, je toto důvodem na podání návrhu na ústavní léčbu.

O návrhu na umístění do ústavní protialkoholní léčby musí znovu rozhodovat soud a to na základě opodstatněného návrhu ze strany opatrovníka, případně ze strany ošetřujících lékařů.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Jak zbavit člověka svéprávnosti

Člověka zbavit svéprávnosti nelze, lze jej pouze omezit a to základě návrhu ze strany navrhovatele, o kterém rozhodne nezávislý soud.

Návrh na zbavení (omezení) svéprávnosti alkoholika - vzor

Hlavička soudu

Okresní soud / Obvodní soud:

Adresa soudu:

Jméno a příjmení navrhovatele

Datum narození:

Trvalé bydliště:

ID DS: (datová schránka)

Věc: Návrh na omezení svéprávnosti (alkoholika) a jmenování opatrovníka

Posuzovaná osoba, která má být omezena:

Jméno a příjmení posuzované osoby:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Jako opatrovníka navrhuhuji: (Opatrvník)

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

O D Ů V O D N Ě N Í

Posuzovaná osoba se systematickým a vědomým způsobem snaží docílit újmy na svém zdraví a způsobit si smrt.

Od roku 1998 do současnosti se posuzovaná osoba vlivem životních okolností a událostí (ztráta zaměstnání, ztráta majetku, ztráta sociálního a společenského uplatnění – statutu), které posuzovanou osobu negativně zasáhly a zasahují, dostala do velmi špatného psychického stavu, kdy v tomto období u posuzované osoby započal a pokračuje proces, který vedl a vede k závažným změnám osobnostních rysů a modelům chování . V důsledku takto stanoveného přístupu došlo u posuzované osoby k nadměrné konzumaci alkoholických nápojů, které se negativně odráží na fyzickém i psychickém zdraví posuzované osoby a které posuzovanou osobu již v tuto chvíli přímě ohrožují na životě.

Posuzovaná osoba byla v minulosti hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení (Nemocnice Frýdek-Míste příspěvková organizace , El. Krásnohorské 321, Frýdek ) a to v důsledku celkového selhání organizmu a vnitřních orgánů viz. Lékařská dokumentace – příloha č. 1

Posuzovaná osoba i přes opakovaná upozornění ošetřujících lékařů na kritický zdravotní stav , který posuzovanou osobu přímě ohrožuje na životě, odmítla a stále odmítá odbornou pomoc v souvislosti s podstoupením Ústavní Protialkoholní Léčby.

Stejně tak posuzovaná osoba i přes opakovaná doporučení a upozornění odmítá jakoukoli kooperaci při zajištění relevantních a objektivních podkladů pro posouzení psychického stavu posuzované osoby a to v souvislosti s odborným posouzením psychického stavu na základě psychiatrického nebo psychologického posouzení.

Navrhovatel má zato, že posuzovaná osoba chce docílit důsledků, které prostřednictvím vědomého a dlouhodobého jednání způsobí u posuzované osoby smrt.

Navrhovatel má zato, že posuzovaná osoba vlivem životních událostí, kterým čelila a čelí, není schopna racionálně přistupovat ke svému fyzickému,ani psychickému stavu. Posuzovaná osoba buď to není schopna objektivně vyhodnotit rizika a konečné důsledky plynoucích ze zdravotních komplikací, kterým aktuálně čelí a které ji přímě ohrožují na životě nebo naopak si je posuzovaná osoba plně vědoma rizik a konečných důsledků a přesto činí kroky, které naplní prognózy a predikce ošetřujících lékařů.

Nicméně v obou výše zmíněných důvodech je dle navrhovatel nutný zásah autoritativní výkonné moci právního státu a to formou rozhodnutí o omezení svéprávnosti posuzované osoby a doprovodných autoritativních rozhodnutí v souvislosti se zkoumání posuzované osoby formou psychiatrické či psychologické péče a to za účelem podstoupení Ústavní protialkoholní léčby, která by dle odborného názoru ošetřujících lékařů mohla být jediným nástrojem pro zlepšení akutního fyzického zdravotního stavu posuzované osoby.

A dále za účelem doprovodné odborné práce s posuzovanou osobou v oblasti psychiatrie a psychoterapie by mohla být dlouhodobým nástroje pro zlepšení psychického stavu posuzované osoby, což by dle názoru odborníků mohlo vést k odstranění či alespoň zmírnění psychických defektů u posuzované osoby a zlepšení primárních příčin, které vedly posuzovanou osobu k tak zásadním a negativním změnám osobnostních rysů, které v důsledku mají za následek nadměrné a dlouhodobé užívání alkoholických nápojů, které posuzovanou osobu v tuto chvíli přímě ohrožují na životě.

Navrhovatel je dále přesvědčen o skutečnosti, že posuzovaná osoba se bude záměrně vyhýbat soudnímu řízení v dotčené věci.

Navrhovatel je stejně tak přesvědčen o skutečnosti, že posuzovaná osoba dobrovolně nepodstoupí psychiatrické nebo psychologické zkoumání za účelem vyhotovení znaleckého posudku z dotčené oblasti.

Navrhovatel by chtěl závěrem poukázat na fakt, že závěry, které navrhovatel činí, činí na základě dlouhodobého stavu posuzované osoby, na základě subjektivních i objektivních důkazů a to v dobré víře.

Navrhovatel stejně tak zdvořile žádá soud o promptní vyřešení dotčené věci a to především z důvodu, že posuzovaná osoba je svým nezodpovědným chováním vystavena skutečnostem přímě ohrožující život posuzované osoby.

Na základě výše uvedených skutečností a listinných důkazů navrhuji, aby soud vynesl tento rozsudek:

I. Posuzovaná Jméno a příjmení posuzované osoby , Datum narození:, Trvalé bydliště: se omezuje ve svéprávnosti v plném rozsahu v oblasti rozhodování v záležitostech zdravotního stavu

II. Soud jmenuje posuzované Jméno a příjmení posuzované osoby: Datum narození:, OPATROVNÍKA Jméno a příjmení opatrovníka Datum narození:, Trvalé bydliště opatrovníka : Faktická adresa opatrovníka:

Návrh byl sepsán v Ostravě dne:

Vlastnoruční podpis:

Návrh podává: Jméno a příjmení navrhovatele: , Datum narození navrhovatele:

K návrhu připojuji :

  • I. Lékařské zprávy, které prokazují zdravotní stav posuzované osoby, který ji přímě ohrožuje na životě.
  • II. Písemné prohlášení osoby, která bude vykonávat funkci opatrovníka pro řízení

Nebo se na nás můžete obrátit, my vyslechneme váš příběh a pomůžeme

Chci poradit

Zajistíme celý proces komplexně.
Korektně, citlivě.

Vstoupíme v kontakt s ošetřujícími lékaři, zajistíme všechny formální podklady, zajistíme opatrovnictví v celém řízení.

Případně doporučíme a zajistíme následnou léčbu i právní záležitosti.

Podobné články