Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Restorativní Justice z pohledu kompetentních osob Vězeňské slubžby versus Poskytnutý vhled ze strany ČFTI a účastníků diskuze

 • Původní článek - Restorativní Justice z pohledu kompetentních osob Vězeňské slubžby
 • Diskuze, Komentáře

  Josef Kudrna Jakákoli snaha o zefektivnění systému je dobrá. Když se ale podíváme tam, kde jsou mnohem dál a kde mají co se týče recidivy výborné výsledky jako třeba v severských zemích, vidíme mnoho zásadních rozdílů. Začíná to vzdělanými kádry už na těch nejnižších pozicích, kdy délka vzdělávání je minimálně dva roky. Samozřejmě poměry zaměstnanců k vězňům jsou také na jiných číslech než zde. To umožňuje opravdu individuální přístup, který přináší dlouhodobé výsledky. Je to ale o celé koncepci a tím pádem i o penězích... Na druhou stranu, i bohaté země jako USA nebo Velká Británie, které by to asi ufinancovaly spíš než my, severskou cestou nejdou. Moc to nechápu.

  Čfti Cfti Poměrně zajímavý teoretický pohledde. Nicméně realita je naprosto děsivá. V rámci vězeňského systému je naprostá nouze o vzdělané osobnosti, které by měly zájem o pomoc odsouzeným se změnou osobnostních rysů, přípravy reálných podmínek pro následující život po propště.aj.. Reálný zaměstnanec (dlouhodobý) VS ČR je definován ve velké většině jako osoba, která nevyvíjí žádnou inicitivu, je demotivovan, vyřeší či učiní minimum nutného. Nemá zájem o práci, ani o odsouzené. Standardizované a zcela nefunkčí systémy v rámci fungování vniřních postupů věznic při práci s odsouzenými jen dokreslují celý negativní scénář. Resocializace není výsledek systému, ale výsledek jednotlivce, kterému výkon trestu odnětí svobody poskytne pouze prostor pro případnou změnu. Resocializace v ČR není žádaná, protože by se jednalo v důsledku o nepotřebu zaměstnanců VS ČR, kteří ve velké většině nejsou schopni se ve standartním konkurenčním tržním prostředí uplatnit, vlivem své vlastní neschopnosti. liknavosti, neangažovanosti.

  Josef Kudrna - Čfti Cfti no dobře, ale platí to opravdu obecně? Nejsou přece jen mezi věznicemi rozdíly? A mění se nějak situace v čase? A naposledy, je opravdu alespoň nějaká snaha o změnu? Samozřejmě myslím systémovou změnu

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Dobrý den, systém je nastaven standartně pro všechny věznice. Samozřejmě následně je nutné vymezit zaměstnance (jednotlivce), kteří nastupují do vzeňské služby s přesvědčením, že chtětjí odvést kvalitní práci a dělat práci efektivně, jinak. Takoví zaměstnaci však záhy začnou narážet na systémové překážky, překážky vlastních kolegů, kteří jejich práci negují, na překážky nadřízených, kteří nemají zájem měnit něco, co dle jejich názoru funguje již mnoho let (generací). Takový individuální zaměstnanec má pouze dvě možnosti, buď se přizpůsobit většině a popřít své prvotní přesvědčení, se kterým tuto práci započal vykonávat a v důsledku vyhořet stejně , jako jeho / její kolegové , nebo z VS ČR odejít. Všimněte si prosím, jak časté jsou inzerce vrámci náboru k VS ČR. Fluktulace odborných zaměstnanců je velmi vysoká. V čase se nemění bohužel nic. Přístup k Restorativní Justici, jak zde zmiňuje paní ředitelka je pouze mediální vylepšování obrazu VS ČR. Práce s vězni v rámci individuálního přístupu ve výkonu trestu odnětí svobody i pro přípravu podmínek PO výkonu trestu odnětí svobody je naprosto strohá a bezvýznamná. Obligatorní povinnosti a práva odsouzeného jsou plněny nebo naplňovány pouze tím, " že nikdo nic nedělá ". Čím méně toho odsouzený chce, tím je zaměstnanci VS ČR vnímám pozitivněji, čím více ve vztahu k vlastní změně odsouzený požaduje viděno z perspektivy práce s odsouzeným,, žím je vnímám jako více problémový. Nemůže odepřít snahu již zmíněných nových zaměstnanců, ty však soukolí, které není přívětivé pro skutečný progres pohltí a vysaje z nich entuziasmus a veškerou chuť. Mnozí zaměstnanci VS ČR mají vlastní životy roztříštěné a mají být v pozici autority a vyrovnaných osobností.

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Nadto, systémovou změnu nelze očekávat. Resocializace je vnímáná jako nechtěný prvek, protože justiční systém i systém vězeňský je sestaven a propojen na vzájemné participaci, to znamená, že bez odsouzených pachatelů trestné činnosti, či jejich razantního sníženi (vlivem resocialice - vytvoření podmínek pro skutečnou vnitřní změnu a následně i faktických podmínek pro nový restart ) , by znamena nutnost přímě úměrného snížení stavu zaměstanců státní správy, kteří na produktu "odsouzeném" profitují.

  Josef Kudrna - Čfti Cfti dobrý večer. Chápu, že kapři si rybník zpravidla nevypouští, ale je pak vůbec nějaká naděje na změnu? Jak jsem vás pochopil, máte celkem jasnou představu co a proč je špatně, ale máte i nějakou představu co s tím? Nebo se s tím nedá dělat nic a spíš než na revoluci spoléhat na hodně pomalou přirozenou evoluci?

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Dobrý den, Destruktivní kritiku prezentuje mnoho jednotlivců i skupin. V ČFTI prezentujeme kritiku konstruktivní, tedy pár poznatků k Vaší otázce věcné změny. V prvé řadě je nutné si uvědomit a definovat osobnosti odsouzených ve vztahu k jejich mentálním i praktickým schopnostem. Vězněné osoby jsou buď osoby : 1) Osoby dosahující dostatečných kompetencí schopností a dovedností k tomu aby sami svou situaci v rámci výkonu trestu odnětí svobody či PO výkonu trestu odnětí svobody řešili, ovšm postrádají prvek sebereflexe, tzn. že výkon trestu odnětí svobody takovým odsouzeným poskytne prostor pro přemýšlení nad vlastní osobnostní změnou, kterou u člověka vždy vyvolá pouze negativní prožitek / z kušenost. - Toto bývají odsouzení za zvlášť závažné zločiny hospodářského a majetkového charakteru - tzv. bílé límečky. 2) Osoby se sebereflexním prvkem, avšak s absencí či sníženým množstvím intelektuálních kompetencí a praktických schopností nebo dovedností řešit reálné kroky k nápravě ve vztahu k sobě samým, k vnějšímu světu - Toto bývají odsouzení z tíživých existenčních a sociálních vrstev a jejicch trestná činnost je z oblastí zločinů / přečinů s nižžší mírou závažnosti pro společnosti, ale kvantitativně nejvyšší mírou recidivy Takoví lidé potřebují PRAKTICKOU pomoc v řešení situace. (Příprava a realizace podkladů pro státní i mimo-státní sféru. Práce na rozvoji osobnosti, která vlivem prostředí a výchovy utrpěla defekty. 3) Osoby bez sebereflexního prvku, avšak naprostou absencí intelektuálních kapacit - Takovéto osoby nepotřebují výkon trestu odnětí svobody, ale odbornou péči a dohled v rámci alespoň určitého stupně společenského uplatněné. Nepotřebují uvěznit, ale naopak ochránit sebe i společnost před jimi samotnými.

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Nyní k praktické stráncě věci. Úhlavním nepřítele každé propuštěné osoby PO výkonu trestu odnětí svobody je Realita Společnosti, která je vždy v rozporu s tím, co dotčená osoba očekává, či nač byla zvyklá před výkonem trestu odnětí svobody. Sandradizované záležitosti ve věci Ubytování, Pracovní uplatnění, Finanční prostředky jsou v kooperaci se Státní správou či samosprávou , či kompetentními osobami ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovník) , naprosto nedostačující S odsouzeným není nikterak PRAKTICKY a konkrétně řešena jeho / její individuální situace. Obligatorní aktivity programu zacházení, které jsou stanovovány jako nástroj pro vzdělávání, resocializaci jsou naprosto směšné. V rámci finanční gramotnosti jakožto jednou ze zmíněných aktivit , je například úhlavním bodem celého programu skutečnost, aby se odsouzený dostavil, příliž nemluvi a nad rámec toho se v programu dozví , co je bankovní účet. Odsouzený nikdy bankovní účet využívat nebude, protože po první platbě na jeho vlastní konto, jej zasáhne vlna exekutorské komory prostřednictví jednotlivých exekutorů. Nikdo si s odsouzeným nepromluví a nenástíní, nevysvětlí konkrétní kroky a nikdo jej společně s odsouzeným neučiní. odkáží odsouzenou osobu na další stejně nekompetentní osoby nebo organizaci, která by mu měla pomoci, což se v důsledku nestane, protože nástroje, které využívají dotčené neziskové organizace jsou nedostatečné a nefunkční. Tudiž "kompetentní" osoby se zbavují odpovědnosti, nemají chuť pomoci, potřebují mít dostatek času na ranní, předobědové, poobědové kafe v uzavřené kanceláři v uzavřeném Světě, učinit minimum nutné, odejít a počkat k 15. dni v měsíci , až příjdou nemalé finanční prostředky ze zdrojů daň. poplatníků které jsou zcela zásadně v rozporu se skutečně odvedenou prací.

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Závěrem tedy: Je nutné činit s odsouzenými osobami pod vedením odoborných pracovníku konkétní kroky. Je nutné, aby dotčené kroky byly vysvětleny, je nutné, aby konrkténí proces zajišťování bydlení, zajišťování práci, oddlužení byl nejen hezky odprezentován zástupci neziskových organizací, je nutné, aby byl zrealizován. Pro to je nutné zajisti odsouzeným osobám uplatněn na pracovním trhu , je nutné chránit zaměstnavatele před takovými riziky plynoucích ze zaměstnávání odsouzených osob, aby ztráty, poškození majetku a jiné újmy v případě opětovného selhání odsouzeného byly hrazeny zaměstnavateli. Je nutné,, aby zaměstnavatel na základě toho byl daňově zvýhodněn. Je nutné, aby exekutorská komora a zákonodárci stanovili určitou karanční dobu, po kterou bývalá odsouzená osoba NEBUDE čelit okamžitému útoku exekutorů. Je nutné, aby podmínky pro propuštění byly připraveny PŘED propuštěním osoby. a TAK DÁLE...

  Josef Kudrna - Josef Kudrna vyjadřujete se se zjevnou znalostí věci, tak si kladu otázku, kde se tyto vědomosti a přehled dají získat. Vězeňská, Probační nebo třeba někde v advokacii? V každým případě vám držím palce, ať vás ten entuziasmus neopouští, takoví lidé jsou potřební v každém oboru

  Čfti Cfti - Josef Kudrna Vážený pane, v našem institutu využíváme vlastních zkušeností a zkušenosti našich Klientů i Partnerů z oblasti vězeňské služby,advokacie, justice , výkonu trestu , známe reálný stav i proces celého tohoto podhoubí, mnozí z našich Klientů měli nebo mají konflikt s trestním právem v oblasti nejzávažnějších hospodářských deliktů, což vyžaduje značnou dávku intelektu a schopností (i přes skutečnost, že jich využili pro špatné účely - těm se snažíme zajistit alespoň co nejkorektnější proces trestního řízení a následn co nejpřijatelnější podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody v důsledku odsuzujících rozsudků) Naši donátoři jsou lidé, kteří nákladný a dlouhotrvající souboj s justiční mašinerií nakonec ustáli, ale s významnými finančními, pracovními i osobními ztrátami. Jistě si vybavíte mnohé mediální kauzy, kdy výkonná nebo kontrolní moc zaklekla na některé fyzické nebo právnícké osoby formou zajišťovacích příkazů finančí správy a jiných nástrojů, které se nakonec ukázaly jako proti-zákonné. Děkujeme. S pozdravem ČFTI

  Josef Kudrna - Čfti Cfti tady k tomu jen jedno, není trochu problém mít co nejpřijatelnější podmínky ve výkonu trestu? Už jen, že je to trest předpokládá, že to asi nebude sranda. Pokud bude co nejpřijatelnější, nemusí plnit svůj účel. Měl by tak byt co nejúčelnější, nejefektivnější, ale nejpřijatelnější? Nemůže v něm ale samozřejmě docházet k nesmyslné šikaně a samozvůli, ale měl by podle mě být nepříjemný, už jen s ohledem na oběti trestných činů. To samozřejmě jen v míře nezbytně nutne. Pokud jsou vašimi klienty vězni a potencionální vězni, pak ten postoj chápu, pokud jde ale o účel VTOS samotného, pak by to tak být nemělo.

  Čfti Cfti - Josef KudrnaDobrý den, nejpřijatelnějšími není myšleno nejkomfortnějšími. Rozlišení lze shledávat v zákonných možnostech odsouzeného, či zákonem stanovených minimálních nároků odsouzeného , například zdravotní péče, snadný kontakt s blízkými osobami vlivem umístění odsouzeného do nejbližší možné věznice, vzdělání odsouzeného , či pracovní zařazení odsouzeného dle zákonu o výkonu trestu odnětí svobody a souvisejícího řádu o výkonu trestu odnětí svobody. Ve velké většině případů jsou znemožňovány aniciativní kroky odsouzených osob ve výše uvedených oblastech a to ze zlo-vůle kompetentních zaměstnanců, neochoty a manévrování výkonných osob za hranou dotčených zákonů. Existuje mnoho reálných problémů, kterým odsouzené osoby ve VTOS čelí v souvislosti se snahou vytvořit v průběhu VTOS nějakou hotnotu. To jak komfortní podmínky si odsouzený vytvoří ve vnitřnít světě konkrétní věznice se odvozuje od různých faktorů. To však není předmětem našeho vyjádření. Má to však zásadní vliv na skutečnost, jak odsouzená osoba tzv. "přežije" výkon trestu. Z našich zkušeností mohu bohužel konstatovat, že mnozí odsouzení se ve výkonu trestu odnětí svobody mají lépe, než-li v civilním Světě, což je také důvod skutečnosti, že výkon trestu odnětí svobody není z jejich strany vnímán jako dostatečná hrozba.