Daňové podvody jako velká hrozba pro vaši osobu i společnost

Krácení daní - řetězové dodávky

Profit, který daňové úniky přináší zúčastněným stranám, které již od počátku jednají s úmyslem zkrátit DPH či spotřební daň v souvislosti s realizací velko-kapacitních dodávek zboží, je natolik vysoký, že poskytuje mnoho prostoru pro angažování (vědomé, či nevědomé ) dalších fyzických nebo právnických osob a to za účelem vytvoření co největší firemní struktury, s cílem ztížit kontrolním orgánům finanční správy kontrolní činnost.

Při daňových únicích většinou definují riziko pro vaši společnost tyto aspekty

 • a) Velmi zajímavá cena
 • b) Velmi zajímavé a flexibilní platební podmínky
 • c) Velmi vysoké množstevní rozsahy
 • d) Zajištění dodavatele i odběratele dotčeného zboží
 • e) Poměrně mladé fyzické či právnické osoby, bez zaměstnanců, bez technického a technologického zázemí
 • f) Vyvolání dojmu „bezpracného zisku“

Jak se vyhnout účasti na obchodech při kterých jde o zkrácení daně

  Je nutné věnovat vysokou pozornost třem hlavním oblastem:
 • 1) Skutečný původ zboží
 • 2) Přeprava zboží
 • 3) Platba zboží

SKUTEČNÝ PŮVOD ZBOŽÍ

Pro pachatele trestné činností je velmi snadné tzv. „neutralizovat“ skutečný původ zboží, postačí k tomu změna přepravní společnosti, či změna tahače s přívěsem, či pouhá změna přepravních listin.

Většina pachatelů trestné činnosti hospodářského charakteru je v časové tísni v souvislosti s novými i stávajícími kontrolními mechanismy finanční správy, od „flexibilních“ zajišťovacích příkazů až po standardizované vytýkací řízení k odstranění pochybností vedeného správcem daně konkrétního subjektu. V praxi to tedy znamená, že čas hraje proti pachatelům trestné činnosti a tedy mnohdy (vždy) volí nejjednodušší řešení s nejvyšším rizikem.

Pro koncového spotřebitele, či kupujícího je mnohdy formálně nemožné zjistit skutečný původ, trasu zboží v domnění že tyto informace jsou součástí obchodního tajemství a nikdo tyto informace nesdělí svému odběrateli. Nad rámec toho, odběratel je ujištěn, že zboží pochází od tuzemských společností a patřičné daně jsou odvedeny.

Reálná obrana proti tomuto postupu je (pokud se jedná o atypický druh zboží, případně zboží s průvodní dokumentací – výrobní certifikáty, chemické analýzy aj..) oslovit výrobce / producenty dotčeného zboží v rádiusu dostupnosti zboží během 24h (nakládka i vykládka v totožný den), zda-li v rámci výrobní / obchodní činnosti zaznamenali pohyb konkrétního zboží, jehož jste v tuto chvíli vlastníkem, či byste se vlastníkem měli v nejbližší době stát.

Ověřte původ a pravdivost listinných materiálů předložených od dodavatele zboží v souvislosti s konkrétním zboží. Nespoléhejte se na vizuální vzhled, formálnost, ani autoritativnost podkladů. (Pro pachatele trestné činnosti je nejmenší problém zajistit falsifikáty veškerých formálních podkladů) – Zvedněte telefon a zavolejte na dotčená kompetentní místa a ověřujte.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Ve věci přepravy zboží dojde ze strany dodavatele k neutralizaci zboží způsobem, že „nový“ objednatel přepravy zajistí fyzické nebo elektronické dodání dodacích listů tuzemského dodavatele zboží a to k rukám majitele přepravní společnosti, či přímo řidiče nákladního vozu, na kterém je zboží naloženo. Majitelé přepravních společností znají tento modus operandi, ale přesto na něm participují.

VŽDY si pro zboží vyšlete vlastní přepravu k dodavateli, zmapujte a zadokumentujte místo nakládky, ověřte kompetentní osoby, které s vámi přišly do styku, kopie OP bude stačit.

PLATBA ZBOŽÍ

NIKDY neplaťte zboží hned, navrhněte standardní splatnost ( 30 – 90 dnů ) oproti některému ze zajišťovacích / pojišťovacích nástrojů a to i v případě, že vaše společnost by mohla platit flexibilně.

Jestli dodavatel zboží bude souhlasit se všemi výše uvedenými podmínkami, s velkou pravděpodobností se bude jednat o seriózní obchodní spolupráci. V případě, že nikoli, je zde vysoké riziko, že prezentovaná obchodní spolupráce má ve svém pozadí nekorektní procesy a vás by taková spolupráce dostala do významných problémů.

Pokud znáte rizika, je již pouze na vás, jestli k takovému typu spolupráce přistoupíte, protože vidina zajímavého byznysu a zvýšení zisků vaší společnosti, je faktor, který nelze podceňovat.

Profit plynoucí z participace na trestné činností je velmi tenkým ledem v trestním řízení, kdy hranice mezi svědkem a obžalovaným je velmi tenká.

V případě, že máte pochybnosti o korektnosti vašich obchodní partnerů, ale možný profit který dotčená spolupráce přináší, či by mohla přinést, je natolik zajímavý, že jste ochotni přistoupit na takovýto typ spolupráce, je nutné dbát na učinění MAXIMA možného v rámci zákonných možností pro ověření obchodního partnera, které vyžaduje správce daně tak, abyste měli dostatečné množství materiálů pro finanční správu a následně pro orgány činné v trestním řízení, které budou deklarovat vaši nepřímou účast z opodstatněných důvodů, plynoucích z realizace vaší obchodní činnosti.

Ale ani v tomto případě není zaručeno, že trestně-právní odpovědnost se nedotkne vás či vaší společnosti. Pokud se domníváte, že budou stačit standardizované formální podklady, které mají oporu v legislativě, mýlíte se. Veškerá autoritativní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které mají přesah do trestní roviny dotčené věci, jsou ze strany OČTŘ i soudů mnohdy ignorována, stejně tak jsou ignorovány rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie.

Implementace závazné judikatury do tuzemského práva je jedna věc, dodržování těchto principů je věc druhá. Právo a spravedlnost jsou dvě rozdílné věci, jestli je právo na vaší straně, může vám být spravedlnost nakloněna, nicméně k tomuto aktu dojde až u mimořádných opravných prostředků, kde již není významným faktem soudcovská úvaha, tedy subjektivní vyhodnocování důkazních prostředku soudcem, ale naopak u NSS ČR a NS ČR, se posuzuje objektivní stránka věci a zákonnost postupů.

Ovšem než se v civilním soudním sporu, či v trestním řízní dotčená věc dostane k NSS ČR nebo NS ČR nebo ÚS ČR , vaše firma i vy jste diskreditovaní, finanční správa zablokovala Vaše účty, možná už dokonce vykonáváte přímý výkon trestu odnětí svobody, aniž byste dle práva cokoli vědomě učinili nebo porušili.

  DŮRAZNÁ DOPORUČENÍ pro řetězové obchody s prvkem mezinárodního obchodu
 • V rámcové smlouvě o nákupu / prodeji zboží velmi pečlivě identifikujete OKAMŽIT převedení vlastníckého práva dle ust. § 13 odst. 1 ZDPH
 • a)Po dodání na EX-WORKS
 • b)Po provedení platby na účet prodávajícího / kupujícího
 • c)Po převzetí přepravcem FCA
 • Nespoléhejte se pouze na platná INCOTERMS - definujte detailně
 • V rámcové smlouvě o nákupu / prodeji zboží velmi pečlivě identifikujte OBJEDNATELE a PLÁTCE přepravy zboží pro identifikci místa plnění dle ust. § 7 ZDPH
 • Pakliže Váš dodavatel NENÍ objednatelem, ani plátcem přepravy, požadujte písemné prohlášení Vašeho dodavatele o zajišťování přepravy třetí stranou.
 • NIKDY nepotvrzujte CMR, pakliže jste koncovým odběratelem a dodavatel Vám garantuje tuzemské dodání, ale Řidič od Vás či Vašich zaměstnanců požaduje potvrzení CMR

Nadstandardní opatření

 • Požadujte od dodavatele písemné prohlášení o způsobu nabytí vlastnických práv k dotčenému zboží
 • Požadujte od dodavatele písemné prohlášení, že si není vědom skutečností a okolností, které by opodstatňovaly důvodnou obavu, že by zboží pocházelo z trestné činnosti
 • Požadujte od dadavatele písemné prohlášení, že je výlučným vlastníkem zboží v okamžiku uzavření Vašeho obchodního vztahu

A TO KE KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ DODÁVCE ZBOŽÍ

Podobné články