Nutná obhajoba v trestním řízení ze strany advokátního zástupce ex offo a samotného obviněného / obžalovaného.

Splnění zákonných podmínek definice nutné obhajoby dle ust. § 36. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a případné ustanovení advokáta ex offo, pakliže si obviněný není schopen zajistit advokáta na plnou moc a hradit z vlastních finančních zdrojů, se velmi často v praxi zaměňuje za monopol /výhradní právo pro advokátního zástupce nakládat s osudem účastníků trestního řízení, tedy obviněných či obžalovaných.

Tento monopol, který dotčený advokátní zástupce, ustanovený soudem ex-offo získává v souvislosti s nutnou obhajobou nejen v trestním řízení, je s mnohdy naivní důvěrou vkládán ze strany Klienta do rukou jiného člověka.

Člověka, který se ve velké většině případů pouze zběžně seznámí s obsahem odůvodnění obvinění, či obžaloby a na základě této skutečnosti vyhledá v soudním spisu listinné důkazy, které tyto skutečnosti opodstatňují. Advokátní zástupce nad to vyslechne, mnohdy pouze zběžně svého Klienta, kterého obeznámí s faktickým stavem věci ve jménu „tohle na Vás mají“.

V tomto okamžiku mnohdy veškerá práce advokátního zástupce ex offo ustanoveného k nutné obhajobě končí a následný proces přípravného řízení, nebo řízení před soudem probíhá svou vlastní setrvačností, od výslechů svědků (většinou navržených ze strany obžaloby, o které obžaloba fakticky opírá odůvodnění podané obžaloby), přes zběžné rekapitulování listinných důkazů (nikoli jejich detailního obsahu, avšak pouze záznamů o jednotlivých číslech listů v soudním spise), až k vynesení odsuzujícího rozsudku (a to v drtivé většině případů). A to vše za soustavného přihlížení špatných advokátních zástupců na stav věci, kdy obhajoba Klienta skončila ještě dřív, než-li začala.

Pakliže tímto způsobem probíhá nebo proběhlo přípravné řízení a soudní řízení, je to NEJEN vina advokátního zástupce, který špatně vykonává svou práci a obhajobu klienta, ke které se zavázal. Ale TAKÉ to je špatná práce samotného obviněného / obžalovaného v trestním řízení.

Je mylným domněním že advokátní zástupce spasí svého Klienta. To samozřejmě advokátního zástupce neopravňuje k tomu, aby svou práci vykonával ledabyle, nezodpovědně a pouze s vidinou finančního profitu, vždy garantovaného ze státního rozpočtu při ustanovení advokátního zástupce formou ex-offo při nutné obhajobě.

Je nezbytné si uvědomit skutečnost, že se jedná o Váš život, Váš příběh, Vaše proti-argumenty, Vy znáte souvislosti, které je nutno předkládat dotčenému advokátnímu zástupci a ten je povinen Vaše argumenty vyslechnout, zpracovat, předložit. V případě, že advokátní zástupce nesouhlasí vlivem svých zkušeností, kompetencí a přesvědčení , tak má povinnost Vám tyto argumenty vyvrátit, ale NIKOLI destruktivní formou, naopak musí je vyvrátit konstruktivní formou, aby na základě Vašich argumentů předložil upravený modus operandi, který bude mít oporu v zákonných možnostech. Pakliže však nic z toho neučiní je nutné podat stížnost na advokáta a advokáta vyměnit.

V případě zastupování na plnou moc je to jednoduchý proces. Stačí vypovědět plnou moc advokátovi. V případě advokáta ex offo je to proces složitější a je nutné učinit dva kroky:

Nevkládejte svůj život a svůj osud do cizích rukou. Advokátní zástupce je kooperující složka s Klientem, nikoli samovolná, která mnohdy vykonává pouze minimum nutného, než-li maximum možného. Což je paradoxním příměrem, jako by již samotná definice a označení nutná obhajoba předurčily práci advokátního zástupce v tomto rozsahu i vnímání. Nutné je mnohdy zároveň nechtěné, či obtěžující.

Vlivem drtivé většiny odsuzujících rozsudků v trestním řízení, nelze opomenout, že to není výsledkem pouze kvalitní práce obžaloby, ale je to především nekvalitní prací advokátních zástupců a samotných obviněných / obžalovaných, kteří následně (mnohdy oprávněně) svalují vinu na nekvalitní právní zastoupení a to výhradně v situacích, kdy jsou přesvědčeni o vlastní nevině, o níž vypovídá i skutečný stav věci.

Nelze svalovat vinu na advokátního zástupce, který učinil maximum možného v předem daném výsledku trestního řízení, který pro Klienta dopadl negativně. Může učinit maximum možného pro co nejlepší výsledek v podobě přímého výkonu trestu odnětí svobody.

Vzhledem k situaci, že v ČFTI spolupracujeme s kvalitními advokátními zástupci je nutno jim přiznat určitou míru ospravedlnění v souvislosti s námitkami, které na adresu Klientů mnohdy směřují.