Stížnost na advokáta po ukončení soudního řízení - vzor

Není v tuto chvíli podstatné, zda-li jste soudní spor vyhráli nebo prohráli, advokát se může provinit i v případě, že spor skončil úspěšně pro klienta. Klienti podávájí stížnost z různých důvodů, nemusí se vždy jednat pouze o náhradu škody, mnohdy se jednoduše jedná o satisfakci, případnou omluvu, či jiný trest pro advokáta.

Zdají-li se vám vzory stížností komplikované a jejich příprava složitá, musí to tak být, aby měla možnost uspět. Uvědomte si, kdo proti Vám stojí a kam stížnost podáváte. Stojí proti Vám právník nebo advokát a podáváte ji k Advokátní komoře, tudiž zase k advokátům.

Jan Novák (Stěžovatel)

Narozen:

Trvalé bydliště:

Doručovací adresa:

Id Datové schránky:

E-mail:

Telefon:

Česká Advokátní Komora

Kontrolní oddělení

Národní třída 16

Praha 1, 110 00

Nezaměnitelná identifikace advokáta:

Jméno a příjmení advokáta:

Číslo identifikačního průkazu advokáta:

Adresa advokáta / Sídlo advokáta

Telefon:

E-mail:

Výše uvedeného advokáta jsem si zvolil /-a na základě plné moci ze dne 1.1.2020 a smlouvě o zastupování ze dne 1.1.2020 a to v souvislosti s občansko právní / trestně právní věcí, vedené u Okresního / Krajského soud v : ............ sp.zn. / č.j.:........

STÍŽNOST NA ADVOKÁTA PO SKONČENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Vážení, Na základě plné moci ze dne 2.3.2020, která je v tuto chvíli stále v platnosti, jelikož nedošlo k uzavření dohody o tom, že plná moc pozbývá právních účinků, jsem využila právních služeb a servisu dle zákona č. 85/1996 Sb., které pro mě vykonal Mgr. ....... - advokáta přímě, či nepřímě v období od 2.3.2020 do 14.1.2021 v soudním řízení ve věci č.j. .............. / sp.zn. .................... u Obvodního soudu / Okresního soudu / Krajského soudu a které jsem řádně uhradila na základě daňového dokladu č........... ze dne 15.9.2020. V souvislosti s výše uvedenými právními službami P O D Á V Á M S T Í Ž N O S T

ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI

Ad1) Ukončení pracovního poměru na základě písemného podkladu č.j. .............. bylo stanoveno na 30.4.2020. Lhůta pro podání případné žaloby dle ust. § 72 zákona č. 262/2006 Sb., jsou 2 měsíce. písemný návrh žaloby ze strany advokáta k připomínkování byl klientce doručen dne 30.6.2020.

 • Důkaz: Kopie elektronické komunikace ze dne 30.4.2020 v čase 13:47 hod.
 • Kopie elektronické komunikace ze dne 16.6.2020 v čase 13:44 hod.
 • Kopie elektronické komunikace ze dne 30.6.2020 v čase 16:53 hod.
 • - Dle ustanovení čl. 9 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen informovat klienta řádně a včas klientovi poskytnout podklady potřebné pro uvážení dalších kroků.

Dotčený advokát v průběhu přípravy finální verze obsahu žaloby na žalovaného v předmětném řízení, byl již dne 30.4.2020 informován o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že stěžovatelka / klientka byla rozhodná a stanovila přesné kritéria pro obsah žaloby.

Rozhodný dokument k připomínkování však dotčený advokát zaslal nejzazší možný termín před vypršení lhůty pro podání žaloby, takřka pouze několik hodin před vypršením lhůty stanovené zákonem.

  Ad2) Nedoručení a neseznámení klienta s podstatnými písemnými podklady v projednávané věci ze strany žalovaného, při kterých dotčený advokáta poskytoval právní služby.
 • Důkaz: a) Kopie elektronické komunikace asistentky advokáta Mgr..... ze dne 22.1.2021
 • b) Doručení písemného vyjádření žalované k žalobě dne 22.1.2021
 • c) Vyjádření žalované k žalobě ze dne 9.10.2020
 • - Dle ustanovení čl. 9 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen informovat klienta řádně a včas klientovi poskytnout podklady potřebné pro uvážení dalších kroků.

Na základě výše uvedených skutečností, je dotčená e-mailová korespondence ze dne 22.1.2021 ve svém předmětu označena „ Příchozí korespondence ze dne 10.11.2020 „ – kdy lze usuzovat, že Mgr. ......... (resp. Kancelář, již zastupuje) přijala korespondenci od žalované dne 10.11.2020, kdy přílohou této elektronické komunikace bylo písemné vyjádření žalované k žalobě ze dne 9.10.2020, o kterém se však klientka ústně dozvěděla až 1 hodinu před zahájením soudního řízení a fakticky jej obdržela až 22.1.2021, tedy nejenže že cca 2 měsíce po doručení do advokátní kanceláře dotčeného advokátního zástupce, ale především AŽ PO skončení jednání před soudem prvního stupně. A to i přesto, že se jednalo o zásadní písemný podklad pro samotné řízení,

  Ad3) Smír učiněný a uzavřený s žalovanou stranou na základě ústní dohody před soudem prvního stupně za okolností a skutečností vykazující nedostatečnou informovanost klienta.
 • Důkaz: a) Protokol o jednání před soudem prvního stupně ze dne 14.1.2021.
 • b) Žaloba na neplatnost výpovědi ze dne 30.6.2020
 • c) Vyjádření žalované k žalobě ze dne 9.10.2020
 • d) Elektronická komunikace ze dne 30.4.2020 a ze dne 16.6.2020
 • - Dle ustanovení čl. 9 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení

Z uvedených důkazů jednoznačně vyplývá, že žalovaný, ani žalobce v průběhu přípravného řízení nevykazovali úmysl sjednat mezi účastníky řízení smír. Stejně tak z protokolu o jednání před soudem prvního stupně tato skutečnost vyplývá až v den samotného řízení cituji:

 • 1) „K dotazu soudu, zda mají připraveno přesně znění smíru, či zda by tento zaslali písemné a byl by následně schválen soudem, uvádí, že jsou připraveni smír uzavřít již u dnešního jednání. Nicméně s ohledem na nutnost řádného výpočtu náhrady platu, je třeba kontaktovat účetní žalované a toto zkontrolovat.“
 • 2) Soud požádán, zdali by mohl jednání opět přerušit a to přibližně na 15minut za účelem dohody konkrétního znění smíru.

Na základě výše uvedeného, kdy v průběhu poskytování právních služeb advokáta, je zřejmé, že jednali stěžovatelka / klientka s advokátem o formě a obsahu žaloby na neplatnost výpovědi z pracovního poměru, ve kterém však advokát nepředestřel případnou možnost smíru a především podmínek případného smíru. Klientka tak byla při soudním řízení vystavena situaci, kdy se musela rozhodnout just time v okamžiku, kdy nejen že nebyla na tak zásadní zvrat v řízení fakticky připravena, ale ani nebyla seznámena s touto možností ze strany advokáta, kdy celé přípravné řízení se ubíralo zcela rozlišným směrem.

  Ad4) Plná moc uzavřená dne 2.3.2020 mezi Klientkou a advokátem Mgr...... a následná substituční plná moc postoupena zmocněnci Mgr........
 • a) Plná moc ze dne 2.3.2020
 • b) Protokol o jednání před soudem prvního stupně č.j. ........... ze dne 14.1.2021
 • c) Substituční plná moc ze dne : 10.4.2020
 • - Dle ustanovení čl. 13 odst. 3) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory musí žádost o provedení substituce i zpráva o jejím provedení odpovídat péči řádného odborníka a okolnostem případu.
 • - Dle ustanovení čl. 9 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení
 • - Dle ustanovení čl. 6 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen upřednostnit oprávněné zájmy klienta před zájmy vlastními i před ohledem na jiné advokáty.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li klientka souhlasila, či nesouhlasila s udělením substituční plné moci paní Mgr. ........... – advokát ev.č. ........, byla tato substituční plná moc udělena dne:................ a to výhradně pro zastupování v řízení před soudem prvního stupně, které proběhlo dne: 14.1.2021, tedy bylo zcela nereálné, aby se v předmětné věci substituční advokátka Mgr.......... dostatečně zorientovala.

Nad rámec toho klientka s dotčenou advokátkou nejenže do daného okamžiku neměla žádný platný smluvní vztah, tedy Mgr. ........ neměla a především nemohla mít přístup k písemným materiálů v dotčené věci, ale stěžovatelka / klientka neměla ani žádnou reálnou zkušenost se substituční advokátkou.

Dotčená substituční advokátka nebyla přítomna při převzetí věci ze strany advokáta Mgr. ......., ani nebyla přítomna při osobních, telefonických, elektronických komunikacích mezi klientkou a advokátem Mgr..........

Především však sama substituční advokátka Mgr. .......... nebyla dostatečně seznámena se situací a připravena na soudní řízení, ve kterém došlo ke zcela nové situaci a to návrhu na již zmíněný smír, který před soudním řízením a v průběhu přípravy žaloby na žalovaného, nebyl nikterak zohledňován, ani připravován.

Advokát Mgr............. se osobně neúčastnil řízení před soudem prvního stupně s odůvodněním cituji: „ že nemá čas „. Pakliže v daném termínu, tedy dne 14.1.2021 neměl jiné povinnost, které by souvisely například se zastupováním jiného klienta, kdy termín 14.1.2021 ve věci klientky mohl kolidovat, měl a byl povinen advokát Mgr................ se účastnit soudního řízení, případně navrhnout soudu jiný termín projednání věci, případně si vyžádat od Klientky písemný souhlas k předání věci Mgr.......... a ta si měla vyžádat čas a prostor k dostatečnému prostudování projednávané věci.

  Ad5) Etická, emocionální, faktická újma Klientky
 • Důkaz: a) Elektronická komunikace (urgence) ze dne 11.1.2021
 • b) Elektronická komunikace (urgence) ze dne 26.6.2020
 • - Dle ustanovení § 16 odst. 1), odst.2) zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, je advokát povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny.
 • - Dle ustanovení čl. 6 odst. 1) je advokát povinen hájit zájmy Klienta a to i před zájmy svými.
 • - Dle ustanovení čl. 9 odst. 1) ze dne 31.10.1996 přijatého usnesení představenstva České advokátní komory je advokát povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení

Bez ohledu na skutečnost, zda-li řízení před soudem prvního stupně skončilo smírem, na který po vzájemné dohodě přistoupili oba účastníci řízení, tak v průběhu přípravy k řízení i samotného řízení před soudem, docházelo k porušování povinností advokáta Mgr............, vyplývajících ze zákona č. 85/1996 Sb., dále vyplývajícího z Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 31.10.1996 a to ve vztahu ke Klientce / Stěžovatelce paní ...................... a to nejen v souvislosti s již výše uvedeným, ale také v nedostatečné invenci a zájmu advokáta o dotčený případ, resp. Právní služby, které poskytoval. Opakovaná urgence ze strany Klientky / Stěžovatelky, které byla ignorována, případně na ni bylo reflektováno s velkým zpožděním, zavdává příčinu pro pochybnosti o kvalitě poskytovaných služeb, za které bylo řádně zaplaceno.

Má-li být zmíněn i případný finanční dopad na klientku, vyjímaje etické a emocionální újmy, vyplývající z nekorektního přístupu Mgr............., lze v tomto případě uvažovat o faktickém negativním dopadu na Klientku, kdy v rámci podmínek uzavřeného smíru, mohlo dojít k vyššímu finančnímu vyrovnání Klientky ze strany žalovaného, kdy mohly být zohledněny nejen náklady na stávající obhajobu v soudním řízení, ale také případná výše náhrady platu mohla být stanovena s ohledem na samotnou soudní při, čas a energii Klientky, která tak mohla nárokovat po žalovaném vyšší míru odškodnění a navrhnout tuto do obsahu smíru.

Což bylo Klientce znemožněno, nikoli přímým pochybením advokáta Mgr........., či substitučně oprávněné advokátky Mgr........., ale nedostatečnou invencí při sjednaném smíru, který byl uzavřen za zcela nekorektních a velmi flexibilních podmínek, na něž Klientka přistoupila pod tíhou stresující situace, bez dostatečného prostoru pro případné návrhy na samotný obsah smíru.

Stěžovatelka / Klientka nepopírá, že na smír přistoupila dobrovolně, ovšem advokátní zástupce plní roli erudovaného odborníka, který by měl klienta na smír a obsah smíru předem připravit a to v průběhu přípravy řízení a pakliže dojde k situaci, kdy je smír navrhnut při úvodním projednání před soudem prvního stupně, měl by advokát zajisti komfortní podmínky pro svého klienta v rámci přípravy obsahu smíru například formou odročení soudního řízení za účelem projednání nově vzniklé a zásadní okolnosti / situace.

Závěrečný návrh stížnosti na advokáta

Vzhledem ke shora uvedenému má Stěžovatelka / Klientka zato, že byly splněny formální i faktické podmínky pro podání stížnosti ke Kontrolním orgánům České advokátní komory a žádá Kontrolní orgán Advokátní o přezkoumání stížnosti stěžovatelky a žádá, v případě že bude stížnost vyhodnocena jako d ů v o d n á, aby Kontrolní orgán České advokátní komory učinil takové závěry, které povedou k faktickému potrestání dotčeného advokáta a to s ohledem na závažnost provinění.

Přílohy ke stížnosti na advokáta

 • - Plná moc k zastupování (advokát - Mgr....)
 • - Substituční plná moc (advokátka - Mgr....)
 • - Elektronická komunikace v souvislosti s opožděným doručením návrhu žaloby ze dne 30.6.2020
 • - Elektronická komunikace v souvislosti s opožděným doručením významného dokumentu (vyjádření žalované k žalobě) ze dne 22.1.2021
 • - Elektronická komunikace v souvislosti s rozhodností klienty o obsahu a předmětu žaloby ze dne 30.4.2020 a ze dne 16.6.2020
 • - Elektronická komunikace v souvislosti s urgencemi ze dne 26.6.2020 a ze dne 11.1.2021
 • - Písemná reklamace právní služeb ze dne 15.1.2021
 • - Písemné vyjádření advokáta k reklamaci služeb ze dne 18.2.2021
 • - Výzva k písemnému vyjádření a odstranění pochybnosti ze dne ........
 • - Usnesení obvodního soudu pro Prahu 4 + Protokol z jednání ze dne 14.1.2021
 • - Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze dne 30.6.2020
 • - Písemné vyjádření žalované k žalobě ze dne 9.10.2020
 • - Rozvázání pracovního poměru s účinností ke dni 30.4.2020
 • - Odpověď na oznámení ze dne 2.3.2020 (Vyhotovené 16.3.2020)

S úctou Jan Novák V ....... dne:…………..

[ Zdroj: interní materiály ČFTI s.r.o. ] [ Zdroj: www.zakonyprolidi.cz ]

Vzor stížnosti na advokáta v průběhu hlavního líčení naleznete ZDE