Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Jak pracujeme v ČFTI, když vracíme lidem životy, které jim byly ukradeny formou omezení svéprávnosti

Právní stát by měl být zárukou spravedlnosti pro každého jednotlivce. V tomto příběhu si však přečtete, jak je možné právní stát znásilnit.

Omezení svéprávnosti

Omezení svéprávnosti, které bylo založeno na ohýbání objektivních skutečností, kdy podmínky pro negativní závěry odborných vyjádření, stejně tak podmínky pro písemná a ústní vyjádření Navrhovatele, byly účelově vytvářeny za jediným záměr.

Tímto záměrem bylo převzetí kompetencí nad právnickým subjektem, který je fungující společností se základním kapitálem 1 000 000,- a spravuje v rámci své podnikatelské činnosti nebytové prostory nemovitého majetku v hodnotě 25 000 000,-.

Tímto záměrem bylo dále převzetí kontroly nad finančními zdroji Posuzované osoby, která na svých bankovních účtech disponovala částkou přesahující 3 000 000,- .

Tímto záměrem byl projev nenávist, bezohlednosti, neschopnost akceptovat individualitu a jedinečnost každé osoby.

V tomto děsivém příběhu jsou záměrně zaměňovány nacionály účastníků tak, abychom ochránili jejich zájmy.

Příběh založený na rozporu mezi mateřským poutem k prvo-rozenému synovi, manželskému poutu k partnerovi a objektivních skutečnostech, které dotčeného syna i otce (manžela), kteří mají sklony k deprivaci, staví do pozice zištného, bezohledného člověka, se sklony k emocionálním i faktickým útokům na znevýhodněnou osobu, která byla zaslepena důvěrou.

Tento příběh započal v dobách, kdy paní J.W. měla složité soužití se svým despotickým manželem L.W. , který prostřednictvím psychických a fyzických trestů demonstroval své dominantní postavení. Přitom se s největší pravděpodobností jedná o duševně a emocionálně nevyrovnaného člověka.

Tento člověk v raných počátcích svého stávajícího společenského a finančního zázemí zneužil důvěry blízkých spolupracovníků a obchodních partnerů k tomu, aby prostřednictvím svých firem a společností provedl naskladnění významného množství produktů a výrobků od svých obchodních partnerů (dodavatelů), kterým následně nezaplatil, když finanční prostředky utržené z prodeje zdefraudoval.

Aby unikl trestně právní odpovědnosti, zneužil, tak jak je mu již dobrý zvykem, nejbližší okolí k tomu, aby méně schopní, nebo více důvěřiví lidé (rodinní příslušníci) zaujali pozici na lavici obžalovaných v trestní věci, vedené u nezávislého soudu a přijali odpovědnost za činy, spáchané někým jiným. Za tuto činnost skutečně byl odsouzen k přímému výkonu trestu odnětí svobody bratr pana L.W, který si odpykal 6 let.

Ovšem za tuto svou oběť, která mohla být znakem neznalosti a důvěřivosti, nebo naopak vypočítavosti a zištnosti, inkasoval finanční i majetkové odškodné, které se pozitivně promítá do dnešního životního standardu bratra pana L.W.

Na základě neoprávněného získání finančních prostředků, započal pan L.W. budovat svou pozici ve společenském, finančním prostředí v blízkém okolí i v rámci krajského či celorepublikového přesahu.

Dnes je pan L.W. považován za úspěšného podnikatele, otce několika dětí a manžela, který je příkladem pro své děti.

Paní J.W., která byla zmíněna již v úvodu příběhu je dnes již Ex-manželkou jmenovaného L.W, který se však dodnes nesmířil se skutečností, že se nalezl člověk, navíc v jeho podání žena, kterou celý život deprimoval a která si ze vztahu s ním odnesla nejednu duševní jizvu, který se postavila Egu pane L.W. a odešla od něj.

Na rozloučenou si paní J.W. odnesla majetek a finanční hotovost, která se mohla z části skládat z majetkového vyrovnání, ale také a to především zdůraznit z podnikatelské činnosti paní J.W. , která byla natolik úspěšná, že vybudovala vlastní podniky, které buď to následně prodala, nebo je dodnes držitelkou 100% podílu, či výkonnou složkou.

Ovšem paní J.W. , která stála při zrodu finanční, sociální i společenské hvězdy pana L.W. a která odešla ze soužití s despotickým manželem, který toto neunesl a má potřebu se mstít, je zároveň nositelkou mnoha informací, které mají pro pana L.W. třaskavý potenciál.

Proto ve spojení otce a syna pánů L.W. a T.W. došlo k šílenému a dech beroucímu nápadu, který má faktické důsledky pro paní J.W. a je jimi dosaženo nejen zištných záměrů, ale především se jedná o určitou míru satisfakce v boji egocentrických, duševně chorých osobností (Otec předal synovi pravděpodobně to nejhorší ze sebe a syn, který se nikdy nezavděčí otci, který v něm vidí pouze slabého jednotlivce, je emocionálním poutem obou pán, jenž jeden je manipulátor a druhý manipulovaný ve jménu dobra, aniž by si to uvědomoval.).

Tento šílený plán spočívá ve využití slabin vlastního syna a také mezer právního států a jeho legislativní úpravy, která spočívá v možnosti podat NÁVRH na omezení svéprávnosti posuzované osoby, která trpí fyzickou nebo duševní poruchou tak významného charakteru, že hrozí riziko, že by způsobila újmu sobě nebo svému okolí.

K takovému plánu je však potřeba sestavit osnovy, modus operandi a nalézt jednotlivce, kteří jsou schopni a ochotni propůjčit své povolání a svou duši k věcem, které jsou nejen že z etického hlediska naprosto nepřijatelné, ale jsou v rozporu s přísahou lékařů a v neposlední řadě v rozporu s trestním právem.

Nebo osoby, které ve snaze zavděčit se vlastnímu otci a v domnělé představě o tom, že chrání, způsobí sobě i svému okolí újmy, které budou již jen těžko napravovat.

K zosnování plánu je potřeba mít vlohy, které mohou mít jen lidé, kteří jsou sofistikovaní, kreativní, což bez pochyb pan L.W., ovšem své vlohy pan L.W. bohužel využívá k zavržení hodným účelům. Takové osnovy spočívají v nutnosti nalézt někoho, kdo bude ochoten zkreslit znalecký posudek v neprospěch paní J.W. tak, aby jakožto stěžejní důkaz byl v zásadní neprospěch posuzované osoby.

Stejně tak je dále nutné nalézt někoho, nejlépe blízkou osobu, kterou pan L.W. přesvědčí o nutnosti a potřebě učinit tyto kroky, které doslova odejmou život z rukou jednotlivce (paní J.W.) a vloží jej do rukou osob, které s dotčeným jednotlivcem nemají žádné hezké plány.

Nejedná se pouze o dehonestaci přímé rodinné vazby, jedná se o definitivní kontrolu nad životem druhé osoby a v neposlední řadě (Což je alfou a omegou toho, proč se situace děje) se jedná o významnou míru satisfakce pro raněné ego, které je tak nepřirozeně vysoké, že předčí nejen vlastní racionální chování, ale především potlačí jakýkoli soucit, jakoukoli morální odpovědnost nejen ve vztahu k cíli (paní J.W.) , ale především je takto smýšlející člověk dále schopen osnovat a manipulovat s lidmi z nejbližšího okolí a to prostřednictvím citové vazby (pocitu nedostatků syna) nebo prostřednictvím materiálních a finančních zdrojů ve vztahu k třetím stranám a v mylném domnění, že všichni mají svou cenu a všichni se dají koupit.

A to s mylným přesvědčením o tom, že je hvězda pana L.W. natolik významná, že již stojí mimo zákon. Ale jak známe z aktuálního i historického dění, není tomu tak a padnou i ty největší hvězdy, pokud nad sebou již ztratí kontrolu a domnívají se, že jsou nad lidmi.

V rámci realizace plánu je následně potřeba zabránit prostřednictvím nejbližších osob tomu, aby se paní J.W. mohla bránit.

Zatajovat poštovní obsílky, vystavovat paní J.W. soustavnému emocionálnímu tlaku a zneužívat její důvěry a lásky (rozumějte naivní a slepé důvěry) k nejbližším lidem, kterým věnovala nejenže nejlepší léta svého života, ale které vychovala.

Následně dojde k vynesení rozsudku ze strany soudu, který může být skutečně nezávislým a v celé věci sehrál pouze nevědomého soudce a kata v jediné osobě a skutečně posuzoval předložené a objektivní skutečnosti, které měl k dispozici a které se jevily jako natolik přitěžující , že neměl soudce nebo soudkyně jinou možnost, než-li paní J.W. omezit v její svéprávnosti..

Ovšem nikdo by si v daném okamžiku nepřipouštěl, že za deklarovanou starostí o blízkou osobu (což je opodstatněním podaného návrhu) je ve skutečnosti zavržení hodný záměr a to ze strany těch, kteří by skutečně měli chránit.

Což vedlo ke zmanipulování a ohýbání skutečného stavu, důkazy a skutečnosti, které hovořily v neprospěch paní J.W. Byly účelově vytvořeny a dlouhodobě připravovány.

Skutečný stav věci:

Reálné omezení svéprávnosti na základě rozsudku soudu ve všech oblastech života jednotlivce, který je hned následně na základě nezávislého posudku označen za zcela duševně zdravého.

Přiřčení Opatrovníka , který je zároveň spolupachatelem trestné činnosti.

Převzetí faktického vlivu nad společností, majetkem i finančními prostředky paní J.W.

AKTUÁLNÍ PROCESY vedoucí k nápravě

  • Revizní posudek, který hovoří o zcela opačném duševním zdraví paní J.W.
  • Návrh na navrácení svéprávnosti k soudu, který svéprávnost původně omezil
  • Trestní oznámení na spolupachatele
  • Podnět k obnově soudního řízení ve výše zmíněné kauze pana L.W. (ve kterém se doposud vyhýbá trestní odpovědnosti)
  • Spoluúčast nezávislých a neziskových organizacích v dotčené věci
  • Spoluúčast nezávislých žurnalistů