Rozsudky za krácení daní nedostávají velcí hráči

Daňové podvody

Realita při vyšetřování daňových úniků je mnohdy taková, že význam hodnot právního státu klesá úměrně s navyšováním finančních zdrojů, které ovlivňují zájmy a cíle podnikání skupin, či jednotlivců. Spravedlnost je ohrožována v reálném světě faktory, které jsou měřitelné finančními zdroji. Nelze zpochybnit skutečnost, že selhání lidského faktoru, který byl ovlivněn prostřednictvím finanční zdrojů v důsledku negativně ovlivňuje průběh soudního řízení v kterékoli oblasti práva a v kterékoli fázi soudního řízení.

Struktura mezi-lidských vztahů, ovlivňovaných finančními zdroji či jinými druhy služeb a to napříč výkonnou mocí systému, lze považovat za určitý druh justiční mafie, která záměrně ovlivňuje průběh soudního řízení ve prospěch, či neprospěch zvolené / preferované strany účastníků. A to prostřednictvím účelově vedeného soudního řízení , neschopností akceptovat relevantní a objektivní důkazy ve formě listinných materiálů , či svědeckých výpovědí. A naopak akceptovat protichůdná tvrzení, důkazy i svědectví.

Mnohá vyjádření v průběhu soudního řízení o nadbytečnosti důkazů, nedůvěryhodných svědků ( bez ohledu na personu svědka, která byla negována i přesto, že nevykazuje žádné známky nedůvěryhodnosti, ba naopak se může / mohlo jednat o člověka bezúhonného , člověka odborně vzdělaného. )

A naopak mnohá vyjádření o důvěryhodnosti , akceptaci listinných důkazů nebo svědeckých výpovědí, které vykazují známky účelovosti, manipulace, jsou důkazem vědomého ovlivňování probíhajícího soudního řízení. A to dle stanoveného scénáře, založeného na subjektivním , avšak pouze zběžném prostudování vyšetřovacích či soudních spisů před zahájením soudního řízení.

Významným aspektem v procesu realizace ovlivňování průběhu soudního řízení zastává právní zastoupení, které je určitým prostředníkem mezi zúčastněnými stranami soudního řízení a výkonnou mocí. Statut právního zástupce s sebou nese množství možností, které mnozí jednotlivci využívají k vlastnímu obohacení na úkor Klientů, kterým by měli v rámci zákonných nástrojů a možností pomoci.

Mnozí advokátní zástupci se prezentují do pozic, které jim zcela nepřísluší. V rámci poskytovaného právního zastoupení nabízejí určité sekundární služby, které jsou založeny na schopnosti právního zástupce lživě přesvědčit Klienta, že je schopen a především ochoten ovlivnit průběh soudního řízení, nikoli formou vlastních schopností a dovedností, plynoucích z dosaženého vzdělání a zkušeností, ale formou proti zákonných úkonů, které mohou, ale nemusí mít relevantní základ, protože jednak si je dotčený právní zástupce vědom svého případného proti právního jednání, a jednak proto, že není možné obsáhnout, ani ovlivnit celý proces soudního řízení a všechny složky výkonné moci, které se v dotčeném soudním řízení staví na stranu státu tak, aby bylo možné garantovat platícímu Klientovi výsledek, který by Klient očekával.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li je , či není právní zástupce schopen ovlivnit probíhající soudní řízení, je velmi dobře schopen zmanipulovat důvěřivého klienta v tíživé životní situaci k tomu, aby v naději na pozitivní konečný výsledek soudního řízení, byl ochoten zaplatit nemalé finanční zdroje, které právní zástupce využije nikoli pro dotčené splnění cílů, ale k vlastní potřebě.

Je zcela evidentní, že takto získané finanční zdroje od Klientů, nejsou nikterak evidovány a to proto, že prozíravý advokát nabídne Klientovi dvě alternativy zastoupení tu oficiální, ovšem dražší vzhledem k nutnosti k dotčené službě připočítat výši konkrétní daně z přidané hodnoty, která základní náklady pro Klienta poměrně razantně navýší (Což klient už v tak tíživé životní situace nechce akceptovat) a tu neoficiální , která se v daném okamžiku jeví Klientovi příznivější.

V dané chvíli ovšem Klient není schopen racionálně vyhodnotit možná rizika z právního zastoupení, protože je přesvědčen, že osoba / jednotlivec / či skupina právních zástupců jsou posledními lidmi, kteří Klienta ochrání před účelově vedeným soudním řízením, které Klienta ohrožuje. Klient stejně tak není seznámen s možnostmi jakékoliv zpětné satisfakce při nekvalitním odvedení služeb ze strany advokátního zástupce.

Před touto zpětnou reklamací právních služeb je dotčený právní zástupce chráněn v okamžiku,kdy Klienta přinutí k volbě obhajoby ve formě neoficiální – levnější. V samotném důsledku dražší a nekorektnější variantě právního zastoupení.

Neexistuje možnost, jak ovlivnit výsledek předem stanoveného scénáře pro soudní řízení, který se promítá ve formálních dokumentech dotčených orgánů výkonné a kontrolní moci v průběhu přípravného řízení.

Neexistuje žádná alternativa , ani žádný jiný výsledek v soudním řízení v oblasti hospodářské a majetkové trestné činnosti , než-li rozsudek jménem republiky.

Neexistuje žádná justiční mafie, která by ohrozila své postavení , jakožto celku v právním státě v souvislosti se zcela banálními soudními řízeními, která ohrožují pouze zcela nevýznamné fyzické, či právnické osoby.

Neexistuje žádná cesta, jak ovlivnit soudní řízení. Neexistuje žádná cesta, kterou by Vám právní zástupce slíbil a která by Vás měla vymanit ze smyčky výkonné moci.

Pakliže existuje pojem justiční mafie, tak za zcela jiných okolností, než-li je schopen pochopit a pojmout běžný občan.