Žádost o podmíněné propuštění - VZOR

Vzor žádosti o PP

Tato žádost o podmíněné propuštění byla sestavována ze strany ČFTI na základě nástrojů a podmínek, které Klient v průběhu VTOS připravoval. Výsledkem takto připravené žádosti o podmíněné propuštění bylo úspěšné PROPUŠTĚNÍ Klienta na svobodu a "ODPUŠTĚNÍ" zbývajícího trestu 6 let a 4 měsíce.

Každou žádost o podmíněné propuštění sestavujeme na základě individuální spolupráce s odsouzeným. Nelze tedy takovýto typ žádosti o podmíněné propuštění uplatňovat tam, kde zároveň nejsou vytvořeny faktické skutečnosti a podmínky k podmíněnému propuštění.

A) Formální Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Hlavička odsouzené osoby

  • Jan Novák
  • Narozen: (Doplnit datum narození odsouzené osoby)
  • t. č. ve VTOS: (Doplnit věznici)
  • Adresa: (Doplnit adresu věznice)
  • Město + PSČ: (Doplnit)

Hlavička místně příslušného soudu

  • Konkrétní soud (Doplnit)
  • Adresa soudu (Doplnit)
  • Město + PSČ (Doplnit)

Obsah formální části žádosti o podmíněné propuštění

Vážený soude, Obracím se na Vás s žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Byl jsem odsouzen rozsudkem ............. (Doplnit soud, který vynesl odsuzující rozsudek) ze dne ............ sp. zn. ........... k nepodmíněnému Trestu odnětí svobody ve výměře ......... se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou / ostrahou / dozorem / dohledem / (Vybrat dle výroku o trestu z odsuzujícího rozsudku

Celkový Trest odnětí svobody ve výměře .......... nyní vykonávám ve věznici ..............

Termín možného podmíněného propuštění mám stanoven ke dni...........

Po dobu výkonu trestu se chovám řádně, plním si své povinnosti a dodržuji všechna omezení a nařízení z trestu vyplývající.

Doba přibližně ........ měsíců strávená ve výkonu trestu k dnešnímu dni, pro mě byla a je dostatečným ponaučením.

Využívám tedy možnosti podmíněného propuštění a současně slibuji, že v případě kladného vyřízení mé žádosti, povedu řádný život a nebudu se již nikdy dopouštět žádné trestné činnosti. Důkazem nechť mi mimo jiné je mé písemné vyjádření a přílohy s touto žádostí Spojené. A zdvořile žádám soud o pečlivé zhodnocení všech souvislostí.

V ....... dne ........

Vlastnoruční podpis:.......Žádost o podmíněné propuštění vytvoříte jednoduše online ZDE.balík do vězení

B) Písemné vyjádření odsouzeného k žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
(Důležitý subjektivní pohled odsouzené osoby)

Úvod

Výkon trestu odnětí svobody mě v žádném případě neomezoval v žádném jiném směru nežli ve svobodě pohybu. Naopak mi poskytl čas a prostor k tomu abych jako mladý člověk zvážil dvě možnosti zdali výkon trestu odnětí svobody využiji ve svůj prospěch nebo neprospěch. Volnomyšlenkářství ve výkonu trestu odnětí svobody mi poskytlo mnoho prostoru k zásadním změnám.

Využil jsem a stále využívám čas ve výkonu trestu odnětí svobody velmi aktivně. Mé dny jsou naplněny prací, rozvojem, studiem, získáváním a zpracováváním informací a komunikací s civilním světem. A to vše z vlastního přesvědčení.

Pracoval jsem na rozvoji vlastní osobnosti, na rozvoji znalostí a zkušeností v pracovní i studijní oblasti, na rodinných a mezilidských vazbách.

Vytvořil jsem hodnoty, které mají potenciál s přesahem do budoucna. Proto jsem čas ve výkonu trestu odnětí svobody nepromarnil.

Naopak jsem jej využil v maximální možné míře, pro nové perspektivy a motivaci žít řádný život. A to nejen na základě toho, co jsem vytvořil ve výkonu trestu odnětí svobody, ale také toho, co mi život dál přinese v budoucnu. Využívám všech schopností a dovedností pro lepší a hodnotnější účely. A to těch svých schopností a dovedností, které jsem v minulosti použil pro špatné účely. A proto mi dovolte podrobněji tyto účely popsat a to s ohledem na mnoholetý výkon trestu odnětí svobody a jeho vliv na mou osobu.

Příčiny výkonu trestu odnětí svobody

Vytvářel jsem jako dospívající člověk svá vlastní pravidla, nebral jsem ohledy na případné důsledky pro sebe ani své okolí. Neměl jsem, utvořeny správným způsobem hodnotové žebříčky. Neuznával jsem žádnou přirozenou autoritu, ani žádné společenské ani morální mantinely

Byl jsem učebnicovým příkladem samovolně se vyvíjejícího mladíka, bez jakéhokoli usměrňování. Kdy veškeré pokusy o výchovu ztroskotaly na mé vlastní tvrdohlavosti a neochotě.

Velmi těžce se tak vštěpují do výchovy dítěte výše uvedená pravidla a mantinely, když není vůle se této výchově podřídit.

Průběh výkonu trestu odnětí svobody

Samotný průběh výkonu trestu odnětí svobody pro mě první roky nebyl vůbec jednoduchý. Vzdoroval jsem velmi dlouho a všelijakými prostředky, abych stále tvrdošíjně hájil svá mladická přesvědčení. Projevovalo se to nejen v postojích vůči výkonu trestu odnětí svobody, ale i v postojích v dalších navazujících trestních řízeních.

Trvalo mi mnoho let, nežli jsem se v důsledku působení výkonu trestu odnětí svobody definitivně zastavil a začal přehodnocovat své chování, své životní postoje a především směr, kterým bych se měl vydat.

V tomto jsem byl velice specifický a prostor a klid, který mi výkon trestu odnětí svobody poskytl, jsem naplňoval mimo jiné prací s vlastní osobností a vynakládal jsem mnoho energie k tomu, abych zastavil/zničil negativa, obrousil hrany své osobnosti a vytvořil nové vlastnosti a hodnotový žebříček.

Dopady výkonu trestu odnětí svobody

Byl jsem dotčen velmi citelným trestem odnětí svobody. Síla důsledku mého počínání se na mě valila ze všech směrů. Postupně či najednou v kombinaci s osobními a životními ztrátami, mě tyto dopady naprosto bořily. Dostaly mě až na pomyslnou hranici.

Podstata trestné činnosti

Podstata (důvod) trestné činnosti dle mého názoru spočívala ve špatném využití mých vlastností, schopností a dovedností. Schopnosti, které lze v běžném životě uplatnit pozitivně a lze je takto i hodnotit jako například: schopnost nad věcmi přemýšlet, řešit úkoly a postupné dílčí kroky k vytyčenému cíli, vést a směrovat ostatní lidi za společným cílem, být kreativní, aj… jsem využil v dané době ke špatným účelům.

Připočtu – li k tomu způsob mého smýšlení v dané době, neochotu být trpělivý a naopak ochotu porušovat během své cesty za úspěchem veškerá psaná i nepsaná pravidla, tak jsem učebnicovým způsobem směřoval k problémům.

Podstata dále dle mého názoru spočívala v nevyspělosti, neukotvenosti a neutvořenosti mé osoby. Mám za to, že ve svých 18-22 letech jsem nebyl tzv. hotovou osobností. Naopak jsem byl mladý, hloupý a přesvědčen o své výjimečnosti právě tím, že tak mladý páchám takovou trestnou činnost.

NAOPAK

Podstata dle mého názoru NESPOČÍVALA v nutnosti a v jediném možném využití mých dovedností ve společenském životě, nebo v jediném možném uplatnění jednotlivce. NECÍTÍM v sobě beznaděj ve smyslu mého uplatnění v životě. NECÍTÍM přesvědčení o tom, že jedinou možností jak být úspěšný v jakékoliv životní oblasti, by mělo být pouze páchání nebo opakování trestné činnosti.

Pracovní zařazení ve výkonu trestu odnětí svobody

Pracovně zařazen ve výkonu trestu odnětí svobody jsem nebyl. Projevil jsem potřebnou iniciativu a opakovaně mi nebylo vyhověno. Pracovní zařaditelnost byla dále ovlivněna nedostatkem pracovních míst, případně mými zdravotními omezeními.

Využívání volného času ve výkonu trestu odnětí svobody

Samostudium (středoškolské a vysokoškolské materiály) a) Strojírenská technologie b) Strojírenská metalurgie c) Odpadové hospodářství d) Legislativní normy - Vnitrostátní - Evropské (Unijní) e) Právní předpisy - Občanské právo - Obchodní právo - Trestní právo

V rámci této činnosti jsem získal velké množství nových znalostí a dovedností, které jsem použil pro řešení osobních, pracovních záležitostí a zvýšil svůj všeobecný přehled

Náhrada způsobené škody

Ve věci náhrady škody jsem byl doposud aktivní formou písemné a elektronické komunikace se snahou navázat kontakt s poškozenými a uhradit vzniklé škody po výkonu trestu odnětí svobody. Příloha – Komunikace s poškozenými Bohužel doposud žádný z poškozených nereflektoval. Ve věci reálného finančního plnění vzniklých škod však z mé strany doposud nedošlo. A to ze dvou zásadních vývojů mé finanční situace:

a) Období, kdy jsem měl přístup k financím pocházejících z trestné činnosti a to formou třetích stran (advokáti, partneři), ale nejevil jsem zájem zamýšlet se nad důsledky svého jednání. b) Období, kdy jsem začal řešit a řeším své závazky, ale kdy již nemám žádný vliv na třetí strany a tyto strany (lidé) použili peníze z trestné činnosti pro jejich potřeby.

A proto jsem od okamžiku, kdy jsem projevil zájem řešit své závazy pocházející nejen přímo z trestné činnosti, ale také závazky s trestnou činností související a dále závazky související s ignorativním přístupem a mizivou zodpovědností vůči svým povinnostem, jsem UČINIL mnoho faktických kroků již od roku 2015, abych projevil snahu dále své závazky nenavyšovat a hledat řešení v jednotlivých závazcích.

Oslovil jsem a dále oslovuji jednotlivé poškozené i oprávněné, také jsem oslovil soud a to vše za účelem řešení své situace. Celý tento proces vypovídá o zvýšené míře zodpovědnosti a funkčnosti tzv. výchovného prvku, který je mimo jiné v autoritativních soudních rozhodnutích obsažen.

Veškerá soudní rozhodnutí o zastavení jednotlivých výkonů rozhodnutí však NEZNAMENÁ zánik mých závazků. Proto i přes svou aktuální finanční situaci jsem i PO zastavení výkonů rozhodnutí znovu oslovil všechny oprávněné a požádal je o další řešení situace po výkonu trestu odnětí svobody, případně i v průběhu, pakliže bych byl pracovně zařazen. Vyjádření oprávněných na můj návrh na uzavření dohody o narovnání byl však ve všech případech odmítnut, nebo nebyl vůči státním institucím ze zákona možný.

Proto jsou mé závazky zmapovány, zastaven proces jejich navyšování, ale v rámci aktuálního nebo budoucího plnění je stav v patové situaci. Kdy pokračování řešení situaci bude možné buď v rámci výkonu trestu odnětí svobody, pakliže získám zaměstnání nebo po výkonu trestu odnětí svobody, kdy z příjmů, které budou vyplývat z mého zaměstnání, budu schopen postupně své závazky splatit.

V tuto chvíli jsem učinil maximum možného v průběhu několika let, abych se o své závazky postaral a to v rámci výkonu trestu odnětí svobody a v aktuální životní i finanční situaci, ve které se bohužel nacházím.

Abych soud nezahlcoval dokumentací z jednotlivých občansko-právních procesů, uvádím formou přílohy příkladové procesy v rámci řešení a způsobu řešení vlastních závazků a dále níže uvádím již výčet čísel jednacích, v jejichž procesu jsem užil obdobné postupy:

Seznam závazků odsouzené osoby

zmapování závazků jsem řešil na základě výpisu ze systému MALENZI u Okresního soudu v místě trvalého pobytu, (soupis čísel jednacích v řízení vůči mé osobě) a dále na základě osobního prostudování trestních spisů u jednotlivých soudů, u kterých bylo vedeno trestní řízení vůči mé osobě a v neposlední řadě ve spolupráci se zaměstnancem VS ČR ve kmenové věznici (sociální pracovnice).

Tento mnoholetý přístup vypovídá o zvýšené míře zodpovědnosti a disciplíně, která není pouze účelově zvýšenou aktivitou před podáním žádosti o podmíněné propuštění, ale jedná se o osvojení si návyků potřebných pro standardní fungování a přistupování ke svým povinnostem a dodržování potřebných pravidel v rámci řádného života.

Finanční prospěch z trestné činnosti

Zcela prokazatelně jsem se v rámci své trestné činnosti obohacoval na úkor jiných lidí a dále na úkor všech daňových poplatníků. A to ve srovnání s průměrným příjmem běžně pracujících lidí ve velkém rozsahu. Částky v jednotkách nebo desítkách milionů korun za dobu mé trestné činnosti. Není proto na místě srovnávat, zda ta či ona způsobená škoda byla větší nebo menší v rámci různých kauz.

Má finanční gramotnost byla nulová a znalost hodnoty peněz taktéž. Žil jsem mladý a nezřízený život, mé životní nároky byly extrémně vysoké, a proto je zde možné užít příznačné přísloví: ¨Lehce nabyl, lehce pozbyl¨ a důsledky tohoto zhýralého života pociťuji dodnes. Žádná trestná činnost se nevyplácí, vše končí v propadlišti dějin a žádnou skutečnou hodnotu jsem tím v minulosti nevytvořil.

Délka uloženého trestu

Sloučení několika samostatně udělených trestů je důsledkem v podobě definitivy v ..........., která pro mě byla zcela zásadní a měla na mě potřebný a výrazný dopad. A to především v celém průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

Pro mladého člověka to může znamenat pouze dvě možnosti, totální asimilaci a tudíž likvidaci vzhledem ke všem vlivům vězeňství, které na jeho osobu působí takto výraznou dobu a v takto mladém věku anebo totální rozložení a znovu složení osobnosti, ale POUZE za předpokladu, že dotyčný mladý člověk chce změnu a uvědomí si, že to jakou cestou se poprvé v dospělém světě vydal, byla špatná volba. TOTO JE můj případ.

A podařilo se mi uchránit v sobě to dobré před vlivy vězeňského prostředí. Tím dobrým mám, mimo jiné namysli zdravý rozum a schopnost zajišťovat pozitivní vnější vlivy, rozvíjet se, přemýšlet a nedegradovat svou osobnost, ba naopak vyvinout se v prospěšnějšího a lepšího člověka, než jsem byl v minulosti.

Vlivy vězeňského prostředí jsou pro mě dodnes velkou výstrahou, nedokážu si představit, že bych přemýšlel o životě tak, jako velká většina lidí, většinou opakovaně vykonávající výkon trestu odnětí svobody. Po celou dobu výkonu trestu odnětí svobody velmi pečlivě vybírám, s kým komunikuji a komu se naopak vyhýbám. Délka trestu nejen uděleného, ale především již vykonaného mě přinutila dospět.

Přeze - všechno, co obsahují mé jednotlivé rozsudky, tak nejsem úkladným vrahem, nejsem členem organizované ani zločinecké skupiny, naopak byl jsem mladým klukem, co nezvládl svou osobnost a touhu po lepším životě, a který hledal zkratky k úspěchu, které však neexistují.

Uplatnění po výkonu trestu odnětí svobody / Pracovní činnost

V rámci VTOS jsem rozšiřoval své znalosti i dovednosti. Vzhledem k omezením, která vyplývají soudem vysloveného zákazu činnosti, budu svou snahu o dosažení úspěchu vykonávat jako zaměstnanec.

Již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody se snažím o zajištění svého uplatnění, oslovil jsem nebo jsem reagoval na nabídku práce, která mě nějakým způsobem oslovila. Velmi jsem se soustředil na fakt, že civilní svět na mě nečeká s otevřenou náručí a pokud mu nebudu mít co nabídnout, tak od něj nic nedostanu.

Proto jsem se rozvíjel, proto jsem pracoval mnoho měsíců/let za vězeňským stolem na svých vlastních projektech, proto jsem rozvíjel své dovednosti i sebe sama. A proto mohu nakonec mít co nabídnout. Proto jsem si jist, ať už budu pracovat na vlastních nápadech nebo budu pracovat pro zaměstnavatele, tak se stejným cílem a tím je být úspěšný v tom, co právě dělám.

I kdybych měl začít u jakékoliv práce, tak ve svém zbývajícím volném čase budu pracovat na tom, abych mohl jednou dělat to, co mě bude naplňovat a poskytne mi tu svobodu, kterou chci získat.

Rodinné a sociální vazby

V průběhu výkonu trestu odnětí svobody jsem postupně pracoval na opětovném vytvoření rodinných vazeb i ostatních mezi-lidských vztahů.

Prostřednictvím nejbližších rodinných příslušníků jsem získal indicie a poznatky k tomu, abych oslovil také svou širší i úzkou rodinu, proto jsem takto učinil a oslovil jsem členy rodiny. Napsal jsem dopisy, ve kterých jsem se jim také omluvil a popsal své pohnutky. Reakce byly pozitivní, ale obezřetné, což je plně pochopitelné.

V průběhu výkonu trestu odnětí svobody jsem střetl velké množství odsouzených a velmi citelně jsem hájil své hodnoty a pakliže někdo měl zájem navázat kontakt, byl z mé strany důkladně zkoumán po osobnostní, (názorové), charakterní stránce.

Důvody pro propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Podstatu výkonu trestu odnětí svobody a to změnu postojů, přesvědčení ve všech oblastech života jednotlivce považuji za úspěšnou.

Jsem přesvědčen o tom, že již není nutné na mě v rámci resocializace působit výkonem trestu odnětí svobody, ale že je nutné dokončit mou resocializaci již na svobodě. Při současných zavedení omezení a povinností, které formou probačního dohledu pomohou dále po výkonu trestu odnětí svobody koordinovat a pomoci při snaze dokončit resocializaci. A to při současném zachování a rozvoji svého přesvědčení budu pro společnost nikoli rizikem, ale naopak přínosem.

Po dobu výkonu trestu odnětí svobody NENÍ mou jedinou nadějí, vizí, motivací nebo perspektivou podmíněné propuštění a tedy ukončení omezení, která s sebou nese, to je pouze nástroj – prvotní krok, mou hlavní motivací je přenést všechny nové návyky, postoje, způsob přemýšlení atd… do reálného života tak, abych mohl postupně docílit toho, že propojím svůj život s lidmi a věcmi, které mají smysl a je možné si tento stav vychutnávat bez obav a s vědomím, že je vše v pořádku.

Pro zajištění žádosti pro Vaše blízké nás Kontaktujte