Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Mýty o adokátech a advokátních službách zdarma

Při samotném pomyšlení na sousloví advokát – zadarmo nebo obhajoba v soudním řízení - zadarmo , je na místě zamyslet se nad nastavení nejen osobnosti každého advokátního zástupce, ale především je potřeba se zamyslet nad samotnou strukturou justičního systému.

Celá struktura justičního systému je založena na vzájemné provázanosti, ze které plynou finanční prostředky všem angažovaným stranám, tedy od strany žalující (státní zástupce – zaměstnanec státní správy), strany obhajující (advokát – podnikatel ) a strany nezávisle rozhodující (soudní senát – zaměstnanci státní správy nebo tzv. přísedící (lidé z lidu) – za symbolickou odměnu )

Advokacie je byznys, jako každý jiný, proto z logiky věci vyplývá, že žádný advokát NEBUDE pracovat zadarmo, o to méně pravděpodobné by to bylo u advokáta, který odvádí kvalitní práci ve prospěch Klienta.

Postrádám tedy prostor pro definovanou službu advokát – zadarmo , advokátní služby – zdarma. Co však nepostrádám je schopnost vnímat podstatu takových tvrzení, která slouží pouze jako marketingový tah, který neznalého Klienta přivede do advokátní kanceláře, která si již před prvotním setkáním ověří stav, zda-li v následujícím soudním řízení bude nutná obhajoba Klienta.

A zda-li bude možné požádat soud o bezplatnou obhajobu, či obhajobu za sníženou odměnu, či dojde k přidělení advokáta EX-OFFO. O významu advokáta ex-offo a přiřazování jednotlivých soudních řízení prominentním advokátním kancelářím, ze soudem vedeného seznamu poskytovatelů ex-offo právních služeb, se věnujeme v článku Jak funguje přidělování advokátů ex-offo soudem v trestním řízení

Zákonem stanovené možnosti v rámci nutné obhajoby v soudním řízení ve věcech občansko-právních, nebo ve věcech trestně-právních a to za sníženou odměnu advokátního zástupce nebo bezplatnou obhajobu, jsou vázány na finanční situaci žadatele.

Takovýto žadatel musí sám a z vlastní iniciativy prokázat soudu, že v daném soudním řízení, ve kterém je zákonem stanovená nutnost obhajoby, není vůbec schopen hradit náklady obhajoby v plné výši nebo je schopen hradit pouze obhajobu za sníženou odměnu. A to prostřednictvím formálních podkladů, které žadatel předloží soudu před zahájením soudního řízení , nejpozději však v jeho průběhu.

Takovými formálními podklady pro podání žádosti je:

  • faktický a prokazatelný stav příjmů a výdajů žadatele,
  • stav movitého a nemovitého majetku
  • stav závazků žadatele

Nicméně v každém z dotčených případů, se Klient v postavení žalující, žalované strany dostává do nekomfortní finanční situace, která negativně zasahuje Klientovu osobu i blízké osoby Klienta.

Advokátní úkony v souvislosti s nutnou obhajobou v soudním řízení a jejich finanční ohodnocení je stanovováno prostřednictvím tzv. „tabulek“, které slouží k výpočtu finanční odměny na základě realizovaných a prokazatelných úkonů ze strany advokátního zástupce a vedlejších nákladů s tím spojených (náklady na dopravu, aj…)

Finální výpočet odměny advokátního zástupce se nesnižuje společně s neschopností Klienta hradit plnou výši obhajoby. Naopak advokátní zástupce pracuje stále za stejné finanční ohodnocení, avšak rozdíl mezi plnou výší obhajoby a sníženou výší obhajoby hradí stát k rukám advokátního zástupce.

Pakliže se domníváte, že stát v soudním řízení zaujme pozici Mecenáše, který Klientovi zcela bez důsledků uhradí část nebo celou obhajobu jeho osoby v soudním řízení, jste opět uvedeni v omyl vlastní nevědomostí. Stát v pozici oprávněného bude po Klientovi v pozici povinného vymáhat dotčenou částku v mimo soudním, či soudním řízení. To znamená, že Klientovi vznikne závazek.

Je pochopitelné, že NIKDO nebude pracovat zadarmo, pakliže nečerpá zdroje z třetí strany, jako tomu je v případě „neziskových organizací“ či jiných seskupení, která hájí spravedlnost a zájmy znevýhodněných osob, ale ani TI nepracují zadarmo, takže služby, které proklamují jako advokátní služby zadarmo , není relevantní.

Co však pochopitelné není, je skutečnost, že v samotném soudním řízení jsou činěný ze strany advokátních zástupců zcela nadbytečné úkony, které nezmění skutečný stav věci a tím je odsuzující rozsudek. Odvolání / Dovolání / Stížnosti a jiné opravné nebo mimořádné prostředky, které nezmění v samotném důsledku na odsuzujícím rozsudku vůbec nic, ale pouze NAVYSUJÍ finanční profit na straně advokátního zástupce a finanční závazky na strany Klienta.