Jak správně na copywriting? Dbejte na kvalitu zdroje informací a nespoléhejte na copywritera.

Copywriting

Co je to copywriting

Je to tvorba kvalitního obsahu. Především plynoucí ze zkušeností, písemných a degitálních materiálů, které jsou přímě spjaty s konkrétní oblastí podnikání. Mohou to být také zprostředkované informace a materiály ze zdrojů, které pochází přímo z pracovního prostředí Klienta nebo ze zdrojů odborných. V neposlední řadě jsou to emoce, které prostřednictvím copywritingu cílí na čtenáře (zákazníka).

Koncept úspěšného copywritingu

  • 1) Správná identifikace autora
  • 2) Správná identifikace copywritera
  • 3) Přímá angažovanost klienta a kompetentních osob při získávání originálních poznatků a zdrojů informací.

Jaké jsou důsledky kvalitního copywritingu?

Každý kvalitní copywriting v obsahovém marketingu by měl mít zásadní vlit na pozice klíčových slov, případně tzv. long tail frází, na jejichž téma se samotný obsah tvoří. Tvrzení mnohých copywriterů, že jejich texty jsou prodejní neobstojí, protože pokud jejich texty prvně nepůjdou vidět v organickém vyhledávání, neprodají nic. Pokud klient nesvolí, aby ony "prodejní texty" byly podpořeny reklamou ve vyhledávání tzv. PPC, kterou však více jak 80% lidí dnes záměrně ignoruje a rovnou přechází k organickým výsledkům vyhledávání.

Klíčová slova

Pokud bude kvalitní copywriting je zcela logické, že se postupem týdnů, měsíců a let zvýší samotná viditelnost webu ve vyhledávačích, protože kvalitní obsah ocení nejen návštvník, ale i vyhledávač.

Organická návštěvnost webu

Návštěvník ocení váš dobrý copywriting jedině tím, že na konkrétních URL adresách stráví určitou míru času, což by mělo odpovídat samozřejmě délce a obsahu samotného článku na konkrétní téma. Je logické, že když se bude jednat o věcné informace, které získá návštěvník za pár vteřin, bude tomu odpovídat čas strávený na stránce.

Doba strávená na stránce webu

Chce být vidět a získat návštěvníky??

Kontaktujte nás.

Nebo získejte více informací o cenách copywritingu

Kvalitní copywriting vyžaduje čas a přípravu, nikoli pouze využití obecných a veřejných zdrojů o dotčené problematice , což by si měl uvědomit především obsahový stratég, který se mapováním podnikatelské činnosti klienta zabývá, jakožto strůjce obsahové strategie. Copywriting bez obsahové strategie je pouze mrhání časem i finančními zdroji.

Nástroje pro copywriting
  • 1)Hloubková analýza klienta Běžnou praxí v naší činnosti je osobní kontakt s firemním prostředím klienta, kdy jsme schopni a ochotni v rámci možností načerpat informace a znalosti od kompetentních osob a tyto informace, které jsou vždy osobitý a tedy originální pohled na problematiku, využít v souvislosti s tvorbou obsahu.
  • 2)Dalším nástrojem, který při copywritingu využíváme, jsou písemné materiály, které analyzujeme a které následně slouží jako podklad pro tvorbu obsahu.
  • 3)Obsahový a publikační plán, který zajistí konzistentní a pravidelnou publikaci vytvořeného obsahu.

Někdy se setkáváme s nepochopením ze strany klientů, pro které copywriting v rámci obsahového marketingu tvoříme, kdy musíme vyvracet přesvědčení ve jménu „Vy jste zde odborníci, Vy něco máte vymyslet“. Toto přesvědčení je dvojsečné.

Na jednu stranu má klient pravdu, protože za obsah jsme v konečné fázi zodpovědní jako poskytovatelé služby. Na stranu druhou lze užít příměru, který definuje KVALITU VSTUPŮ s KVALITNOU VÝSTUPŮ (Což lze konkretizovat tak, že čím kvalitnější a především originálnější vstupní informace získáme při kooperaci s klientem, tím hodnotnější a originálnější bude finální produkt v podobě obsahu na web)

Přístup klienta, který nepochopil, že vlastním přičiněním zvýší kvalitu vytvářeného obsahu, čímž zvýší přímou účinnosti copywritingu a že letité zkušenosti z dotčené oblasti působnosti jsou nenahraditelným a velmi ceněným zdroje informací, JE NUTNÉ VYVRÁTIT. Výrazným přínosem copywritingu je angažovanost pracovního kolektivu klienta, kdy je možné poskytnout určitý prostor pro kolektivní práci, což pozitivně ovlivňuje firemní kulturu.

Důležitým aspektem při copywritingu jsou emoce, především empatie - schopnost vcítit se do čtenáře, do problému, který prostřednictvím obsahu potřebuje nebo chce vyřešit. A následně pocit uspokojení a to na základě poskytnutých informací, které k úspěšnému vyřešení povedou a které nalezne na webových stránkách klienta. Důsledkem takového procesu je skutečnost, že čtenář (aniž by využil dotčenou službu ihned při první interakci ) upevní své povědomí o webové stránce nebo značce, která čtenáři dopomohla částečně či úplně k vyřešení problematiky, čímž se zvyšuje autorita a hodnota značky. Což lze analyzovat prostřednictvím softwarových nástrojů, které přesně definují jednotku času, po kterou klient setrval na dotčené stránce zabývající se konkrétní problematikou, na kterou byl obsah zacílen.

Předat emoci může copywriting prostřednictvím obsahu, který vytvoří kompetentní autor a to na základě prožitých zkušeností, které může do vytvořeného obsahu otisknout, jako jakousi vlastní „DNA autora“, která určuje identitu copywritingu. Dva autoři mohou mít totožný zdroj informací, ale nikdy nezpracují dotčenou problematiku totožně. Neexistují dva stejně smýšlející lidé.

Mnohé se v copywritingu dá naučit po stránce formy, ovšem dobrý a špatný obsah se rozlišuje právě tím, jaká osobnost se skýtá v pozici autora.

Jakub Wojčík - autor

Podobné články