Právní šmejdi - čemu čelíme, když se řekne: "stížnost na advokáta"

Každý advokát, který je zapsán v seznamu advokátů, vedeným Českou advokátní komorou - jakožto veřejnou institucí a veřejně přístupným a publikovaným na webových stránkách České advokátní komory, je taktéž veřejnou osobou, a proto je ve veřejném zájmu, aby advokáti byli konfrontováni se svými nespokojenými klienty, kteří sami nebo prostřednictvím neziskové organizace Český Fair Trade Institut podali stížnost.

Na úvod pár ukázet toho, čemu čelíme, jaké máme úspěchy, když pomáháme obyčejným běžným lidem a pár slov, proč tomu tak je a níže na stránce konkrétní případy stížností na konkrétní advokáty.

Jakým útokům čelí naše organizace

Poslední zaznamenaný úspěch naší práceMy těmito jednotlivými kauzami poukazujeme nejen na samotnou problematiku nekorektních, neférových ovšem mnohdy v rámci práva realizovaných spoluprací mezi klientem a advokátem, ale také dále poukazujeme na chování advokátů, či skupin hájících zájmy advokátů v celém průběhu stížnostního řízení:

 • a) snahy o smírčí řešení ze strany klienta
 • b) snahy o narovnání situace
 • c) arogantních, neprofesionálních a sebereflexi postrádajících reakcí jednotlivých advokátů
 • d) snahy o diskreditaci klienta, případně nezávislých institucí bránících zájmy obyčejných a práva neznalých občanů
 • e) snahy o zastrašování, vulgární až mnohdy psychotické emocionální výlevy advokátů jako fyzických osob se sklony k emocionálnímu selhávání
 • f) snahy o vytvoření kompromitujících situací a účelových situací proti organizacím a jednotlivcům, které se ve stížnostním řízení, případně v civilních žalobách, trestních oznámeních proti advokátům, advokátním společnostem angažují.

Výše uvedené je pouze zlomek situací, kterým čelí osamocení klienti, kteří pokud hledají ve sporu s advokátem nebo právníkem odbornou pomoc od jiného advokáta nebo právníka, jsou v drtivé většině odmítání a to z důvodu jakési kolegiality, kterou staví nad zájmy občanů, pro které je služba právního servisu primárně určována.

Každý, kdo se jen byť pokusí narovnat situaci, případně se domáhá práva, případně se pokusí poukázat na neférové jednání ze strany advokátů, ať již po stránce profesní či lidské, je okamžitě atakován ze strany samotného advokáta prostřednictvím právního výkladu všech možných i nemožných důsledků, které nespokojeného a zklamaného klienta očekávají v případě, že:

 • a) neuposlechne a neuhradí nároky, které advokát v některých případech pokládá za oprávněné bez opodstatněných důvodů
 • b) neukončí snahy o získání informací, které advokát nechce, ale ze zákona musí (na základě vztahu mezi advokáta a klientem) poskytnout bez jakýchkoliv pochybností a zbytečných odkladů.
 • c) neukončí činnost / aktivitu, která by měla poukázat za neférové a nekorektní praktiky advokáta, bez ohledu na to, zda-li jsou v souladu nebo v rozporu s legislativou.

Je nutné si uvědomit, že obyčejný člověk, ať již osobitně, nebo jako zástupce právnického subjektu, je vždy ve vztahu mezi advokátem a klientem tou slabší stranou a agresivní výpady ze strany advokátů ve „jménu práva“, „smluvních a platných ujednání“ jsou skutečně funkční mechanismy, které obyčejného člověka vyděsí, vystraší, či přimějí k zastavení mnohdy opodstatněných aktivit, které bohužel obyčejný člověk vykonává na vlastní „pěst“, protože odborné pomoci se v drtivé většině nemůže domoci s již výše uvedeným odůvodněním.

Ano, existuje zde veřejná instituce Česká advokátní komora, existují soudy, u kterých se mohou obyčejní lidé domáhat svých práv, emocionálních zadostiučinění, či jiných nároků, které buď požadují, nebo naopak proti-straně rozporují.

Zkuste tedy odeslat žádost o součinnost na Českou advokátní komoru, nebo jinému advokátovi nebo právníkovi, aby vám fakticky pomohli připravit obsah i formu všech podání, která by měla nebo mohla mít alespoň určitou míru pravděpodobnosti na úspěch, když protistranou ve sporu je člen advokátní komory, vystudovaný právník znalý práva a především člověk, který je od počátku vaší spolupráce tím, kdo rozdává karty a určuje způsob hry, když vy jste v situaci, kdy hledáte pomoc - odbornou, ale především férovou a korektní.

Ovšem zásadní otázkou je, kdo připraví podklady pro takové řízení, ať už se jedná o stížnost na advokáta, žalobu na advokáta, trestní oznámení na advokáta? Kdo poskytne součinnost obyčejnému člověku, aby vyslechl celý příběh, dokázal pochopit souvislosti a ty podložil skutečným stavem věci a listinnými důkazy nebo materiály, které by mohly prokazovat, že ve vztahu mezi obyčejným člověkem a advokátem dochází nebo docházelo k situacím, které nebyly v pořádku po stránce:

 • a) lidské
 • b) profesionální
 • c) majetkové
 • d) finanční
 • e) trestní

Prokazatelně existují případy, kdy klienti advokátům na jejich nečestné praktiky naletěli, existují také situace, kdy advokáti sami čelí trestním řízením, kdy jsou součástí organizovaného zločinu. Čím si tedy vysvětlit tu zcela absurdní doktrínu, která hájí advokáty ve vlastních řadách bez ohledu na obyčejného člověka.

V námi podaných stížnostech na advokáty můžeme být, ale také nemusí být úspěšní. Podstatou naší činnosti je, abychom poskytli součinnost, určitý maják naděje pro obyčejného člověka, o jehož záležitost se skutečně někdo bude zajímat.

Přidanou hodnotou naší činnosti v této agendě je, že zmapujeme naprosto celý proces kontaktu mezi klientem a advokátem, mezi advokátem a naší organizací. A tento proces následně uveřejníme na našich i partnerských obsahových webech a sociálních sítích s dosahem na návštěvníky převyšujícím 500 000 měsíčně, nikoliv výhradně proto, abychom škodili jedné, nebo druhé straně, ale proto abychom poskytli informace a fakta, která si následně každý člověk může sám vyhodnotit na základě vlastního vnímání spravedlnosti, práva a učinit závěry, které konkrétního člověka mohou, ale také nemusí ovlivnit při výběru konkrétního advokáta, u kterého by chtěl objednat právní služby a servis.

Přečtěte si více informací o stížnosti na advokáta Důvod, proč je shlédnutí tutorialu podmíněno členstvím v našem spolku, je fakt, že čelíme útokům a snahám nás kompromitovat, a proto pouze členové spolku mohou mít přístup v rámci organizace ke všem interním dokumentům, aniž bychom se vystavovali dalším hrozbám.

Deska (Ne)cti - advokátních šmejdů

Nejnovější stížnost na advokáta

Mgr. Štěpán Ciprýn - advokát, ev. č. 16247 zapsán v seznamu advokátů ČAK

Tutorial celého příběhu

Podívat se na tutorial

Prvotní kontakty obyčejných lidí s naší organizací při konfliktu s advokátem

  Ad1)
Mgr. Robert Pšenka - advokát, Kobližná 47/19, Brno 60200

Mgr. Robert Pšenka - advokát, ev. č. 16978 zapsán v seznamu advokátu ČAK

Tutorial celého příběhu

Podívat se na tutorial