Kdo je prvovězněná osoba?

Prvovězněná osoba

Prvovězněná osoba, je osoba, která může, ale zároveň nemusí být doposud také prvotrestanou osobou. Prvovězněná osoba již mohla být v minulosti soudem potrestána v trestním řízení k podmíněnému trestu odnětí svobody, k zákazu činnosti, k peněžitému trestu, k věřejně prospěšným pracím, domácímu vězení a dalších alternativních trestů.

Prvovězněná osoba u níž budou splněny formální a zákonné podmínky pro možnost využití institutu podmíněného propuštění,bude v drtivé většině z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěna.

  Formální podmínky pro podmíněné propuštění:

 • Podání žádosti k Okresnímu soudu v místě Kmenové věznice odsouzenou osobou
 • Podání žádosti k Okresnímu soudu v místě Kmenové věznice osobou oprávněnou (rodinný příslušník, nezisková organizace/spolek)
 • Zákonné podmínky pro podmíněné propuštění:

 • Odsouzená osoba vykonala alespoň 1/3 uloženého trestu (přečin/zločin)
 • Odsouzená osoba vykonala alespoň polovinu uloženého trestu (některé zvlášť závažné zločiny)
 • Odsouzená osoba vykonala alespoň 2/3 uloženého trestu (většina zvlášť závažných zločinů)
 • (Brzy Nově také odsouzená osoba (prvovězněná), která byla odsouzena za určitý druh zvlášť závažného zločinu
 • Odsouzená osoba svým chováním prokázala ve výkonu trestu odnětí svobody polepšení
 • Lze očekávat, že odsouzená osoba povede na svobodě řádný život
 • Podmínka polepšení a podmínka vedení řádného života musí být splněny Kumulativně, to znamená, že jedno bez druhého nelze pokládat za splnění zákonných podmínek pro využití institutu podmíněného propuštění