Advokát a advokátní služby zdarma - Vzory žádostí

Advokáta nebo advokátní služby zdarma lze získat těmito způsoby:

 • Žádost o bezplatného advokáta (právní poradu nebo právní službu) u Advokátní Komory České republiky
 • Žádost o bezplatného advokáta (bezplatná obhajoba či obhajoba za sníženou odměnu) u soudu
 • Žádost o bezplatného advokáta (ustanovení advokáta / obhájce ex offo) u soudu při nutné obhajobě v trestním řízení !!! K této žádosti je nutné připojit také výše uvedenou žádost o bezplatnou obhajobu !!! Advokát ex offo může být zároveň bezplatný, pokud žadatel splní podmínky nároku na bezplatnou obhajobu

Rozdíl mezi Právní službou zdarma a právní poradou zdarma je ten, že právní porada se vztahuje pouze na konkrétní úkon / problém / dotaz, oproti tomu právní služby se vztahují většinou na celý proces soudního řízení a zastupování Klienta. Proto věnujte pozornost správnému vzoru žádosti dle Vaší specifické situace.

Stejně tak je na Vaší straně, zda-li a jakým způsobem prokážete svou nemajetnost v souladu s podmínkami udělení právní porady či právní služby ze strany advokátní komory. Advokátní komora NEMUSÍ Vaší žádosti vyhovět.

Rozdíl mezi bezplatnou obhajobou (obhajobou za sníženou odměnu) a nutnou obhajobou ustanovenou formou ex offo je ten, že v případě žádosti o bezplatnou obhajobu (obhajobu za sníženou odměnu) je na straně žadatele, aby prokázal všechny skutečnosti, které osvědčí, že má žadatel nárok na bezplatnou obhajobu (obhajobu za sníženou odměnu), oproti tomu při nutné obhajobě v trestním řízení nemusí obviněný / obžalovaný / odsouzený činit žádné kroky ve vztahu k žádosti o ustanovení obhájce ex-offo , protože pokud tak dotčená osoba neučiní, soud automaticky ustanoví obhájce ex-offo

Soud NEMUSÍ vyhovět Vaší žádosti o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu.

Soud MUSÍ ustanovit obhájce v případě nutné obhajoby.

Kdo má nárok na bezplatného advokáta??

PODMÍNKY PRO URČENÍ ADVOKÁTA ze strany Advokátní Komory

Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů a ani si nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak (dále jen „žadatel“), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí:

 • a) právní porady podle § 18a nebo
 • b) právní služby podle § 18c

PRÁVNÍ PORADA dle ust § 18a, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

(5) Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní porady, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout.

(6) Právní porada se poskytne jednomu žadateli v minimální délce 30 minut, nejvýše do vyčerpání 120 minut délky právní porady za každý kalendářní rok; do celkového ročního časového limitu se započítává každých započatých 30 minut právní porady.

(7) Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní porady lze podat pouze na formuláři. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

 • a) prohlášení žadatele, že jeho poměry odpovídají podmínkám pro přiznání nároku na poskytnutí právní porady podle odstavce 1, a
 • b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní porada žádána, nezastupuje jiný advokát nebo osoba podle § 2 odst. 2 písm. a).

(8) Podrobnosti náležitostí žádosti včetně vzoru jejího formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

(9) Žadatel je povinen spolu s podáním žádosti uhradit Komoře poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100 Kč. Poplatek je příjmem Komory. Poplatek nehradí:

 • a) cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu,
 • b) držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • c) osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi,
 • d) osoby mladší 15 let,
 • e) osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách, a
 • f) osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách.

(10) Komora určí advokáta k poskytnutí právní porady žadateli, který osvědčil splnění zákonných podmínek a uhradil poplatek podle odstavce 5, bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí o tom se nevyhotovuje v písemné formě.

(11) Nevyhoví-li Komora žádosti, vydá o tom rozhodnutí.

PRÁVNÍ SLUŽBY dle ust § 18c, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

(1)Žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní služby. V téže věci může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů uvedených v § 19, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2.

(2) Žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby lze podat pouze na formuláři. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje a) popis věci, v níž by měla být právní služba poskytována, a b) prohlášení žadatele, že jej ve věci, v níž je právní služba žádána, nezastupuje jiný advokát nebo osoba podle § 2 odst. 2 písm. a).

(3) Nejde-li o poskytnutí právní služby na náklady státu podle § 23 odst. 3, je žadatel povinen v žádosti podle odstavce 2 doložit, že se neúspěšně pokusil zajistit si poskytnutí právní služby prostřednictvím alespoň dvou oslovených advokátů.

(4) K žádosti musí být přiloženy doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, jakož i doklady o jeho majetkových poměrech. Podrobnosti náležitostí žádosti včetně vzoru jejího formuláře a způsob prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah údajů, které je žadatel povinen Komoře sdělit, stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

(5) Komora určí advokáta k poskytnutí právní služby žadateli, který osvědčil splnění zákonných podmínek, bez zbytečného odkladu. Komora žádosti nevyhoví, jestliže jde o zneužití práva nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva

(6) V rozhodnutí o určení advokáta Komora vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb. Komorou určený advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za Komorou určených podmínek. To neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb uvedené v § 19 nebo jde-li o zneužití práva, zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2; v těchto případech advokát o důvodech neposkytnutí právních služeb bez odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru. Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc vyžadovanou zvláštními právními předpisy k obhajobě toho, jemuž byl advokát Komorou určen, v trestním řízení nebo k jeho zastupování v jiném řízení.

(7) Komora určení advokáta zruší, jestliže během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry klienta poskytnutí právních služeb neodůvodňovaly. Komora určení advokáta zruší také tehdy, jestliže během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že se příjmové a majetkové poměry klienta změnily tak, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují; určení advokáta Komora zruší k okamžiku změny těchto poměrů. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi písemně sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

(8) Ode dne, ke kterému bylo zrušeno určení advokáta Komorou, má advokát nárok na úhradu odměny za poskytnutí právní služby po klientovi podle právního předpisu upravujícího mimosmluvní odměnu.

(9) Změní-li se v průběhu poskytování právních služeb příjmové a majetkové poměry žadatele, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Komoře

PODMÍNKY BEZPLATNÉ OBHAJOBY ČI OBHAJOBY ZA SNÍŽENOU ODMĚNU

Dle ust. § 33 odst. 2 tr. řádu má obviněný / obžalovaný / odsouzený nárok na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu, pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků,, aby si náklady na obhajobu hradil.

Z tohoto zákonného ustanovení je tedy zřejmé, že povinnost prokázat tyto skutečnosti má výhradně obviněný / obžalovaný / odsouzený / a soud z vlastní iniciativy se těmito skutečnostmi nezabývá.

S ohledem na výše uvedené je nutné k písemné žádosti o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu připojit následující Doklady:

 • a) Čestné prohlášení, zda vlastníte či nevlastníte movitý či nemovitý majetek
 • b) potvrzení věznice (pakliže jste ve výkonu trestu odnětí svobody) zda-li jste či nejste pracovně zařazen ve VTOS.
 • c) potvrzení zaměstnavatele (pakliže jste zaměstnán), jaký je Váš výdělek a stav Vašich závazků formou srážek ze mzdy.
 • d) sdělení, zda máte nějaké exekuce (doložit případně písemnou kopii výkonu rozhodnutí)
 • e) sdělení kde jste naposledy pracoval (pakliže jste v tuto chvíli nezaměstnán) a jaký byl Váš měsíční příjem
 • f) sdělení, zda máte nějakou vyživovací povinnost a v jaké výši
 • g) sdělení, zda a u kterého bankovního ústavu máte veden jakýkoli účet ( V kladném případě výpis z tohoto účtu za posledních 6 měsíců)

PODMÍNKY NUTNÉ OBHAJOBY

NUTNÁ OBHAJOBA je stanovena dle ust. § 36 zák. č. 141/1961 Sb.,trestní řád ve formě

(1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení,

 • a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu dle ust. § 116 zák. č. 141/1961 Sb.,trestní řád
 • b) je-li jeho svéprávnost omezena,
 • c) jde-li o řízení proti uprchlému, nebo
 • d) při sjednávání dohody o vině a trestu.

(2) Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

(3) Koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.

(4) Obviněný musí mít obhájce též

 • a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému, nebo
 • b) v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního.

Zdroj [www.zakonyprolidi.cz]

Zdroj [www.justice.cz]

Zdroj [Advokátní komora ČR]

Jak požádat o bezplatného advokáta?

Na základě písemných žádostí, které jsou uvedeny níže a připraveny k Vašemu stažení.

Žádost o bezplatnou obhajobu Žádost o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu, kterou je nutné vyplnit a zaslat k nalézacímu soudu (soudu prvního stupně) naleznete zde. Žádost je možné podat i elektronicky. K žádosti o bezplatnou obhajobu je nutné doložit níže zmiňované přílohy, včetně čestného prohlášení

Žádost o advokátní poradu zdarma - vzor Žádost o právní poradu, kterou je nutné vyplnit a zaslat na sídlo Advokátní Komory: KAŇKŮV PALÁC,Národní 16, Praha 1 naleznete zde. Žádost je možné podat i elektronicky. Porada se nevztahuje na zastupování fyzické osoby v přůběhu celého soudního řízení. K tomu slouží žádost o právní službu. K žádosti je nutné přiložit prohlášení žadatele

Žádost o advokátní služby zdarma - vzor Žádost o právní službu pro fyzickou osobu, kterou je nutné vyplnit a zaslat na sídlo Advokátní Komory: KAŇKŮV PALÁC,Národní 16, Praha 1 naleznete zde. Žádost je možné podat i elektronicky. Právní služba se VZTAHUJE NA zastupování fyzické osoby v přůběhu celého soudního řízení. Jedná se o složitější způsob právní pomoci.

Žádost o advokátní služby zdarma - vzor Žádost o právní službu pro právnickou osobu, kterou je nutné vyplnit a zaslat na sídlo Advokátní Komory: KAŇKŮV PALÁC,Národní 16, Praha 1 naleznete zde. Žádost je možné podat i elektronicky. Právní služba se VZTAHUJE NA zastupování právnické osoby v přůběhu celého soudního řízení. Jedná se o složitější způsob právní pomoci.

Žádost o ustanovení advokáta ex offo - vzor Žádost o ustanovení advokáta ex off, kterou je nutné vyplnit a zaslat na adresu dotčeného soudu naleznete zde. Žádost je možné podat i elektronicky. Žádost se VZTAHUJE NA zastupování fyzické osoby v přůběhu trestního řízení, ve kterém byly splněny zákonem stanovené podmínky nutné obhajoby.

Poměr žádostí o právní poradu nebo právní službu směrovaným k České advokátní komoře – z nich počet věcí, kdy advokát zdarma byl určen VS. počet věcí, kdy advokát zdarma určen nebyl v letech:

 • 2017

Počet žádostí, které Česká advokátní komora obdržela:1678

Počet žádostí,, kterým Česká advokátní komora vyhověla:864

 • 2018

Počet žádostí, které Česká advokátní komora obdržela (do 30.6.2018):1736

Počet žádostí, kterým Česká advokátní komora vyhověla (do 30.6.2018):649

Žádosti po právní úpravě, kdy zákona započal rozližovat dva typy žádostí a to žádost o právní poradu dle ust. §18a a žádost o právní službu dle ust. §18c zákona č.85/1996 Sb., o advokacii (od 1.7.2018)

Počet žádostí o právní poradu:175

 • Počet určení ( vyhověno ):96
 • Počet zamítnutí ( nevyhověno ):60
 • Počet neskončených věcí:19

Počet žádostí o právní služby:655

 • Počet určení ( vyhověno ):117
 • Počet zamítnutí ( nevyhověno ):362
 • Počet neskončených věcí:176

2019

Počet žádostí o právní poradu:271

 • Počet určení ( vyhověno ):146
 • Počet zamítnutí ( nevyhověno ):76
 • Počet neskončených věcí:26

Počet žádostí o právní služby:1126

 • Počet určení ( vyhověno ):284
 • Počet zamítnutí ( nevyhověno ):498
 • Počet neskončených věcí:344

Podobné články