Jak funguje advokátní úschova a kolik stojí??

1. Obecně funguje advokátní úschova takto:
  stranami smlouvy je:
 • Uschovatel- FO či PO, která advokátovi předává věc do úschovy;
 • Schovatel- advokát;
 • Oprávněný- případně může být označen jako příjemce, prodávající či jinak, je to ponecháno na vůli stran;
 • předmět úschovy: peníze, listiny, cenné listiny nebo jiný majetek uschovatele, předmět úschovy však musí být přesně specifikován;
 • smlouva o úschově u advokáta vyžaduje písemnou formu, rovněž veškeré změny či dodatky smlouvy o úschově vyžadují rovněž písemnou formu a podpis všech účastníků smlouvy;
 • obsah smlouvy o advokátní úschově je ponechán na vůli stran, nesmí to však odporovat zákonu.
Smlouva o advokátní úschově
Postup sjednání advokátní úschovy?
 • Typicky při prodeji nemovitosti funguje advokátní úschova tak, že je smlouva o úschově trojstranná, je zde uschovatel (kupující), schovatel (advokát) a oprávněný (prodávající);
 • Obsah smlouvy o advokátní úschově je při prodeji nemovitosti sjednán již společně s kupní smlouvou – v samotné kupní smlouvě je odkaz na smlouvu o úschově (např. kupující uhradí kupní cenu ve prospěch úschovního účtu advokáta dle smlouvy o úschově, která bude uzavřena ke dni podpisu kupní smlouvy)
 • Při uzavírání smlouvy o úschově musí advokát identifikovat osobu uschovatele a oprávněného, většinou se to děje tak, že si advokát pořídí kopie jejich občanských průkazů;
 • Ve smlouvě musí být specifikován předmět úschovy – např. u úschovy peněz musí být uvedena výše peněžní částky a měna, často je při prodeji nemovitosti sjednána i úschova listin (samotné kupní smlouvy a návrhu na vklad);
 • smluvní strany si sjednají okamžik, kdy nastává povinnost advokáta vyplatit peníze z úschovy, např. v okamžiku, kdy na listu vlastnictví převáděné nemovité věci bude zapsáno vlastnické právo ve prospěch uschovatel a nebudou na něm váznout žádná omezení vlastnického práva na převáděné nemovité věci (zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena atd.) kromě takových omezení, které si strany předem sjednaly;
 • po uzavření smlouvy je advokát povinen vložit informace o uzavřené smlouvě do elektronické knihy úschov vedené Českou advokátní komorou a při úschově peněz vyplnit pro banku, ve které má advokát úschovní účet, formulář, do nějž uvede skutečného vlastníka uschovaných peněz a jejich původ peněz;
 • při úschově peněz je proces dokončen převodem finančních prostředků z úschovního účtu na účet, který je určen v úschovní smlouvě;
 • v průběhu úschovy je možné měnit podmínky vyplacení finančních prostředků či obsah úschovní smlouvy, avšak toto musí být sjednáno přímo v úschovní smlouvě a takové dodatky či změny musí být odsouhlaseny (podepsány) všemi smluvními stranami, v opačném případě by byl dodatek či změna neplatná
Ceník advokátní úschovy

vzhledem k tomu, že advokát nese odpovědnost za věci, které jsou mu složeny do úschovy, bude cena za advokátní úschovu odvislá od hodnoty věci, kterou má advokát uschovat a dále složitosti samotné písemné smlouvy o úschově. Advokát může účtovat dle advokátního tarifu, kdy jeden úkon právní služby (sepis úschovní smlouvy) může vycházet z hodnoty uschované věci (např. při úschově 2.000.000,- Kč je jeden úkon právní služby cca 20.000,- Kč), většinou se však bude jednat o cenu smluvní.