Nejbezpečnější je bankovní úschova, ale není nejlevnější.

Oproti tomu levnější varianta advokátní / notářské úschovy nemusí zkončit fiaskem.

Smlouva o advokátní úschově

Obecně bankovní úschova zahrnuje všechny produktové názvy jednotlivých bankovních domů. Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční produkt, je možné jej pojmenovat různorodě, nicméně principielně se jedná stále o totéž a tedy správu finančních prostředků klientů, které se mají za splnění určitých okolností a splnění podmínek vyplatit protistraně smluvního vztahu.

Bankovní úschovu je potřebné (nutné) definovat přímo ve smluvním ujednání mezi dotčenými stranami tak , aby na sobě byly přímě vázány. Jedno bez druhého je stěží proveditelné.

U bankovní úschovy není nutné zdlouhavě hovořit o rizicích, plynoucích z případného využití tohoto produktu. Není příliš mnoho alternativ, které by se daly definovat jako bezpečné, nebo nejbezpečnější. V souvislosti s bankovní úschovou lze však tento příměr užít.

Domníváme se, že bankovní úschova oproti advokátní nebo notářské úschově je naprosto nejbezpečnější a to z jednoduchého důvodu, jedná se o corporát, který podléhá vyšším kontrolním mechanismům nejen v rámci interních zaměstnaneckých procesů, ale především externích ze strany České národní banky.

Nedovedeme si představit, že by významné bankovní domy dopustily, aby klientovy finanční prostředky byly defraudovány některým ze zaměstnanců (tedy selháním lidského faktoru tak, jako v případě advokátní nebo notářské úschovy, které jsou vázány pouze na jedinou osobu) a pakliže by k této anomálii skutečně došlo, tak vedení bankovního domu by učinilo veškerá nápravná opatření vůči Klientům, protože by v opačném případě došlo k poškození značky dotčené banky, což by mělo v případě medializace neblahý vliv na ostatní Klienty.

Bezpečnost bankovní úschovy však není zadarmo, a proto je mnohdy upozaďována před advokátní nebo notářskou úschovou.

Bankovní domy si účtují % (procentuální) poplatek z celkové výše uschovaných peněz. Což samozřejmě může mnoho schovatelů (klientů) banky odradit a naopak přimět podstoupit rizika spojená s advokátní nebo notářskou úschovou. Vždy je v takovém případě nutné vyhodnotit výši poplatku z celkové ceny a to ve vztahu k možným důsledkům pro případ selhání advokátní nebo notářské úschovy.

Stejně tak je možné očekávat minimálně krátkodobou účast obou stran smluvního vztahu v portfoliu klientů banky, protože banky v mnoha případech vyžadují, aby služby bankovní úschovy byly poskytovány kmenovým klientům dotčené banky.

Nicméně vzhledem k finančním nárokům na zřízení a vedení dočasného účtu , je tento požadavek spíš administrativním problémem a navýšením časového rozsahu pro zřízení všech potřebných formalit k realizaci celé transakce.

Je proto nutné vždy zhodnotit, zda-li zaplatí smluvní strany vyšší cenu za bankovní úschovu s nižším rizikem, ale s vyšší byrokracií a sekundárními náklady na administrativu a čas, nebo využijí flexibilních služeb advokátů nebo notářů, ovšem s riziky, která jsou vyšší.

Pro minimalizaci rizik advokátní nebo notářské úschovy je nepostradatelným aspektem dobře nastavená smlouva o úschově a kontrola činnosti advokáta nebo notáře.

Obraťte se na nás a my zajistíme levnější, než je bankovní úschova a zároveň bezpečnou cestu.