Advokát / právník ex-offo ustanovený soudem. Ceny, seznamy, žádosti, stížnosti.

Význam ex offo je formálně takový, že se jedná o splnění podmínky pro spravedlivý proces obviněného nebo obžalovaného v soudním řízení. Je to však pouze alibismus státu, který svým ustanovením vytváří práci pro obhájce / advokáty, kteří v praxi odvedou minimum nutného pro obhajobu klienta a mnohdy ani to ne a dostanou zaplacenu stanovenou cenu, bez ohledu na kvalitu obhajoby.

Pakliže zákon stanoví, že obviněný, obžalovaný spáchal trestný čin, který v přípravném řízení nebo v řízení před soudem vyžaduje nutnou obhajobu prostřednictvím advokáta a obviněný nebo obžalovaný si jej nezvolí sám, tak soud na základě usnesení ustanoví advokátního zástupce formou ex offo

Definice Advokát / Právník / Obhájce ex-offo

Advokát ex offo

Advokát / Právník ex-offo je jakákoli fyzická osoba - podnikatel, která je registrována v ČAK – Česká advokátní komora a která je zároveň registrována u okresního soud v místě působnosti/sídla advokáta poskytujícího služby ex-offo a to pro účely zákonem stanovené a nutné obhajoby v případech trestných činů, které se staly v konkrétní místě na území ČR.

Takovýto advokát / právník ex-offo není nikterak vyhodnocován, zda-li je dobrý , či špatný, zda-li bude hájit zájmy Klienta nebo upřednostňovat zájmy své. Zda-li provede úkony zodpovědně, zda-li se bude účastnit všech nezbytných úkonů , či nikoli.

Jediným podstatným rozdílem ve vztahu mezi platícím Klientem, který si advokátního zástupce zvolil na plnou moc a hradí náklady na obhajobu přímě z vlastních zdrojů a může si advokátního zástupce vybrat s ohledem na vlastní finanční možnosti a na základě referencí, či zkušeností a vztahem mezi (Ne) platícím Klientem, kterému byl advokát ex-offo přidělen/ustanoven soudem JE TEN, že platící Klient platí předem a v celém průběhu soudního řízení a pro advokáta je zdrojem okamžitých příjmů a zároveň cílem manipulací, fabulací a sekundárních servisů, které nemají žádný reálný základ a to vše za účelem co nejvyššího finančního profitu pro advokátního zástupce.

Oproti tomu (Ne) platící Klient ,kterému byl advokát / právník ex-offo ustanoven, jehož služby jsou propláceny prostřednictvím státu PO SKONČENÍ celého trestního řízení k rukám dotčeného advokátního zástupce, zaplatí Klient odměnu adavokáta na základě stanovené povinností, pakliže je pravomocně uznán vinným.

Vlivem tohoto způsobu proplácení odměny advokáta ex offo je advokátovi SEBRÁNA, v důsledku kontrolního mechanismu soudu , možnost manipulovat s Klientem a musí vykazovat a nechat si proplácet skutečně učiněné úkony nutné obhajoby a to prostřednictvím podání žádosti k dotčenému soudu o proplacení nákladů spojených s obhajobou Klienta, které však soud může v konečném důsledku snížit nebo dokonce odmítnout proplatit.

Klient má naprosto stejné právo na Kvalitní a Dobře odvedenou práci advokátního zástupce v dotčeném trestním řízení, bez ohledu na skutečnost, zda-li si zvolil advokáta na plnou moc nebo mu / ji byl advokát ustanoven soudem ex offo v případech nutné obhajoby.

Což se BOHUŽEL v praxi stává velmi zřídka.

Příkladová definice tabulkových odměn (advokátní tarif) stanovených podle vyhlášky. č. 177/96 Sb., ve znění vyhlášky. č. 486/2012 Sb. Advokát ex offo cena

Advokát / Právník ex-offo - CENA úkonů:

DOPORUČUJEME po prvotním setkání s právníkem / advokátem ex-offo, vyžádat si sdělení o konkrétní výši odměn dle advokátního tarifu ve Vaší věci, tak budete mít přehled o tom, kolik Vás obhájce ex-offo bude stát.

Poznámka: Zastropování výše advokátního tarifu je 5.000,- , dle náročnosti případu Tzn.

 • Přečin = Nejnižší náročnost = Nejlevnější
 • Zločin = Střední náročnost = Průměrná cena
 • Zvlášť závažný zločin = Nejvyšší náročnost = Nejdražší

Poznámka: Stejně tak je ze zákona advokátní tarif u obhájce / právníka utanoveného formou ex-offo snížen o 20 %, což může být a mnohdy je DALŠÍM DŮVODEM NEKVALITNÍHO PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ

 • za první poradu s Klientem včetně převzetí a přípravy obhajoby
- § 11 odst. 1 písm. b) - Cena 1.840,- Kč ( To je okamžik, kdy se s advokátem ex-offo uvidíte poprvé, poté co jej ustanovil soud )
 • za další poradu s Klientem přesahující jednu hodinu
- § 11 odst. 1 písm. c) AT - advokátní tarif ( 7 - počet hodin KRÁT 1.840,- ) - Cena 12.880,- Kč ( To jsou okamžiky, kdy se vidíte s advokátem ex offo opakovaně )
 • za účast při vyšetřovacích úkonech
- § 11 odst. 1 písm. e) AT ( 13 KRÁT 1.840,- ) Cena 23.920,- Kč ( To je okamžik, kdy je advokát ex-offo přítomen nebo nepříomen u úkonů - například výslechy svědků, rekognice aj... V praxi tedy každá hodina úkonu, kdy sedí ve vyšetřovací místnosti a nepřítomně přikyvuje)
 • za prostudování spisu při skončení vyšetřování
- § 11 odst. 1 písm. f) AT ( 2 KRÁT 1.840,- ) Cena 3.680,- Kč ( To je okamžik, kdy by měl advokát ex-offo pečlivě prostudovat vyšetřovací spis a hledat argumenty k Vaší obhajobě - Domníváte se , že dvě hodiny, které si obhájce ex-offo v tomto případě vyúčtoval je dostatečný čas?? V trestní věci, ve které byl Klient ohrožen sazbou 5-10 let odnětí svobody.)
 • za účast na jednání před soudem
- § 11 odst. 1 písm. g) AT ( 2 KRÁT 1.840,-) Cena 3.680,- Kč ( To jsou okamžiky, kdy advokát ex-offo navšítíví soudní místnost, ve které většinou nezaujatě sedí a hloupě přikyvuje )
 • za sepis stížnosti do vyloučení věci
( písemný podklad, který advokát ex offo připraví a adresuje příslušné instituci) - § 11 odst. 2 písm. d) AT ( 1 KRÁT 920,-) Cena 920,- Kč ( To je okamžik, kdy advokát ex offo vytvoří písemný podkladu, běžné podání)
 • režijní paušál advokát ex offo
- § 13 odst. 3 AT ( 27 KRÁT 300,- ) Cena 8.100,- Kč
 • náhrada za promeškaný čas advokáta ex offo
- § 14 odst. 1 písm. a) AT ( 1 KRÁT 3.000,- ) Cena 3.000,- Kč - § 14 odst. 1 písm. b) AT ( 1 KRÁT 300,- ) Cena 300,- Kč
 • cestovní výdaje advokáta ex offo
- § 13 odst. 4 AT Cena 8.006,- Kč ( Náklady na dopravu k vyšetřovacím úkonům a k soudnímu líčení )
 • Cena Celkem za právní služby poskytované advokátem ex offo = 67.246,- Kč

Tato kalkulace byla provedena v souvislosti s účastní advokáta ex-offo v trestní věci zvlášť závažného zločinu. A to od převzetí obhajoby do vynesení prvo-instančního rozsudku. Bez podaných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků (Odvolání, Dovolání, Ústavní stížnost). V takovém případě se cena dále zvyšuje v souvislosti s účastní advokáta u odvolacího řízení, podání písemného odvolání, dalšíh cestovních nákladů aj.

Platba za advokáta ex offo se provádí PO SKONČENÍ celého trestního řízení a to na základě vyhotovené a zaslané žádosti ze strany advokáta, který Vás zastupoval a to s konečnou kalkulací nákladů k dotčenému soudu, který advokáta ex offo ustanovil. Soud následně posoudí opodstatněnost žádosti a může nebo nemusí rozporovat kalkulaci nákladů na obhajobu ex offo, kterou dotčený advokát vyhotovil. Soud vyhodnotí opodstatněnost a následně zašle finanční prostředky na bankovní účet advokáta.

Pakliže je obžalovaný uznán vinným, tak následně prvoinstanční soud vyzve pravomocně odsouzenou osobu k úhradě nákladů na obhajobu a to usnesením o stanovení povinnosti uhradit náklady na obhajobu

Adokáti ex offo

Proces ustanovování advokátů / právníků ex-offo v praxi
znamená, že dotčený prominentní advokát je umístěn v určitém seznamu poskytovatelů služeb ex-offo na určitém místě většinou v abecedním seznamu. Kontaktování ostatních advokátů, který jsou registrováni k poskytování právních služeb ex offo, umístěných v pořadníku NAD prominentním advokátem, se mnohdy realizuje v nejméně vhodnou dobu a v nejnutnější (minimální) míře a pakliže konkrétní advokáti ,umístění v pořadníků NAD prominentním advokátem, nereflektují na požadavky soudu ( většinou telefonického charakteru – v trestním řízení mnohdy začínají činit úkony orgány činné v trestním řízení v kterýkoli okamžik během dne ), tak soudní zřízenec – většinou vyšší soudní úředník , postupuje seznamem / pořadníkem tak dlouho, až narazí na požadovanou personu – prominentního advokáta a ten je kupodivu ve kterýkoli okamžik dostupný a připravený pomoci nastolit spravedlnost, samozřejmě v kooperaci s příslušnými orgány.

A to za předem stanovenou jistotu finančních zdrojů, které stát uhradí. Ovšem již zmíněná maximalizace profitu pro advokátního zástupce je zastropována a snižována kontrolními orgány. Což v dotčeném právním zastoupení má zásadní význam a to v Kvalitě Odvedené Práce konkrétního advokáta

Naprosto standardizovaným postupem je, že prominentní advokát zaštítí svým jménem nutnou obhajobu ex-offo, ale následně formou Substituční plné moci zmocňuje své mnohem méně kvalifikované a kompetentní podřízené / koncipienty k nutným a především časově náročným úkonům, kterých se nemusí ustanovený advokát ex offo účastnit osobně , stejně tak se v praxi zcela běžně stává, že dotčený prominentní advokát má toliko drzosti, že nemá ani potřebu se účastnit Hlavního líčeni v trestním řízení. Dokonce se zcela běžně stává, že se dotčený advokát neúčastní ani vyhlášení rozsudku jménem republiky.

Principielně systém obhajoby ex-offo funguje na bází SUBdodávek, jako v komerčním byznysu. Tzn. že významný hráč (dodavatel produktů / služeb ) vyhraje za předem stanovených podmínek a známých výsledků konkrétní výběrové řízení a následně rozdá subdodávky zboží a služeb méně významným fyzickým či právnických osobám.

V důsledku to znamená, že největší podíl na zisku má Prestižní advokát, (prestižní společnost) a následně NEPŘÍMOU úměrou dopadají finanční zdroje na níže postavené osoby v hierarchii, či struktuře.

Nepřímou úměrou máme namysli skutečnost, že zde nefunguje rovnice Hodně dobře odvedené práce = nejvyšší výdělek a naopak Málo špatně odvedené práce = nejnižší výdělek, ale funguje zde nepřímá úměra Žádná odvedená práce – Nejvyšší výdělek

Realita je bohužel taková , že platící Klient ať již formou přímé platby Klienta, či nepřímé platby Klienta prostřednictvím státu, dostává Klient dvě různé služby. Mnohdy navíc dvě stejně špatné služby.

A to přesto, že by měl být Klient ( ohrožen trestem odnětí svobody) v soudním řízení, stavěn na Roveň protistrany a měl by dostat nejlepší možné právní zastoupení , nikoli nejnižší nutné avšak za nejvyšší možnou cenu.

My v ČFTI jsme také právně vzdělaní a také máme potřebu zisku, avšak známe justiční systém a šetříme peníze tam, kde jsou vynakládány naprosto nadbytečným způsobem a naopak vysvětlíme a předložíme objektivní argumenty, které Klientovi v pravý okamžik předestřou přesný scénář výsledku soudního řízení.

Provádíme revize probíhajícího soudního řízení, připomínkujeme dosavadní stav a význam obhajoby Klienta ze strany advokátního zástupce , bez ohledu na skutečnost, zda-li je či není Klientem přímě financován nebo naopak přidělen formou ex-offo.

Pomůžeme Vám nastolit rovnocenný vztah mezi Vámi a Vašim advokátním zástupcem, zajistíme, aby obhajoba byla strategicky výhodná a založena na kvalitních podkladech, které budete prezentovat soudnímu senátu. A proto využíjte našeho servisu v oblasti trestního řízení a to především v oblasti hospodářské a majetkové trestné činnosti významného rozsahu

Nebo se můžete podívat, jak ve skutečnosti (NE) Funguje Ex-offo obhájce / advokát

Seznam advokátů ex offo a institucí, které seznamy advokátů ex offo spravují naleznete Zde
Získat advokáta ex offo můžete na základě žádosti o ustanovení advokáta ex offo. Žádost se podává písemnou formou k soudu, který vyzve obviněnou osobu usnesením, aby si zajistila pro trestní řízení obhájce na plnou moc nebo požádala o ustanovení advokáta ex offo v trestním řízení, kdy zákon stanovuje nutnou obhajobu.
Změnit advokáta ex offo můžete Stížností na advokáta / Vzdáním se advokáta
Potřebujete právní radu nebo právní službu zdarma před zahájením soudního řízení??Vzory žádostí o advokáta zdarma u Advokátní komory
Potřebujete požádat soud o bezplatnou obhajobu před či v průběhu soudního řízeni?? Vzory žádostí o bezplatnou obhajobu v trestním i civilním řízení u soudu

Podobné články