Podmíněné propuštění, celý proces od soudu až na svobodu.

Významný okamžiky pro který žije každá odsouzená osoba.

Podmíněné propuštění ve zkratce a přesně:
 • 1)Podmíněné propuštění začíná od okamžiku podání návrhu.
 • 2) Soud vyzve písemnou formou kmenovou věznici, ve které se odsouzený nachází, aby vyhotovila písemné hodnocení odsouzeného k podmíněnému propuštění.
 • 3) Písemné hodnocení k podmíněnému propuštění je sepsáno zaměstnanci věznice (Každá kompetentní osoba se v krátkosti vyjádří k odsouzené osobě , vyhodnotí se počty kázeňských odměn, případně kázeňských trestů)
 • 4) Odsouzená osoba je seznámena s písemným hodnocením, ke kterému má právo se vyjádřit.. (Pakliže je vše v pořádku, ztvrdí to odsouzená osoba svým podpisem)
 • 5) Kmenová věznice odešle písemné hodnocení k okresnímu soudu, jenž bude žádost o podmíněné propuštění projednávat
 • 6) Soud stanoví termín veřejného zasedání ve věcí podaného návrhu na podmíněné propuštění (tohoto zasedání se mohou účastnit nejen blízké osoby, ale i široká veřejnost, včetně případných poškozených)
 • 7) Příslušník vězeňské služby seznámí odsouzenou osobu s termínem konání veřejného zasedání a to na základě písemného seznamu a pořadníku (V tentýž den má v rámci veřejného zasedání soud stanoven větší množství projednání návrhů. Veřejné zasedání se může konat ve věznici - k čemu má každá kmenová věznice zřízenu malou soudní síň ve svých budovách nebo se může veřejné zasedání konat přímo u soudu - pakliže se například jedná o vazební věznici, nebo v případě, že o to odsouzený sám písemnou formou soud požádá)
 • 8) V den konání veřejného zasedání, kde se bude rozhodovat o návrhu odsouzeného na podmíněné propuštění, vyzve příslušník vězeňské služby odsouzenou osobu, aby se přemístila do čekací místnost, spolu s dalšími odsouzenými, případně je odsouzená osoba eskortována vězeňskou službou k soudu)
 • Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

 • 9) Odsouzené osoby, které mají stanoven termín projednání návrhu na podmíněné propuštění v totožný den, čekají na konkrétní hodinu, tedy okamžiky, kdy přijdou na řadu.
 • 10) Veřejné zasedání započne dotazem předsedy senátu, zda-li odsouzená osoba trvá na projednání návrhu na podmíněné propuštění, či nikoli. (Odsouzená osoba má právo vzít zpět svůj návrh písemnou nebo ústní formou před zahájením veřejného zasedání)
 • 11) Předseda senátu (pakliže odsouzená osoba potvrdí svůj zájem o projednání žádosti) započne veřejné zasedání výslechem odsouzené osoby, kdy pokládá přímé dotazy na odsouzenou osobu tak, aby odsouzená osoba musela reagovat spontánně.
 • 12) Po výslechu odsouzené osoby ze strany předsedy senátu, jsou dále přečteny části, nebo úplně záznamy z písemného hodnocení odsouzené osoby, stejně tak jsou přečteny důležité pasáže listinných důkazů, které předložila odsouzená osoba (Pracovní příslib, Příslib bydlení, případně další dokumenty, které považuje předseda senátu za důležité)
 • 13) Po přečtení listinných důkazů vyzve předseda senátu zaměstnance vězeňské služby (vychovatele), zda-li se chce vyjádřit - vychovatel může odsouzenému výrazně uškodit, málo kdy mu ovšem pomůže, vše záleží na té které osobě, většinou je neutrální, případně odkáže na písemné hodnocení
 • 14) Následně předseda senátu vyzve státního zástupce, aby přednesl závěrečný návrh. (Pakliže v tomto okamžiku odsouzená osoba uslyší zamítavý návrh, je jisté, že v daný den brány věznice neopustí, i kdyby předseda senátu rozhodl o návrhu na podmíněné propuštění kladně)
 • 15) Po uzavření návrhu ze strany státního zástupce, vyzve předseda senátu odsouzenou osobu, zda-li chce využít práva posledního slova. (Pakliže odsouzená osoba uslyší z úst státního zástupce zamítavý návrh, tak zde může ještě odsouzená osoba zkusit „zabojovat“ o přízeň předsedy senátu a rozporovat tvrzení státního zástupece)
 • 16) Po využití nebo odmítnutí závěrečného slova, přeruší předseda senát veřejné zasedání za účelem porady senátu a přikáže příslušníkovi vězeňské služby, aby odsouzenou osobu odvedl ze soudní síně (V případě, že se jedná o online přenos, pouze se vypnou kamery a mikrofony a odsouzený setrvává v soudní síni)
 • 17) Předseda vyzve příslušníka vězeňské služby, aby byl odsouzený předveden před soudní senát za účelem vynesení usnesení k návrhu na podmíněné propuštění.
 • 18) Odsouzená osoba může slyšet z úst předsedy senátu toto vyjádření : Podle § 88 odstavec 1 písmena a), odstavce 3 trestního zákoníku a contario se žádost odsouzeného o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ZAMÍTÁ“ NEBO „Podle § 88 odstavce 1 písmena a), odstavce 3 trestního zákoníku se odsouzený PODMÍNĚNĚ PROSPOUŠTÍ z výkonu trestu odnětí svobody….“ (Zde v dále předseda senátu upřesňuje, za jakých podmínek byl odsouzený podmíněné propuštěn, zda-li byl stanoven dohled a na jak dlouhou dobu, či jiné opatření a zákazy)
 • 19) Následně předseda senátu pokračuje ústně v odůvodnění usnesení.
 • 20) Po vynesení usnesení předseda senátu vyzve odsouzenou osobu, aby se vyjádřila, zda-li se chce či nechce proti vynesenému usnesení odvolat. Stejně tak vyzve předseda senátu státního zástupce, aby se vyjádřil, zda-li se chce či nechce proti vynesenému usnesení odvolat.
 • 21) Pakliže je rozhodnutí soudu pozitivní a státní zástupce i odsouzená osoba se na místě vzdají práva na odvolání, je usnesení v tom okamžiku pravomocné a NYNÍ JIŽ BÝVALÁ ODSOUZENÁ OSOBA je propuštěna na svobodu.

Tento proces trvá rozdílně dlouho, v rozsahu 15 až 60 minut, mnohdy i více.

PROCES PROPUŠTĚNÍ PO KLADNÉM ROHODNUTÍ O ŽÁDOSTI NA PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ

 • 1) Bývalý odsouzený nyní již plný pozitivních emocí, se vrací na ubytovnu, na které strávil více, či méně podstatnou část svého života. A započne balení osobních věcí a rozloučení se spolu odsouzenými. (Poslední kafe, poslední cigareta a tak dále)
 • 2) Bývalý odsouzený je již nyní požádán příslušníkem vězeňské služby, aby se dostavil na zdravotní středisko kmenové věznice tak, aby mohla být provedena výstupní prohlídka.
 • 3) Bývalý odsouzený je předveden do výstrojního skladu, ve kterém odevzdá vězeňský oděv a vybavení , které zaměstnanec vězeňské služby (civilní nebo odsouzený) zkontrolují kompletaci oděvu i vybavení (V případě, že odsouzené osobě chybí některé části oděvu, nebo vybavení, je sepsán protokol o ztrátě věci, její vyčíslení a výzva bývalé odsouzené osobě k uhrazení dotčené částky z finančních prostředků, které budou následně odsouzené osobě vyplaceny při opuštění věznice)
 • 4) Bývalý odsouzený je přemístěn do čekací místnosti, již v civilním oblečení a s pocity vyvolávající euforii, kde setrvá do okamžiku, než-li administrativní pracovníci vězeňské služby sepíši propuštění dokumenty
 • 5) Bývalý odsouzená vyrazí z čekací místnosti na poslední procházku v areálu věznice, směrem k administrativní budově, kde je znovu umístěn do čekací místnosti, kde setrvá do doby, než-li kompetentní osoby předloží bývalé odsouzené osobě k podpisu propouštěcí dokumenty a v případě, že bývalá odsouzená osoba disponovala finančními prostředky na svých osobních účtech (z pracovního poměru nebo z vlastních zdrojů) , tyto jsou bývalé odsouzené osobě vyplaceny v hotovosti v úměrné výši Pakliže se jedná o významnou částku, je možné zbylou část poukázat poštovní složenkou nebo na bankovní účet.
 • 6) Bývalá odsouzená osoba je vyvedena z administrativní budovy hlavním vchodem a poprvé se nadechne svobodného vzduchu

Tento proces trvá zhruba 60 až 90 minut.

 

Podobné články