Úspěšná stížnost neznamená vrácení peněz.

Pokud chcete docílit vrácení finančních prostředků, je potřebné dále advokáta žalovat u soudu.

Při rozporování opodstatněnosti nákladů na advokáta nebo právníka, je nutné mít detailně zmapovánu finanční náročnost vaší obhajoby a ceny konkrétních úkonů, které s sebou náklady přímě nebo nepřímě nesly.

To znamená vyžádat si seznam o množství provedených úkonů, které advokát nebo právník ve váš prospěch učinil (To lze zajistit na základě výzvy směřované advokátovi nebo právníkovi) a úspěšnost a opodstatněnost takových úkonů.

To znamená, že pokud advokát například učiní nějaké písemné podání ve vaší občanské, obchodní nebo trestní věci, které je však předem odkázáno k neúspěchu a to s odkazem například na objektivní důkazní situaci, která vaše podání zcela jednoznačně staví do nevýhodné pozice. Je takový úkon ze strany advokáta nadbytečný, tedy advokát nemusí mít právo, aby si za tento úkon účtoval odměnu, protože například prostřednictvím podaného návrhu nebylo možné hájit opodstatněné zájmy Klienta, protože důkazní situace byla k vaší tíži.

To také znamená, že pokud se advokát například bude účastnit výslechu některého ze svědků a za tuto účast si stanoví určitou výši odměny, ale v rámci realizace výslechu nepřednese vámi narhované konstruktivní dotazy, kterými by hájil vaše zájmy a to za účelem přenesení důkazní situace (tedy hodnoty výpovědi svědka) na vaší stranu, tak odměna, kterou si advokát nebo právník vyúčtuje, nemusí mít řádné opodstatnění.

Stejně tak, pokud váš advokát nebo právník před stanoveným termínem dotčeného výslechu neprojeví zájem o poradu s vaší osobou jako Klientem, může být tento krok považován za porušení povinností advokáta, protože vám jeho nečinností mohla být odebrána možnost vznést návrhy na konkrétní dotazy, či se pobavit s advokátním / právním zástupcem o koncepci a strategii výslechu, to znamená jakých cílů a jakými otázkami má být dosaženo těch odpovědí, které budou zaprotokolovány a které nakloní důkazní situaci ve váš prospěch.

To jsou příklady přímých nákladů advokáta, které vy proplácíte.

S touto činností advokáta / právníka jsou samozřejmě přímě spjaty další vedlejší náklady, které si váš advokát, nebo právník účtu v rámci cestovních a jiných nákladů. Pokud se Vvm podaří rozporovat přímé náklady, tak jejich provedení může mít přímou souvislost s náklady vedlejšími, na které taktéž advokát nebo právník nemusí mít nárok.

Tyto náklady na vaši obhajobu následně můžete rozporovat přímo v konfrontaci s advokátem a pokusit se domluvit mimo soudně. Pokud na vaše argumenty nebude reagovat, je potřebné obeslat advokáta před-žalobní písemnou výzvou, kde mu písemnou formou stanovíte časový horizont, ve kterém má dlužnou částku uhradit a kterou patřičně odůvodníte. Pokud advokát vaší výzvě nevyhoví, tak následně můžete podat žalobu k soudu, která může, ale také nemusí být úspěšná.