Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Úkony v trestním řízení Obvinění a Obhajoba

Obvinění a Obhajoba v trestním řízení

Reálná práce ČFTI

Orgány činné v trestním řízení ve věci Sdělení obvinění / zahájení trestního stíhání VS. Obhajoba obviněného Klienta proti sdělenému obvinění a zahájení trestního stíhání v souvislosti s porušením § 240 tr. zákoníku, ve věci krácení daně z přidané hodnoty

Na základě písemného souhlasu Klienta Vám v našem magazínu přinášíme informace z procesu trestního řízení ve výše uvedené věci. Jména účastníků byla záměrně změněna z důvodu zachování anonymity Klientů. Dotčená věc je prezentována z pozice obviněného údajného organizátora tr. činnosti. (Jan Novák)

BOD 1) – OBVINĚNÍ

Poté co obv. Jan Novák naplánoval, že získá neoprávněný majetkový prospěch neodvedením daně z přidané hodnoty z uskutečněných zdanitelných plnění, spočívajících v dodání zboží, které pořídí bez DPH z jiného členského státu EU prostřednictvím účelově založených firem a následně jej dodají odběratelům na daňovém území České republiky, tak zejména obv. Jan Novák

BOD 1) – OBHAJOBA

K bodu jedna uvádím, že žádnou takto specifikovanou činnost jsem nenaplánoval , ani se na takové činnosti nikterak nepodílel. Pokud takovou činnost někdo vykonával, tak bez mého vědomí a pouze na jeho plnou odpovědnost.

BOD 2) - OBVINĚNÍ

- Jan Novák elektronickou komunikací zkontaktoval zahraniční společnost ABC a sjednal u ní dodávky zboží pro odběratele zahraniční společnost DEF

BOD 2) - OBHAJOBA

K bodu dvě uvádím, že žádnou takto specifikovanou činnost jsem nevykonával, nikdy jsem nebyl v žádné internetové komunikaci či jiném kontaktu se zahraniční společností DEF, nikdy jsem žádné zboží pro společnosti DEF nezajišťoval, z volně přístupných informací z obchodního rejstříku mám zato, že jednatelem společnosti DEF je pan Petr Omáčka a pokud pan Omáčka pro svou společnost DEF zboží , tak pouze svým jménem a v rámci kompetencí ze statusu jednatele společnosti.

BOD 3) - OBVINĚNÍ

- Jan Novák prostřednictvím inzerátů, zveřejněných v síti internet, obsahující nabídku výhodně investice do obchodů s dotčeným zbožím, zajistil Jan Novák investory pro úhradu počátečních dodávek zboží a zároveň Jan Novák zajistil odběratele pro tuzemskou společnost GHI a to tuzemské společnosti JKL a MNO, přičemž Jan Novák s jednatelem společnosti JKL – Karel Lámal a jednatelem společnosti MNO – Marek Opletal osobně sjednal jejich účast v obchodu s inkriminovaným zbožím a to s tvrzením, že se jedná o výhodnou podnikatelskou příležitost se zajištěným zhodnocením finančních prostředku a zajištěnou dodávkou zboží i odbytem zboží,

BOD 3) - OBHAJOBA

K bodu tři uvádím, že žádnou takto specifikovanou činnost jsem nevykonával, mám zato že oba jednatelé tuzemských společností JKL – Karel Lámal a MNO Marek Opletal shodně uvedli, že jednali v obchodní záležitostech s jednatelem tuzemské společnosti GHI – Ivanem Holým, to dokládají smlouvami , konkrétně Rámcovou smlouvu ze dne …… jejímž předmětem je odkup dotčeného zboží mezi subjekty JKL a GHI a dále Rámcovou smlouvou ze dne …… jejímž předmětem je také odkup dotčeného zboží mezi subjekty MNO a GHI. Z tohoto jednání vyplývá, že společnosti jednaly svými jmény a uzavíraly mezi sebou standardní smlouvy a dohody a následně realizovaly konkrétní obchody, které nikterak nevybočují z mezí zákona.

BOD 4) - OBVINĚNÍ

- Jan Novák zajistil odběratele zboží pro tuzemské společnosti JKL a MNO a to Konečného spotřebitele tuzemskou společnost PQR, tak že tomuto koncovému odběrateli (PQR nabídnul pravidelné dodávky zboží a s tímto dojednal obecné podmínky a objemy jednotlivých dodávek,

BOD 4) - OBHAJOBA

K bodu čtyři uvádím , že Koncového spotřebitele tuzemskou společnost PQR znám ze statusu významného partnera v oboru v Evropě. Má obchodní činnost je také založena na bázi stejného obchodu. V případě, kdy jsem měl dojednat nebo zprostředkovat možnost obchodní spolupráce mezi koncovým spotřebitelem PQR a tuzemskými společnostmi JKL a MNO a ani jedna z těchto společností nikterak nefiguruje v tomto trestním řízení a není jim dávána trestní odpovědnost za jejich činnost, tak ano, uvádím, že jsem dojednal podmínky obchodu mezi společností PQR a JKL a společností PQR a MNO.

A to z toho důvodu , že touto činností jsem se živil. Veškeré kroky, smlouvy a dohody byly konzultovány s oběma stranami , ale všechna rozhodnutí plynula z úst jednotlivých zástupců těchto společností a všechny dohody byly stvrzovány podpisy zástupců těchto společností a byly v rámci platných zákonů a legislativy.. Mám tedy zato, že celá záležitost mezi těmito subjekty je a byla naprosto v pořádku, čemuž odpovídají jednotlivé úkony vyšetřování , kontroly a audity ze strany Finančních úřadů.

BOD 5) - OBVINĚNÍ

- Jan Novák jménem zahraniční firmy DEF sjednal podmínky, četnost a cenu za přepravu zboží z Francie do České republiky u přepravce společnosti STU, jejímiž nákladními soupravami , případně nákladními soupravami jí sjednaných přepravců, bylo zboží přepraveno od zahraničního Dodavatele ABC z Francie a převáženo přímo na daňové území České republiky do Brna, a u tohoto přepravce Jan Novák stejně tak sjednal překládku zboží na jiné nákladní soupravy přepravce STU a rovněž Jan Novák sjednal rozvoz konečnému spotřebiteli společnosti PQR a to za účelem zastření faktického původu zboží.

BOD 5) - OBHAJOBA

K bodu pět uvádím, že žádnou takto specifikovanou činnost jsem nevykonával, mám zato, že ze seznamu dokumentů poskytnutých přepravní společností STU a to konkrétně Rámcovou smlouvou o přepravě věci mezi zahraniční společností DEF – jejímž jediným jednatelem byl Petr Omáčka a přepravní společností STU byla mezi těmito subjekty uzavřena a těmito stranami stvrzena. Dále mám zato, že z dokumentů poskytnutých ze strany přepravce STU , je naprosto zřejmé kdo, sjednával přepravu zboží ke koncovému spotřebiteli společnosti PQR, Rámcová smlouva o přepravě věci mezi přepravcem STU a tuzemskými společnostmi JKL a MNO.

Kdy tyto dvě společnosti za standardních podmínek realizovaly službu poskytovanou spediční společností , zástupci společností jednali a podepisovali smlouvy jménem svých společností v rámci platných zákonů legislativy. Ani jedna z těchto společností není trestně stíhána za svou obchodní činnost. O faktickém původu zboží byla jistě každá společnost svým dodavatelem obeznámena a v rámci zachování obchodního tajemství mám zato, že v praxi je zcela běžné, že nikdo z obchodních partnerů neodhalí svého dodavatele.

BOD 6) - OBVINĚNÍ

- Jan Novák prostřednictvím internetového bankovnictví prováděl z účtu č. …………. majitelete zahraniční společnosti DEF na účet prvotního dodavatele zboží zahraniční společnosti ABC úhrady za odebrané zboží , stejně tak Jan Novák prováděl na účet přepravce STU úhrady za přepravu zboží z Francie do Brna a to z finančních prostředků, ktré na účet zahraniční společnosti DEF poukázala tuzemská společnost GHI z plateb, které obdržela tuzemská společnost GHI z prodeje zboží tuzemským společnostem JKL a MNO

BOD 6) - OBHAJOBA

K bodu šest uvádím, že žádnou takto specifikovanou činnost jsem nevykonával a žádný přístup k bankovním účtům zahraniční společnosti DEF jsem neměl. Mám zato, že při zřizování firemních účtů kterékoli společnosti, je k těmto úkonům oprávněn pouze jednatel společnosti, či jím zmocněný prokurista , či jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná na základě speciální plné moci. Z běžné praxe je také zcela jasné, že při zřizování internetového bankovnictví jsou veškerá přístupová hesla a certifikáty předány jednateli společnosti (zřizovateli účtu). Mám také zato, že údajná činnost zahraniční společnosti DEF a konkrétně tedy platby za zboží byly uskutečňovány dle vyšetřování policie až do ……, kdy jsem byl již zadržen a uvězněn. Tvrzení policie, že se jednalo již pouze o setrvačnost, je zcela iracionální , protože jistě nebude problém doložit bankovní výpisy zahraniční společnost DEF ovládané pane Petrem Omáčkou, kdy budou dohledána přesná data i časové údaje realizovaných plateb.

To je vše, dále už se k věci vyjadřovat k dnešnímu dni nechci a nebudu…Jan Novák…

Zdají se Vám být argumenty ze strany ČFTI zcela logické a racionální??

Zaujal Vás tento článek?? Přečtěte si pokračování Hlavní líčení v trestní věci před prvoinstančním soudem