VTOS - Připravte se na výkon trestu odnětí svobody.

Výkon trestu odnětí svobody

V tomto článku vám přinášíme více jak 30 stran užitečných a praktických rad pro výkon trestu odnětí svobody, od jeho počátku, až po případné podmíněné propuštění.

Obsah vtos

 • - Výzva k nástupu výkonu trestu odnětí svobody
 • - Nástup výkonu trestu odnětí svobody
 • - Průběh výkonu trestu odnětí svobody
 • - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Výzva k nástupu vtos

  a) Doručení výzvy
 • To, za jak dlouho dojde k nástupu do vězení po rozsudku, pokud nemáte závažné důvodu, pro které byste mohl-a přímý výkon trestu odložit a není-li odsouzený stíhán vazebně, záleží na tom, jak rychle vám prvoinstančí soud doručí písemnou výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS), většinou to trvá shruba 2-3 měsíce po pravomocném rozsudku.
  b) Obsah výzvy
 • - Termín a místo nástupu do vězení

- V této výzvě soud stanoví termín, do kdy má odsouzený nastoupit do VTOS. Většinou se jedná o horizont 3-14 dnů od doručení písemné výzvy. Stejně tak v této výzvě soud stanoví konkrétní věznici, ve které má odsouzená osoba trest nastoupit.

 • - Formální poučení odsouzené osoby
 • Přineste s sebou průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, v případě že jste vojákem nebo poslancem, přineste s sebou vojenskou knížku, nebo jiný vojenský průkaz. Přineste s sebou i doklad o odborné pracovní způsobilosti (výuční list, osvědčení o složení odborné zkoušky) – z důvodu vhodného pracovního zařazení ve VTOS.

  Poznámka ČFTI: V této úvodní pasáží můžeme s obsahem výzvy souhlasit.

- Naopak s sebou nenoste žádné osobní věci, osobní prádlo, obuv. Vezměte s sebou pouze nejnutnější hygienické potřeby.

Poznámka ČFTI: V této části výzvy se již chovejte zcela obráceně, při nástupu do VTOS se od vás chce, abyste měli co nejméně osobní věcí, potravin, tiskovin, psacích potřeb, kuřáckých potřeb, hygienický potřeb a dalších věci jen z toho důvodu, aby příslušníci Vězeňské služby (dále jen VS ČR) s vámi měli co nejméně práce v přijímací věznici. Tudíž naopak, vezměte si s sebou co uznáte za vhodné např. (Spodní prádlo 7 ks, 7 párů ponožek, civilní oblečení : tepláková souprava BEZ KAPUCE, 2-3 civilní trička – BEZ LÍMEČKŮ, sportovní obuv – 1 pár, otevřenou obuv (pantofle) – 1 pár, jakékoli množství psacích potřeb a potřeb pro běžnou i úřední korespondenci, kuřácké potřeby (pakliže jste kuřák), jakékoli množství hygienických potřeb (bez alkoholu a bez hořlavých příměsí, stejně tak bez tlakových láhví), hodinky, sluneční brýle a stejně tak rozumné množství trvanlivých potravin a pochutin, které nepodléhají rychlé zkáze a neobsahují například vajíčka, majonézu aj…)

Důležité zmínit, že dostatečné množství všech výše uvedených věcí a sortimentu je dvojsečné a má pozitivní a negativní dopady:

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

 • a) Pozitivní je, že tak předejdete formálním omezením, které vyplývají ze zákona o výkonu trestu a vnitřního rádu každé věznice, který hovoří o tom, že každá odsouzená osoba má nárok pouze na určité množství (hmotnost) a v určitých časových rozmezích (1krát za 2měsíce, 1krát za 6měsíců) přijímat konkrétní nárokové balíky, hygienické balíky, ve kterých se výše uvedený sortiment může vyskytovat. Pakliže si jakékoli množství přivezete s sebou do kmenové věznice, nebude se vám toto množství započítávat do již zmíněných omezení a budete tedy zásobeni na velmi dlouhou dobu, než-li se ve vězení rozkoukáte.
 • b) Negativní je, že pokud jste prvo-vězněnou osobou, nebo neznáte problematiku vězeňství, či nemáte již dostatečně připraveny podmínky pro vnitřní svět vězeňství, stanete se terčem jiných odsouzených, kteří dotčené osobní věci a sortiment nevlastní a mohou a budou jej od vás požadovat a to pod různými záminkami (solidarita, nátlak, intriky, protislužby), dostanete se tak do možných slovních i méně či více závažných fyzických konfliktů, které musíte zvládnout.

- Ve výzvě k nástupu do VTOS dále může stát, že v případě, kdy nenastoupíte do VTOS v určeném termínu a na stanoveném místě, vystavujete se riziku trestního stíhání za měření úředního rozhodnutí, kde budete ohrožen-a trestní sazbou až na dvě léta.

Poznámka ČFTI: Ke dni 12.02.2021, kdy je tento manuál sestavován, je výše uvedené tvrzení soudu (pakliže se na vaší výzvě nachází) lživé. Dle stávající platné legislativy NEMÁ nenastoupení do výkonu trestu žádné trestní důsledky. Částečný důsledek z nenastoupení do VTOS skutečně plyne při projednávání žádosti o podmíněné propuštění odsouzené osobu z VTOS. Důležité je však uvést na pravou míru slovní spojení zákonná podmínka (více zde: https://www.cfti.cz/faq-prvoveznena-osoba.html ) a doplňují podmínka. Nenastoupení VTOS není porušením zákonné podmínky pro případné podmíněné propuštění. Nenastoupení VTOS je porušením doplňkové podmínky pro podmíněné propuštění, ke které soud pouze přihlédne. Není tedy možné, aby na základě tohoto prohřešku odsouzeného nepropustil na svobodu, pakliže zároveň odsouzený splní všechny zákonné podmínky a do kumulativním způsobem (tzn. dohromady, kdy jedna podporuje druhou a jedna bez druhé nemůže být považováno za splnění všech podmínek)

- Ve výzvě k nástupu do VTOS může dále v souvislosti s tímto stát, že soud dále přihlédne k tomu, zda-li jste uhradil, či z části uhradil způsobenou škodu (pakliže byla stanovena rozsudkem)

Poznámka ČFTI: Stejně jako ve výše uvedené souvislosti s nenastoupení do VTOS se jedná o podmínku doplňkovou, nikoli zákonnou. Postačí, abyste projevili snahu (pakliže budete ve VTOS zaměstnání, postačí zasílat pravidelně určitou malou a symbolickou sumu, pakliže ve VTOS zaměstnáni nebude, je potřebné, abyste poškozeným zaslali omluvný dopis a v něm uvedli skutečnosti, které vám brání v aktuální úhradě způsobené škody, ale navrhli poškozeným, že pokud se vám podaří ve VTOS zajistit si práci, začnete splácen a pokud by se vám to, i přes vaši iniciativu, nepovedlo, tak že škodu započnete splácet po propuštění z VTOS) – tyto dopisy vždy odesílejte doporučenou formou a vždy je vyhotovujte DVAKRÁT – jeden odešlete, druhý uschovejte a následně přiložte k podmíněnému propuštění, jako přílohu společně s podacím lístkem.

- Ve výzvě k nástupu do VTOS může dále být obsaženo, abyste v případě kdy čelíte exekučnímu řízení formou srážek ze mzdy, tento exekuční titul (příkaz) od zaměstnavatele vyžádali a do věznice s sebou přinesli.

Poznámka ČFTI: Tohle NIKDY nedělejte. Důvod proč to po vás VS ČR chce je ten, aby vám z případné mzdy (pokud budete zaměstnání ve VTOS), mohli IHNED stahovat finanční prostředky. Pokud tak naopak neučiníte, tak exekuční moloch bude mít velmi složité zjistit, že jste ve VTOS a dozví se to, až budete zaměstnáni, ovšem než-li proběhnou všechny oficiality a formality, tak první výplaty (2-4 měsíce) budete dostávat v plné výši (po srážkách na tzv. náklady na VTOS – max. 1500,-). Čemuž chce VS ČR už od počátku vašeho VTOS předejít.

Pokud však máte závazky, které nevyplývají z trestné činnosti, ale z vašeho života na svobodě, je NUTNÉ, abyste se o ně začali alespoň formálně starat, bez ohledu na to, jestli chcete, nebo nechcete platit, nebo zda-li můžete, či nemůžete platit. Mnoho odsouzených je faktický nemajetných, a proto je nutné tohoto statutu využít a pokud nejste zaměstnáni, tak požádat o faktické zastavení exekučního řízení podle ust. § 268 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád nebo v případě, kdy jste zaměstnání máte již nyní možnost využít tzv. oddlužení / insolvence a to i ze mzdy, kterou budete pobírat ve VTOS (pokud tedy máte trest alespoň tři roky, můžete se v průběhu VTOS oddlužit a z VTOS odejít bez dluhů) – což je motivační pro ty, kteří by rádi ve VTOS pracovali a něco se svou situací učinili

Pokud už vás nástup do VTOS nemine, zapíšete se do něj pouze jednou a to se s vámi potáhne celou dobu, tak si na tom dejte záležet. Vyzbrojte se tím, co vám zajistí vše, co budete potřebovat. Takže si nakupte nejen kuřácký sortiment, i když jste nekuřák, protože je to platidlo, které vám zajistí vše, co budete potřebovat.

Nástup do vtos

Poznámka ČFTI:Při nástupu do VTOS dostanete tzv. „Základní číslo vězně“, „Identifikační číslo vězně“ či jinak nazvané číselné a písemné označení, které následně uvádějte na VŠECH VAŠICH ŽÁDOSTECH A PODÁNÍCH.

- Po nástupu do VTOS prostřednictvím Vazební věznice (dále jen VV) podstoupíte vstupní lékařskou prohlídku, na které budete pravděpodobně testován-a na přítomnost alkoholu a omamných a psychotropních látek. Důrazně se vyvarujte jakémukoli užívání takových látek před nástupem do VTOS i v jeho průběhu.

 • a) Ve VV vám v průběhu několika dní bude předložen dokument, který se vztahuje k žádosti o umístění do konkrétní tzv. Kmenové věznice (do které budete následně eskortován) a kde budete svůj trest vykonávat. V takové žádosti je nutné vybrat věznici (maximálně 2 věznice), nebo určit věznici obecně, dle místa trvalého pobytu. Pokud jste například fakticky z Prahy, ovšem trvalé bydliště máte v Ostravě, je vždy nutné vyhledat konkrétní věznice v dané oblasti již před nástupem do VTOS. Stejně tak je nutné zjistit, zda-li konkrétní vámi vybraná věznice přijímá odsouzené, kteří byli zařazeni buď do věznice s ostrahou nebo věznice se zvýšenou ostrahou, dle toho následně připadají v úvahu konkrétní věznice. Pro účely konkrétního příkladu užijeme výše uvedené místo trvalého pobytu, tedy Ostravu, a proto připadají v úvahu tyto konkrétní věznice:
 • b) Věznice Ostrava Heřmanice , Orlovská 670/35, 713 02 Slezská Ostrava
 • c) Vazební věznice Ostrava, Havlíčkovo nábř., 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 • d) Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná

- V žádosti o konkrétní věznici uveďte například tyto důvodu, proč potřebujete zůstat v konkrétním Kraji.

 • a) Mám trvalé bydliště v Moravskoslezském Kraji.
 • b) Má družka / žena / rodinní příslušníci má trvalé bydliště v Moravskoslezském Kraji. Mám čerstvě narození dítě ve věku:…… , Mám rodiče vyššího nebo vysokého věku se kterými jsem v úzkém kontakt, a proto z důvodu případných návštěv i veškerého kontaktu by pro mě i mou rodinu bylo velmi komplikované, abych byl přemístěn do jiné věznice, než-li v MS Kraji.

- Může se stát, že i přes vaši žádost o umístění do konkrétní věznice, vás Generální ředitelství Vězeňské služby (dále jen GŘ VS) umístí do jiné věznice a to z důvodu nedostatečných kapacit věznice, kterou jste si vybral-a. V takovém případě je potřebné zvážit dvě možnosti, zda-li setrvat ve věznici, do které vás i přes vaší jinou žádost, GŘ VS přemístila, nebo podat žádost o „přemístění do jiné věznice“ (a to z výše uvedených důvodů). Taková žádost se podává prostřednictvím kmenové věznice (vyžádat si u vychovatele na nástupním oddělení, nebo u vychovatele na jehož oddělení budete následně z nástupního oddělní přemístěn) písemnou žádost, kterou je nutné vyplnit a opět vyplněnou předat vychovateli osobně, nebo ji vhodit fyzicky do schránky, která je umístěna na ubytovně a ze které každé ráno dotčený vychovatel vybírá hromadnou korespondenci pro odeslání a případné písemné žádosti.

Poznámka ČFTI: Vyřízení žádost o přemístění odsouzeného trvá zhruba 1-2 měsíce, tzn. že by případné přemístění mohlo komplikovat žádost o podmíněné propuštění, pokud máte velmi krátký trest, protože v každé nové věznici po vás bude soud vyžadovat splnění tzv. „Programu zacházení“ (Tj. vyhodnocení vašeho chování a plnění všech povinností a omezení vyplývajících z výkonu trestu) – více informací zde. . Žádost o přemístění mohou za odsouzeného podat i blízké osob , v takovém případě budete vyzván-a k formálnímu úkonu a to „připojení odsouzeného k žádosti o přemístění“.

- Již v průběhu pobytu na nástupním oddělení kmenové věznice (tj. věznice, do které bude přemístěn za účelem VTOS) podstoupíte důležité osobní pohovory s odbornými pracovníky věznice a to:

 • a) Vychovatel
 • b) Speciální pedagog
 • c) Psycholog

Poznámka ČFTI: Poznámka ČFTI: Všechny tyto osobní pohovory jsou velmi důležité a mají zásadní vliv na vaše umístění na konkrétní ubytovnu / oddíl ve věznici a stejně tak na zařazení do konkrétního typu zabezpečení v dané věznici. Více informací taktéž zde.

Při těchto pohovorech budete dotazován-a na vaše nejbližší okolí, na osoby, které chcete zapsat do tzv. osobní karty odsouzeného (osoby blízké), které k vám mají přímou nebo nepřímou příbuzenskou vazbu (otec, matka, sestra, bratr, žena, družka, děti). Pakliže se vás budou dotazovat na družku nebo druha, uveďte, že spolu žijete ve společné domácnosti. V případě osob blízkých se následně vaše přímá příbuzenská linka mnohdy prokazuje:

 • a) Rodnými listy
 • b) Oddacími listy

Při těchto pohovorech dbejte na to, aby jste poukazoval-a, na skutečnost, že jste například prvo-vězněnou osobou. D Ů R A Z N Ě popřete jakoukoli souvislost s tím, že byste někdy v minulosti nebo přítomnosti požil-a jakoukoli drogu, bez ohledu na to, zda-li to je nebo není pravda. Výrazně se ohraďte proti užívání drog. Snažte se naopak přesvědčit zaměstnance věznice o tom, že nechce mít s drogami nic společného. Stejně tak klaďte důraz na to, že vám záleží na co nejklidnějším výkonu trestu, bez problémů a komplikací. Vyzdvihněte to, že jste si vědom-a vlastní chyby, že tím trpí celá vaše rodina a že vám záleží na tom, abyste byl co nejdříve z výkonu trestu zpět u rodiny.

První okamžiky výkonu trestu na novém oddělení

 • - Po absolvování výše uvedených pohovorů, budete v rozmezí 1-4 týdnů umístěn-a na oddíl / ubytovnu, kde byste měl-a vykonávat svůj trest.
 • - Po příchodu na oddíl vás bude nejdříve kontaktovat mluvčí oddílu (lidově tzv. „barákový“), který zodpovídá za chod oddílu a je prostředníkem mezi odsouzenými a vychovatelem. Tento člověk vás ubytuje na konkrétní celu, kde vám přidělí místo a osobní skříňku (s sebou si vezměte 2ks zámek a klíče – kdy jeden bude pro vaše potřeby a druhý v průběhu několik hodin nebo dní od vás vyžádá příslušný vychovatel)
 • - Po vybalení osobních věci, ustlání vlastní postele a úpravy všeho potřebného, si hleďte sebe samého, na dotazy spolu-odsouzených odpovídejte, ale nebuď přiliž konkrétní (do vězení sice nepřicházíte hledat kamarády, ale bohužel s těmi lidmi nyní bude pár týdnů, měsíců nebo let žít, a proto se s nimi snažte alespoň trochu komunikovat – POKUD BUDOU MÍT ZÁJEM, SÁM ŽÁDNÉ VELKÉ DISKUZE NEVYVOLÁVEJTE. Vše chce svůj čas.
 • - Hned následný den podejte PÍSEMNOU ŽÁDOST (prostřednictvím již zmiňované schránky pro hromadnou korespondenci a žádosti odsouzených) o vystavení „formuláře k zařazení do zaměstnání“ – bez ohledu na to, kdo vám co bude říkat, či radit, učiňte to (bez ohledu na výsledek, zda-li získáte nebo nezískáte práci) – je iniciativa a písemný záznam o této skutečnosti ve vaší osobní kartě velkým benefitem pro případné podmíněné propuštění.

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti může vypadat například takto:

zaměstnávání odsouzených vězňů
 • - Některý z následujících dnů požádejte tzv. „barákového“ (mluvčího oddílu) o zařazení do Rajonové činnosti – rajonová činnosti je činnost, ke které je povinen každý odsouzený a má tuto povinnost stanovenu v již zmiňovaném programu zacházení – pokud ji odmítnete, negativně se to promítne při vaší žádosti o podmíněné propuštění i při kolektivním začlenění do řad odsouzených. Ovšem rajonová činnost se vztahuje na ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR – nikoli úklid cizí cely / ložnice. (je možné, že vás k rajonové činnosti velmi brzy vyzve sám mluvčí– NIKDY TO NEODMÍTEJTE, snažte se vyhovět)

Poznámka ČFTI:Společný úklid společné cely, kterou budete obývat s odsouzenými je samozřejmostí, v tomto funguje harmonogram, který vám pravděpodobně sdělí některý z odsouzených, kteří s vámi ložnici budou sdílet, nebo se po pár dnech (NIKDY NÉ PRVNÍ DNY) zeptejte sám/sama. (První dny ne proto, aby si váš zájem o čistotu ostatní odsouzení špatně nevyložili a nespletli si jej s posluhovačstvím a nezačali vás k těmto účelům zneužívat)

- Některý z následujících dnů adresujte písemnou žádost zaměstnanci věznice (opět prostřednictvím schránky hromadné korespondence a žádostí odsouzených) a to konkrétně „Speciálnímu pedagogovi“, ve které projevte zájem o absolvování tzv. povinných i nepovinných aktivit programu zacházení:

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti může vypadat takto:

program zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody

DŮRAZNÉ DOPORUČENÍ : Pokud se nebudete chtít zabývat sepisováním žádostí ve dvojím vyhotovení tak, abyste jednu mohl odeslat a druhou si uschovat (pro potřeby podmíněného propuštění) – vždy si zapište datum, kdy jste žádost napsal-a a odeslal-a.

Výše uvedenými kroky jste projevil iniciativu jednak k získání zaměstnání a jednak k plnění programu zacházení (bez ohledu na výsledek tyto kroky budete následně prezentovat soudu, který bude rozhodovat o vašem podmíněném propuštění) a to buď ústně (pokud k tomu dostanete prosto, což se stává zřídka) nebo písemně v odůvodnění vaší žádosti o podmíněné propuštění.

- Následně je vhodné udržovat písemný a telefonický kontakt s rodinou (v závislosti na finančních možnostech vás a vašich blízkých) Účet (telefonní) vězně vám při nástupu do Vazební věznice, nebo do Kmenové věznice vyhotoví vychovatel, nebo jiná kompetentní osoba. Zápis osob blízkých, kterým můžete neomezeně volat v průběhu dne (stanovených vnitřním řádem od – do) se stanovuje na základě písemné žádosti z vaší strany a mohou to být pouze osoby, které jsou zároveň uvedeny ve vaší osobní kartě, jako osoby blízké a které jste nahlásil a prokázal na nástupním oddělení. Případně takové osoby můžete kdykoli změnit, vymazat na základě písemné žádosti k vychovateli nebo sociální pracovnici.

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti o zápis osob blízkých do seznamu povolených čísel může vypadat například takto:

telefonování vězňů

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti o změnu osob blízkých v seznamu povolených čísel může vypadat například takto:

telefonování vězňů

- Pakliže budete chtít zavolat jiné osobě, než-li osobě ze seznamu povolených čísel (tedy osob příbuzných/blízkých), je nutné na každý individuální hovor podat konkrétní žádost. Na jednorázové hovory jsou již dnes ve většině věznici tištěné formuláře (které si můžete vyžádat u mluvčího oddílu nebo u vychovatele, opět na základě písemné žádosti). Pokud tištěný formulář není k dispozici, je nutné žádost sepsat.

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti o jednorázový telefonní hovor může vypadat například takto:

hovory vězňů

- Pakliže máte advokátního zástupce, právníka, se kterým řešíte své soudní či jiné záležitosti, s tímto MÁTE NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ MINUT k realizaci hovoru a hovory NEMOHOU BÝT NAHRÁVÁNY.

- Telefonní hovoru probíhají tak, že v průběhu dne můžete provolat určité množství minut, kdy tyto minuty si musíte samozřejmě hradit (nebo vaši blízcí)

- Telefonní účet lze flexibilně dobít prostřednictvím internetu na stránkách www.mojetelio.cz , kde Vaši příbuzní nebo kdokoli jiný zadá Vaše číslo účtu (které obdržíte na kartě, kterou uschovejte, protože je na ní nejen číslo účtu , který Vám budou případné peníze posílány, ale je zde také PIN, který budete muset zadat při realizaci telefonního hovoru (telefonní přístroj bývá většinou ve společných prostorách – chodba ubytovny, kulturní místnost aj…)

- Stejně tak je možné telefonní účet dobít prostřednictvím vychovatele nebo vězeňské kantýny, k čemuž je zapotřebí opět písemné žádosti směrované vašemu vychovateli a finanční prostředky k tomu sloužící, se odečtou z vašeho osobního konta, které má každá odsouzená osoba přiděleno.

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti o dobití kreditu může vypadat například takto:

dobití kreditu pro vězně

- Pakliže vám blízcí budou chtít zaslat peníze na váš osobní účet, vedený VS ČR, za účelem nákupu ve vězeňské kantýně, či úhradu telefonního kreditu (nebo si vezmete finanční hotovost při nástupu – která vám bude na učet automaticky převedena), bude nutné, aby jste opět napsal-a písemnou žádost na ekonomické oddělení věznice, aby Vám sdělili číslo účtu za účelem zaslání finančních prostředků.

Poznámka ČFTI:Vzor žádosti o sdělení bankovního konta vězně může vypadat například takto:

zasílání peněz do vězení

Poznámka ČFTI:V rámci příjímání finančních prostředků bývá 50%, ale maximálně 1500 strháváno na výkon trestu (pokud nejste pracovně zařazen), stejně tak jsou strhávány finanční prostředky, pokud máte exekuce. (Ovšem zde máte výhodu v tom, že než-li se exekutoři dozví, že jste ve VTOS. Z praxe trvá zhruba 2-3 měsíce, než-li se všechny státní orgány a instituce dozví, že jste ve VTOS. Proto je nejrozumnější vzít si finanční hotovost s sebou při nástupu do VTOS, v takovém případě vám nevezmou vůbec nic. Nelze uplatňovat / strhávat finanční prostředky zpětně.

Ve vězeňské kantýně jsou ceny přemrštěné, proto buďte střídmý-á.

 • - Stejně tak si s sebou na nástup do VTOS neberte příliš věci (i přes možnost toto učinit), je lepší přijít do VTOS tzv. “ nemajetný“, bez ohledu na to, zdali je to pravdivý nebo nepravdivý stav, alespoň si ušetříte nepříjemnosti s tím, že vás nebudou chtít ostatní odsouzení ždímat, když zjistí, že jste například navíc prvo-vězněná osoba, tak na vás budou zkoušet různé vězeňské praktiky. Je dobré se čas od času o něco rozdělit (solidarita vězňů), ale nenechte se zneužívat a využívat. (Cigareta a kafe na uvítanou je dobrá volba, jak rozbít úvodní ledy)
 • - Při následném výkonu trestu buďte obezřetný, opatrný, ale nesnažte se plavat proti proudu. Vězeňský systém a to včetně přístupu personálu, lékařů i vedení věznice je lhostejný, neakceschopný, vše trvá velmi dlouho a nikdo pro Vás neudělá nic navíc, pokud sám neprojevíte iniciativu.

Průběh vtos

Lékařská péče ve VTOS

Lékařská péče v rámci VTOS, poskytovaná ze strany VS ČR je naprosto tristní, nedostatečná, mnohdy život ohrožující a to nejen z důvodu nedostatečných personálních kapacit, ale především z důvodu nekompetentnosti, lhostejnosti a zlovůli odborného i vedoucího personálu. Abychom však nehanili práci obecně, existují případy, kdy jednotlivci vykonávají, či by vykonávat chtěli svou práci a přesvědčení (případně samotnou lékařskou přísahu) odpovědně a svědomitě, ovšem i těmto je v tomto mnohdy bráněno a to zkostnatělým a nefunkční systémem vězeňství obecně.

Pakliže netrpíte žádným chronickým, či vážným onemocněním psychického nebo fyzického charakteru, snažte se svůj zdravotní stav chránit preventivními opatřeními, pravidelně sportujte, pravidelně se otužujte, pravidelně využívejte možností vycházek na čerstvém vzduchu.

Pakliže se dostanete do situace, kdy budete přesto nemocní, je na místě zdůraznit, že v takovém okamžiku JE JIŽ POZDĚ, protože než-li a pokud vůbec vyjednáte návštěvu u lékaře, budete v té době již pravděpodobně uzdraveni, či vaši nemoc přechodíte a následně se mohou dostavit zdravotní komplikace při vracejících se onemocněních.

Proto se k lékaři zásadně hlaste dříve, než-li nemocní skutečně budete a to za účelem předepsání léků běžně užívaných a používaných při mírných nachlazeních, či nemocích s mírnějšími průběhy.

 • - Zápis k návštěvě lékaře probíhá v každé věznici trochu odlišně, nicméně podstatou je, že kompetentní osoba (dozorce/vychovatel) v ranních hodinách oslovuje skupiny odsouzených (oddíly/ubytovny) s ústní výzvou, zda-li mají, či nemají zájem o návštěvu lékaře / zubaře. Odsouzená osoba se tedy může nahlásit ústně dozorci, který si od vás vyžádá vaše jméno a příjmení, samozřejmě i základní číslo vězně, stejně tak se vás bude dotazovat na důvod návštěvy lékaře. Následně vám nezbývá, než-li čekat, zda-li se na vás dostane, či nikoli. V případě, že se na vás nedostane, tento formální postup opakujte tak dlouho (každý den, kdy bude lékař ordinovat), než-li se k lékaři / zubaři probojujete.
 • - Urgentní zápis k lékaři při urgentních zdravotních problémech lze řešit písemnou nebo ústní žádostí u vychovatele, který vám byl přidělen, ten může, ale také nemusí vaší žádost vyhovět a může nebo také nemusí zavolat na zdravotní středisko, kde vás nahlásí jako urgentní případ. To je vše, co pro vás může udělat nad rámec standardních postupů.
 • - Život ohrožující zdravotní problém se řeší způsobem tísňového volání / tísňového hlásiče, který je zpravidla umístěn ve společných prostorách ubytovny. Při vašem nebo cizím zdravotním problému neváhejte tento hlásič užit. V takovém případě se ve velmi rychlém sledu událostí dostaví dozorci vykonávající služby, společně s psovody a svým nadřízeným, který vyhodnotí ( i když není lékař a tudíž kompetentní ), zda-li pro vás bude zajištěna eskorta prostřednictvím VS ČR nebo rychlé záchranné služby, do nemocnice, či nikoli.

Poznámka ČFTI:Bohužel není výjimkou, že Nekompetentní osoby vyhodnotí zdravotní stav odsouzené osoby špatně a vám nebude poskytnuta urgentní / okamžitá zdravotní péče a váš zdravotní stav se může natolik zhoršit, že budete mít nejen trvalé následky, ale celá komplikace může skončit smrtí odsouzené osoby. Proto všechny zdravotní problémy, ať již náhlé nebo chronické ŘEŠTĚ HNED, bez odkladu a naléhejte na poskytnutí zdravotní péče a to formou vašich písemných žádostí, nebo následného tlaku vašich blízkých osob z civilního světa.

Pokud vám soustavně není poskytovaná žádná, nebo neadekvátní zdravotní péče, lze využít nástroje ve formě stížností a žalob na VS ČR i konkrétní osoby, které se dle vašeho názoru proviňují, či provinily ve vztahu k vaší osobě.

  Stížnost na dozorující orgány konkrétní věznice
 • a) Generální ředitelství vězeňské služby
 • b) Dozorový státní zástupce ve spádové oblasti konkrétní věznice (Okresní nebo Krajské státní zastupitelství)
  - Stížnost na instituce chránící základní svobody a práva osob nejen ve VTOS
 • a) Veřejný ochránce lidský práv (Ombudsman)
  - Stížnost k lékařské komoře na konkrétního ošetřujícího lékaře
  - Podnět k prošetření ke Generální inspekci bezpečnostních sborů
  - Žalobu k okresnímu / krajskému soudu na VS ČR i jednotlivce
  - Trestní oznámení na konkrétní věznici / zaměstnance

Poznámka ČFTI:V rámci vězeňství, resp. Věznic je zažité, ale NEPRAVDIVÉ dogma (tvrzení), že ten odsouzený , ta odsouzená, kteří budou hájit svá práva, v mnohých případech hájit vlastní zdraví, ne-li dokonce život, jsou terčem účelových útoků/trestů/problémů/, které jim způsobí (pokud si budou stěžovat) dozorci, vedení věznice, nebo dokonce ostatní odsouzení. Je to nesmysl, naopak, čím více si bude umetat vlastní cestu, tím větší „vítr“ z vás, vašich blízkých i vašich právníků budou mít konkrétní osoby na kompetentních i vedoucích místech v rámci VS ČR. Ve všech těchto případech se může s důvěrou obrátit na náš institut.

Návštěvy odsouzených ve VTOS

  Návštěvy odsouzených dělíme na dva typy
 • a) Řádné návštěvy
 • b) Mimořádné návštěvy

Řádné návštěvy

- Řádné návštěvy jsou zákonem garantovány a jsou realizovány bez ohledu na fakt, jak je odsouzená osoba posuzovaná, jak probíhá, či neprobíhá resocializace odsouzené osoby, či jaké mé odsouzená osoba zařazení, hodnocení ze strany VS ČR.

- Tyto řádné návštěvy jsou realizovány 1krát měsíčně v délce 3hodin. V některých věznicích je možné tento časový rámec rozdělit na dvě samostatné návštěvy (2hodiny – jeden termín, 1 hodina – druhý termín) – takto se uvidíte se svými blízkými dvakrát v měsíci.

Poznámka ČFTI: Termíny řádných návštěv určuje oficiálně vychovatel (mnohdy i fakticky), ale ve většině věznic jsou k tomuto kompetentní již zmiňovaní mluvčí oddílu („barákoví“), kteří mají dostatek inteligence a organizačních schopností k tomu, aby dokázali rozdělit určitý počet stanovených termínů (ze strany věznice) a to určitému počtu odsouzených osob. Tak jako se vším, tak i s termíny řádných návštěv se ve věznici „handluje“, tzn. že v okamžiku, kdy mluvčí má omezený počet termínu např. hodinových návštěv, rozdělí je mezi své nejbližší „přátele“ a zbytek prodá (nikoli přímě, ale nepřímě formou protislužeb, nákupů, výhod aj..).

Pokud chcete mít klidný VTOS, přizpůsobte se, nebo si na „rozdělení“ nebo „vhodný“ termín návštěvy vyčkejte určité časové období (několik prvních měsíců) a nechte si přidělit termín návštěvy, který vám mluvčí určí.

Pokud vám nezáleží na tom, zda-li budete vnímání alespoň neutrálně, či pozitivně, ale naopak budete vnímání velmi negativně (v kruhu spolu-odsouzených / vychovatelem), můžete si stěžovat na nekvalitní termín, nebo dokonce na již zmíněný „handl“, ovšem v takovém případě je pro vás tento manuál v této oblasti nadbytečný. Abychom však zůstali objektivní, můžete tedy napsat písemnou žádost vychovateli, kterému zdůvodněte proč vám již přidělený, nebo nabízený termín řádné návštěvy nevyhovuje a proč byste potřeboval-a termín jiný.

Vzor žádost o změnu termínu řádné návštěvy může vypadat například takto:

žádost o změnu řádné návštěvy

Poznámka ČFTI: Pokud vám však nevyhovuje žádný z termínů, který vedení věznice vyčlenilo pro váš konkrétní oddíl, existuje možnost, abyste požádali vychovatele nebo dokonce vedoucího výkonu trestu odnětí svobody ( dále jen VVTOS) o to, aby vám byl přidělen termín, který byl původně vyčleněn pro jiný oddíl. A pokud budete mít štěstí a bude takový termín volný, VVTOS nebo vychovatel vám mohou vyjít vstříc. Ovšem také nemusí, mnohdy zcela bez odůvodnění. A to jen proto, že se „jim nechtělo šířit dobro“. Což je zcela absurdní, ale bohužel realita. V takovém případě máte možnosti dvě:
 • 1) Vstřebat vaše emoce a situaci akceptovat a být bez návštěvy, nebo se vaši blízcí přizpůsobí a vezmou si dovolenou, děti nepůjdou do školy, přijedou o den dříve aj…
 • 2) Podáte stížnost na GŘ VS ČR, že vám brání v kontaktu s blízkými osoba, na který máte ze zákona nárok (s čímž vám náš institut velmi rád pomůže Kontakt)

Poznámka ČFTI: Poznámka ČFTI: Velmi důrazně doporučujeme, abyste správně vyhodnocovali, kdy je váš problém natolik závažný, že chcete celou situaci řešit a kdy je problém sice problémem, ale není nutné jej nafukovat do extrémních rozměrů. Stěžovat si v opodstatněných důvodech, je naprosto namístě, ovšem stěžovat si v každé situaci a za každých okolností, není vhodným přístupem. Pak se vám skutečně mohou mnohé věci komplikovat.

Mimořádné návštěvy

  Mimořádné návštěvy se dále dělí na:
 • a) Standardní
 • b) Nestandardní

Standardní mimořádné návštěvy

 • - Standardní mimořádné návštěvy nejsou zákonem garantovány a slouží jako standardní motivační prvek, kdy formou kázeňské odměny, kterou získáte například za již zmíněné vykonávání rajónové činnosti, nebo za pravidelné a dobré plnění pracovních povinností, může být odsouzené osobě udělena mimořádná návštěva (oficiálně mimořádná změna doby trvání návštěv – „MZDTN“ ) a to až o 2 hodiny v jednom kalendářním měsíci. Prakticky to tedy znamená, že budete mít možnost čerpat až 5 hodin návštěv za měsíc.
 • - Standardní mimořádnou návštěvu lze využít pro kontakt s blízkými osobami, které budete mít zapsány ve vaší osobní kartě vězně, ale také lze standardní mimořádnou návštěvu využít pro kontakt s jiným, než-li blízkými osoba z vaší osobní karty. Lze tedy na standardní mimořádnou návštěvu pozvat jakoukoli osobu. Ovšem za podmínek, že tuto osobu doporučí váš vychovatel a schválí vedoucí výkonu trestu odnětí svobody, na základě jejichž vyjádření rozhodne ředitel věznice, zda-li standardní mimořádnou návštěvu schválí nebo ne.

Poznámka ČFTI: V případě, kdy nebudete mít dlouhodobě možnost vykonávat rajónovou činnost, pracovní činnost, či jinou činnost, která by vám umožnila získat kázeňskou odměnu, na kterou je standardní mimořádná návštěva přímo vázána, můžete požádat ředitele věznice o umožnění standardní mimořádné návštěvy i bez kázeňské odměny a to s výše uvedeným odůvodněním, že i přes vaší iniciativu se vám doposud nepodařilo vykonávat činnost, která by vám dopomohla k získání kázeňské odměny. Ředitel má možnost a zpravidla to velmi nerad dělá, aby vám umožnil 1krát za 3měsíce realizovat standardní mimořádnou návštěvu s osobou, u které prokážete, že je pro vás ve VTOS důležitá.

Nestandardní mimořádná návštěva (Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly – tzv.“intimní návštěva“)

 • - Nestandardní mimořádná návštěva taktéž není zákonem garantována, jedná se o nejvyšší možnou formu odměny pro odsouzenou osobu, která zároveň není realizována ve všech věznicích, protože ne všechny věznice mají dispozice a možnosti k tomu, aby tento druh návštěvy zprostředkovali.
 • - Nestandardní mimořádná návštěva je stanovována na základě doporučení odborné komise, která se skládá z kompetentní zaměstnanců a to na základě návrhu ze strany vašeho vychovatele.
 • - Nestandardní mimořádná návštěva je udělována v rozsahu 3 až 4 hodin a to jedenkrát za hodnotící období odsouzené osoby (tzn. pro osoby v mírném a středním stupni zabezpečení: 1 krát za 2 měsíce, pro osoby ve vysokém stupni zabezpečení: 1 krát za 3 měsíce)
 • - Na nestandardní návštěvu je možné pozvat POUZE osoby, které jsou vaše osoby blízké a jsou uvedeny ve vaší osobní kartě vězně. Jedná se tedy o rodinné příslušníky, manželky, manžely, druhy, družky, děti aj…
 • - Nestandardní návštěva může být zároveň intimní, tzn. že pokud máte blízkou osobu, která vás navštíví na nestandardní návštěvě, můžete se oddávat sexuálním radovánkám. Stejně tak však nemusí být intimní a můžete pozvat své blízké a využít čas pro osobnější kontakt, bez zraků příslušníků a zaměstnanců VS ČR a bez zraků dalších odsouzených osob.
 • - V rámci nestandardní mimořádné návštěvy můžete zajistit prostřednictvím vězeňské kantýny občerstvení a hygienické potřeby, které si s sebou na návštěvu vezmete a zužitkujete společně s návštěvníky.Můžete s sebou také vzít některou ze stolních her, které jsou buď vaším vlastnictvím, nebo je možné (v některých věznicích) vyjednat zapůjčení některé z erárních společenských her.

Poznámka ČFTI: Při žádostech o nestandardní mimořádnou návštěvu dochází k výrazné selektaci těch odsouzených, kteří mají nebo nemají možnost využít tohoto nejvyššího benefitu. V drtivé většině NEMAJÍ možnost tento benefit využít osoby, které jsou odsouzené za násilnou trestnou činnosti, případně za trestnou činnost spojenou s omamnými a psychotropními látkami. Při žádostech existuje několik formální podmínek, které musíte splnit dřív, než-li o nestandardní návštěvu vůbec požádáte a zároveň budete mít alespoň vidinu úspěchu vaší žádosti.
 • a) Například je podstatné, abyste byli z rozhodnutí ředitele věznice na návrh vychovatele zařazeni do tzv. I. PSVD – tzn. první prostupná skupina vnitřní diferenciace. Při nástupu do VTOS budete pravděpodobně zařazeni do II. PSVD a následně na základě BEZPROBLÉMOVÉHO VTOS byste měli mít možnost požádat a být zařazeni do I. PSVD. K tomuto kroku přistupuje vychovatel automaticky, nebo na základě vaší iniciativy a to nejdříve po splnění alespoň jednoho hodnotícího období (tzv. splnění programu zacházení více informací zde
 • b) Stejně tak je mnohdy získání I. PSVD vázáno na alespoň jednu kázeňskou odměnu , kterou byste měli obdržet za některou z činností, u kterých je tato možnost garantována a to v případě, že dotčenou činnost plníte svědomitě a pečlivě.
 • c) A závěrem je samozřejmostí, že nesmíte mít žádný kázeňský trest, ani jinou formu prohřešku. V opačném případě můžete mít také nikoli I. PSVD , ale i III. PSVD. Což je opačný vývoj vašeho VTOS, o který nestojíte, pokud uvažujete o podmíněném propuštění, či alespoň poklidném VTOS.

Zaměstnávání odsouzených osob

  Pracovní pozice ve VTOS, respektive forma zaměstnání je rozdělena na:
 • a) Střežená pracoviště
 • b) Nestřežená pracoviště

Střežená pracoviště

  Střežená pracoviště jsou dále rozděleny na:
 • a) Vnitřní
 • b) Vnější

Vnitřní střežená pracoviště

- Jedná se o pracoviště, která se nacházejí uvnitř hlavního areálu věznice (oddíly / ubytovny / další prostory), kde se jedná například o pozice údržbáře (který na základě potřeby činí menší i významnější úpravy a opravy vybavení věznice), pozice holiče (který na základě potřeby odsouzených a stanoveného rozpisu vykonává stříhání vězňů), pozice kuchaře pro odsouzené osoby (který připravuje stravu a zajišťuje výdej stravy pro odsouzené osoby).

Vnější střežená pracoviště

- Jedná se o pracoviště, která se nacházejí mimo hlavní areál věznice (výrobní zóna věznice, výrobní zóna zaměstnavatele pod ostrahou VS ČR), kde se jedná o různorodé pracovní činnosti ve významné většina manuální a dělnické profese. Ovšem také o administrativní činnost (ovšem to pouze v jednotkách pracovních míst a je velmi složité se na takovou pozici dostat – nikoli však nemožné)

Nestřežená pracoviště

- Jedná se o pracoviště, která se nacházejí zcela mimo vězeňský areál, jedná se o externí komerční subjekty (firmy/společnost), ve kterých odsouzené osoby pracují pod dohledem kompetentních zaměstnanců a minimálního počtu dozorců, kteří nestráží areál se zbraněmi v rukou či za pasem, ale pouze dohlížejí na pořádek a počty vězňů.

Zaměstnávání vězňů provází formální i faktické procesy.

  Za formální procesy lze považovat:
 • a) žádost (iniciativu) odsouzené osoby – ovšem i bez této jsou mnohdy odsouzení zaměstnávání naopak z iniciativy věznice.
 • b) Stejně tak za formální procesy lze považovat v případě nestřeženého pracoviště posouzení ze strany odborného personálu (psycholog věznice, speciální pedagog), zda-li se případný zájemce hodí / nehodí na nestřežené pracoviště.
 • c) Následně dochází k formální pracovní komisi, na které vám bude sděleno, na které pracoviště budete zařazeni a od kterého data bude vás pravděpodobný nástup.
  Za faktické procesy lze považovat:
 • a) Podstoupení zdravotní prohlídky ( způsobilost k pracovní činnosti ) – mnohdy jsou realizovány speciální vyšetření, pakliže například budete pracovat v potravinářské průmyslu, nebo ve strojírenském průmyslu.
 • b) Návštěva výstrojního skladu, ve kterém obdržíte potřebné pracovní oblečení.
 • c) Nástup do práce zahrnuje bezpečností školení a získání ochranných bezpečnostní pomůže, pakliže to dotčená pracovní činnost vyžaduje.

Poznámka ČFTI: Na nestřežená pracoviště jsou ve velké většině zaměstnávány prvo-vězněné osoby, ovšem není výjimkou, že na nestřežené pracoviště jsou zaměstnávány i vícekrát trestané osoby. Podstatným aspektem je, že odsouzený, který je umístěn na nestřežené pracoviště, bývá většinou odsouzen za majetkové nebo hospodářské trestné činy. Stejně tak je v drtivé většině nestřežené pracoviště odepřeno odsouzeným, kteří spáchali násilný trestný čin, či trestný čin v souvislosti s omamnými a psychotropními látkami. Mnohdy podstatným negativním předpokladem pro zamítnutí žádost o nestřežené pracoviště je nenastoupení / vyhýbání se nástupu do VTOS. Na střežená pracoviště a to vnitřní i vnější jsou zaměstnávání ti, kteří jsou pracovně využitelní a práce schopni, ale zároveň nesplňují podmínky pro zařazení na nestřežená pracoviště. Případně z omezených kapacit nestřežených pracovišť.

Proces zaměstnávání odsouzených:

 • a) Písemná žádost (iniciativa odsouzeného) / Mnohdy i bez ni z iniciativy věznice
 • b) Podstoupení pohovorů s odborným personálem (jen při nestřeženém pracovišti)
 • c) Lékařská prohlídka (vyšetření pokud je potřebné / posudkový lékař)
 • d) Návštěva výstrojního skladu (pracovní oděv)
 • e) Nástup do práce

Výhody a nevýhody pracovního zařazení ve VTOS

  Výhody
 • a) Finanční odměna (Možnost nákupu ve vězeňské kantýně, možnost realizace oddlužení ve VTOS)
 • b) Kázeňské odměny
 • c) Pozitivní dopady při žádosti o podmíněné propuštění
 • d) Získání nebo prohlubování pracovních návyků
 • e) Režim a konstruktivní využití času ve VTOS
  Nevýhody
 • a) Kolektiv odsouzených
 • b) Riziko konfliktů
 • c) Výskyt zakázaných předmětů a látek na pracovišti (telefony, drogy, alkohol)
 • d) Pracovní podmínky

Poznámka ČFTI: Nejvýznamnější (ovšem nenárokovou) odměnou pro pracovně zařazené na NESTŘEŽENÉM PRACOVIŠTI, je možnost přerušení výkonu trestu odnětí svobody až na 21dní v jednom kalendářním roce. Každá věznice má vlastní vnitřní pravidla udělování a rozsahu přerušení výkonu trestu. Mnohdy dokonce i jednotlivé oddíly a jednotliví vychovatelé mají jiné faktické i formální požadavky na to, kdy vás navrhnout na přerušení VTOS.

O přerušení výkonu trestu odnětí svobody, jakožto nejvyšší formy odměny odsouzeného (bez zdravotních důvodů, bez osobních důvodů), rozhoduje vždy ředitel věznice a to na základě návrhu odborné komise, která se skládá z vychovatele, psychologa, speciálního pedagoga, vedoucího výkonu trestu odnětí svobody, či jeho/jejího zástupce. Nebo osob, které ředitel věznice ustanoví do odborné komise.

Nejvýznamnější (ovšem nenárokovou) odměnou pro pracovně zařazené na STŘEŽENÉM PRACOVIŠTI, je již zmiňovaná možnost nestandardní mimořádné návštěvy, pakliže konkrétní věznice touto možností disponuje a zároveň splňujete všechny již výše uvedené podmínky.

O nestandardní mimořádné návštěvě, jakožto další z významné formy odměny odsouzeného, rozhoduje taktéž ředitel věznice a to na základě návrhu odborné komise.

Možnosti obrany proti pracovnímu zařazení

  Pakliže nemůžete nebo nechcete být pracovně zařazení, existují možnosti, které lze využít.
 • - Pokud se vás konkrétní kmenová věznice (Vězeňská služba) rozhodne pracovně zařadit na STŘEŽENÉ pracoviště, bez ohledu na skutečnost, zda-li se jedná o vnitřní nebo vnější pracoviště, můžete pracovní zařazení odmítnout POUZE ze zdravotní důvodů, které musíte prokázat při standardní nebo speciální zdravotní prohlídce, respektive při posuzování vaší zdravotní způsobilosti u posudkového lékaře věznice. Tento na základě vašich argumentů, lékařských zpráv, případně výsledků vyšetření, které jste fakticky podstoupili, usoudí, zda-li jste nebo nejste způsobilí k výkonu konkrétní pracovní pozice.

Poznámka ČFTI: Pokud byste odmítli tento typ pracovního zařazení bez opodstatněných důvodů a těmi jsou pouze zdravotní důvodu, tak se to negativně projeví nejen v rámci VTOS, ale především v souvislosti s vaším případným návrh na podmíněné propuštění z VTOS, který v případě, že práci odmítnete, bude z pravděpodobností blížící se jistotě, zamítnut.

Proto důrazně doporučujeme, pokud nemáte v plánu ve věznici být pracovně zařazeni a to z jakýchkoli důvodů, veškerou lékařskou dokumentaci vezměte s sebou do VTOS. Při vstupních pohovorech na nástupním oddělení uveďte svá pracovní omezení, abyste předešli případným komplikacím.

 • - Jestliže se vás konkrétní kmenová věznice rozhodně pracovně zařadit na NESTŘEŽENÉ PRACOVIŠTĚ, kdy zaměstnavatelem bude externí komerční subjekt (firma/společnost), můžete pracovní zařazení ODMÍTNOUT, pouze s písemným odůvodněním, že nechce pracovat pro tento konkrétní komerční subjekt a adresujte jej vedoucímu výkonu trestu nebo řediteli věznice.

Poznámka ČFTI: Skutečnost, kdo by měl být vaším budoucím zaměstnavatelem naleznete fakticky uvedenu na listinném dokumentu, který je součástí výstupu z lékařské prohlídky u posudkového lékaře věznice. Stejně tak již v průběhu řešení vašeho zaměstnání se dozvíte od spolu odsouzených, o jakou pracovní pozici se jedná a kdo je zaměstnavatele a zda-li se jedná o střežené nebo nestřežené pracoviště.

Možnosti obrany proti Nezařazení do práce

Jestli se dostanete do situace, kdy i přes veškerou vaší iniciativu, nejste pracovně zařazeni, případně je vám pracovní zařazení odpírání (většinou nestřežené pracoviště), můžete využít několika možností a to dle závažnosti vašeho problému. Pokud se jedná o situaci,kdy jste odmítání z tzv. kapacitních důvodů, je problematické rozporovat tento fakt, ovšem i to je možné a to za předpokladu, že budete pozorovat dění okolo sebe, kdy vy například pracovně zařazen nejste, ale jiní odsouzení ano. Je možné datovat vaši žádosti a stejně tak datovat případné nástupy do práce jiných odsouzených na časové ose po vašem neúspěchu.

 • - Můžete následně podat žádost / stížnost na Generální Ředitelství vězeňské služby o stanovisko k vaší situaci, můžete dokonce zajít tak daleko, že budete GŘ VS ČR žádat o přemístění do konkrétní věznice (z tzv. důvodů zvláštního zřetele, které mají vliv na průběh a účel výkonu trestu odnětí svobody) , kdy účel výkonu trestu (tedy resocializace) je ztěžována neschopností / nemožností konkrétní věznice vás zařadit do práce a to za účelem získání, či prohlubování pracovních návyků, které jsou podstatným aspektem pro vedení řádného života po VTOS, případně pro splnění zákonných podmínek pro podmíněné propuštění.
 • - Případně s podobným odůvodněním můžete sami písemnou formou podat žádost o přemístění odsouzeného do jiné věznice a to za účelem pracovního uplatnění.
 • - Můžete také celou situaci zdramatizovat a obrátit se na veřejné ochránce práv, či dozorového státní zástupce, kterému můžete adresovat vaši stížnost s poukazem na konkrétní problematiku.

Pokud se jedná o situaci, kdy se například neztotožňujete se zamítavým stanoviskem / rozhodnutím ředitele věznice o zařazení vaší osoby na nestřežené pracoviště a to i přesto, že splňujete interní podmínky každé věznice, je postup velmi obdobný.

 • - Můžete proti písemnému rozhodnutí ředitele podat ve stanovené lhůtě stížnost na GŘ VS ČR
 • - Můžete se obrátit na jinou věznici s žádostí o přemístění odsouzeného
 • - Můžete se obrátit na ochránce lidských práv, na dozorujícího státního zástupce, na ministerstvo vnitra

Poznámka ČFTI: Problematika zaměstnávání vězňů je poměrně komplikovaná, existují faktické i zákonné možnost, jak se k zaměstnání dostat, ale také jak se zaměstnání vyhnout. Otázkou je, jaký je konkrétně váš cíl pro VTOS, k jaké výměře / délce trestu jste byli odsouzeni a zda-li všechny (formální / zákonné ) kroky stihnete v rámci vlastního VTOS vyřešit do fáze, kdy bude řízení ukončeno bez ohledu na finální výsledek. Můžete se na nás obrátit kdykoli a s čímkoli.

Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články