Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Prohlášení o vzdání se advokáta ex offo a žádost o ustanovení nového obhájce ex offo

Veškeré kroky musí mít věcnou posloupnost. Bez kvalitních podkladů bude změna advokáta ex offo pouze formálním krokem a soud žádost o změnu může odmítnout. Proto nás Kontaktujte a my zajistíme relevantní postupy a podmínky.

Pakliže se rozhodnete změnit advokáta ex offo za advokáta na plnou moc, kterého si budete hradit z vlastních zdrojů, postačí soud obeznámit o této skutečnosti písemnou formou a doložit kopii plné moci, na základě které Vás advokát v trestním řízení zastupuje. Ovšem žádost o změnu advokáta ex offo, kterého soud již ustanovil a to za nového advokáta ex offo, to již musí mít pro soud patřičné odůvodnění. Jedním z takových odůvodnění může být tzv. přímý střet Klienta s ustanoveným advokátem, ke kterému slouží faktické podání stížnosti na zastupujícího advokáta k advokátní komoře.

Z tohoto aktu může vzejít neschopnost advokáta se odprostit od nejen subjektivních důsledků, ale i objektivních důsledků, ktré z tohoto aktu plynou, či vyplynout mohou. Což je prokazatelný střet zájmů v negaivním slova smyslu mezi obžalovaným / obviněným a zastupujícím advokátem.

Jan Novák

Narozen:

Trvalé bydliště:

Doručovací adresa:

Id Datové schránky:

E-mail:

Telefon:

Krajský soud Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 34

Ostrava 728 81

PROHLÁŠENÍ O VZDÁNÍ SE OBHAJOBY A ŽÁDOST O USTANOVENÍ OBHÁJCE EX OFFO v souladu s ust. § 36b zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád) a v souladu s ust. § 36 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Nezaměnitelná identifikace advokáta:

Jméno a příjmení advokáta:

Číslo identifikačního průkazu advokáta:

Adresa advokáta / Sídlo advokáta

Telefon:

E-mail:

Výše uvedený advokát mi byl ustanoven soudem na základě usnesení ze dne 1.1.2020 č.j. ………….. v souvislosti s nutnou obhajobou dle ust. § 36 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a to v trestní věci vedené policejním útvarem: 1. Oddělení Hospodářské kriminality a to na základě usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 30.12.2019 č.j. KRPT – 267325/TČ-2015-067985 pro zvlášť závažný zločin krácení daně a jiné povinné platby dle ust. § 240 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Výše uvedený advokát taktéž vykonává / vykonával obhajobu v Hlavním líčení vedeném u Okresního / Krajského soud v Ostravě sp.zn. 45T3/2015.

ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti s porušováním zájmů Klienta ze strany advokátního zástupce ustanoveného soudem ex offo a činnosti advokátního zástupce ex offo, které je dle mého názoru v rozporu s ust. § 16 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ., jsem Dne…………. podal / podala stížnost na obhájce ex offo k České advokátní Komoře.

(Příloha č. 1 - Kopie stížnosti na advokáta)

Bez ohledu na skutečnost, zda-li Česká advokátní Komora rozhodne o podané stížnosti jako Důvodné a povede následně vůči dotčenému advokátovi kárné řízení, či rozhodne Česká advokátní Komora o podané stížnosti jako nedůvodné, MÁM zato. že důvody , které mou osobu vedly k učinění dotčených kroků v souvislosti s podáním stížnosti vůči advokátovi přetrvávají.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti MÁM zato, že vztah mezi mou osobou a ustanoveným obhájcem ex offo z důvodu, podání stížnosti na vlastního obhájce, je natolik negativně ovlivněn, že následující obhajoba vedená výše uvedeným advokátem, který v tuto chvíli čelí stížnostnímu řízení, BY MOHLA být vedena účelově proti zájmům mé osoby u soudního řízení, kde jsem ohrožen / ohrožena zákonnou sazbou trestu odnětí svobody v rozmezí 5 – 10 let dle ust. § 240 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.

A PROTO

v souladu s ust. § 36b zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád) využívám svého práva vzdání se obhajoby z opodstatněných důvodů.

A zároveň žádám soud o vydání rozhodnutí / usnesení o ustanovení NOVÉHO obhájce ex offo a to v souladu s ust. § 36 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

S úctou

Jan Novák

V.............Dne............

[ Zdroj: www.zakonyprolidi.cz ]
Prohlášení o vzdání se obhajoby a žádost o ustanovení obhájce ex offo Vzor prohlášení o vzdání se již ustanoveného advokáta ex offo pro nečinnost a nespokojenost. A vzor žádosti o ustanovení nového obhájce ex offo naleznete ZDE

Žádost o ustanovení advokáta ex offo Vzor žádosti o ustanovení prvního advokáta ex offo k soudu v trestním řízení ZDE