Kdo je prvovězněná osoba?

Prvovězněná osoba

Prvovězněná osoba, je osoba, která může, ale zároveň nemusí být doposud také prvotrestanou osobou. Prvovězněná osoba již mohla být v minulosti soudem potrestána v trestním řízení k podmíněnému trestu odnětí svobody, k zákazu činnosti, k peněžitému trestu, k věřejně prospěšným pracím, domácímu vězení a dalších alternativních trestů.

Prvovězněná osoba u níž budou splněny formální a zákonné podmínky pro možnost využití institutu podmíněného propuštění,bude v drtivé většině z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěna.

  Formální podmínky pro podmíněné propuštění:

 • Podání žádosti k Okresnímu soudu v místě Kmenové věznice odsouzenou osobou
 • Podání žádosti k Okresnímu soudu v místě Kmenové věznice osobou oprávněnou (rodinný příslušník, nezisková organizace/spolek)
 • Zákonné podmínky pro podmíněné propuštění:

 • Odsouzená osoba vykonala alespoň 1/3 uloženého trestu (přečin/zločin)
 • Odsouzená osoba vykonala alespoň polovinu uloženého trestu (některé zvlášť závažné zločiny)
 • Odsouzená osoba vykonala alespoň 2/3 uloženého trestu (většina zvlášť závažných zločinů)
 • (Brzy Nově také odsouzená osoba (prvovězněná), která byla odsouzena za určitý druh zvlášť závažného zločinu
 • Odsouzená osoba svým chováním prokázala ve výkonu trestu odnětí svobody polepšení
 • Lze očekávat, že odsouzená osoba povede na svobodě řádný život
 • Podmínka polepšení a podmínka vedení řádného života musí být splněny Kumulativně, to znamená, že jedno bez druhého nelze pokládat za splnění zákonných podmínek pro využití institutu podmíněného propuštění

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost