Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Hlavní llíčení v trestním řízení Obžaloba vs. Obhajoba

Obžaloba vs. Obhajoba v soudním řízení

Reálná práce ČFTI

Hlavní líčení v trestním řízení ve věci Obžaloby VS. Obhajoby obžalovaného Klienta v souvislosti s porušením § 240 tr. zákoníku, ve věci krácení daně z přidané hodnoty

Na základě písemného souhlasu Klienta Vám v našem magazínu přinášíme pokračování článku Orgány činné v trestním řízení ve věci Sdělení obvinění / zahájení trestního stíhání VS. Obhajoba obviněného Klienta

A to obžalobou ze strany státního zastupitelství a obhajobou Klienta ze strany ČFTI u hlavního líčení před prvoinstančním soudem ve výše uvedené věci.

Jména účastníků byla záměrně změněna z důvodu zachování anonymity Klientů. Dotčená věc je prezentována z pozice obviněného údajného organizátora tr. činnosti. (Jan Novák)

Jak jsme již mnohokrát v ČFTI deklarovali, tak obsah i forma Obvinění, Obžaloby i Rozsudku jménem republiky se v průběhu přípravného řízení nikterak zásadně nemění i přes snahu obhajoby napadnou již samotné zahájení trestního stíhání v samotném počátku vyšetřování u dozorujícího státního zástupce a to ve směs se stejně logickými a racionálními argumenty a důkazy, na které již ze zmiňovaných důvodů v článku Trestní řízení

Ovšem pro rekapitulaci a formu sdělení, budeme obžalobu opět citovat.

BOD 1) – OBŽALOBA

Poté co obv. Jan Novák naplánoval, že získá neoprávněný majetkový prospěch neodvedením daně z přidané hodnoty z uskutečněných zdanitelných plnění, spočívajících v dodání zboží, které pořídí bez DPH z jiného členského státu EU prostřednictvím účelově založených firem a následně jej dodají odběratelům na daňovém území České republiky, tak zejména obv. Jan Novák

BOD 2) – OBŽALOBA

- elektronickou komunikací zkontaktoval společnost ABC a sjednal u ní dodávky zboží pro odběratele zahraniční společnost DEF

BOD 3) - OBŽALOBA

- Jan Novák prostřednictvím inzerátů, zveřejněných v síti internet, obsahující nabídku výhodně investice do obchodů s dotčeným zbožím, zajistil Jan Novák investory pro úhradu počátečních dodávek zboží a zároveň Jan Novák zajistil odběratele pro tuzemskou společnost GHI a to tuzemské společnosti JKL a MNO, přičemž Jan Novák s jednatelem společnosti JKL – Karel Lámal a jednatelem společnosti MNO – Marek Opletal osobně sjednal jejich účast v obchodu s inkriminovaným zbožím a to s tvrzením, že se jedná o výhodnou podnikatelskou příležitost se zajištěným zhodnocením finančních prostředku a zajištěnou dodávkou zboží i odbytem zboží,

BOD 4) - OBŽALOBA

- Jan Novák zajistil odběratele zboží pro společnost JKL a MNO a to tuzemskou společnost PQR (Konečného spotřebitele), tak že tomuto koncovému odběrateli nabídnul pravidelné dodávky zboží a s tímto dojednal obecné podmínky a objemy jednotlivých dodávek,

BOD 5) – OBŽALOBA

- Jan Novák jménem zahraniční firmy DEF sjednal podmínky, četnost a cenu za přepravu zboží z Francie do České republiky u přepravce společnosti STU, jejímiž nákladními soupravami , případně nákladními soupravami jí sjednaných přepravců, bylo zboží přepraveno od zahraničního Dodavatele ABC z Francie převáženo přímo na daňové území České republiky do Brna, a u tohoto přepravce Jan Novák stejně tak sjednal překládku zboží na jiné nákladní soupravy přepravce STU a rovněž Jan Novák sjednal rozvoz konečnému spotřebiteli společnosti PQR a to za účelem zastření faktického původu zboží.

BOD 6) – OBŽALOBA

- Jan Novák prostřednictvím internetového bankovnictví prováděl z účtu č. …………. Majitelete zahraniční společnosti DEF na účet prvotního dodavatele zboží společnosti ABC úhrady za odebrané zboží , stejně tak Jan Novák prováděl na účet přepravce STU úhrady za přepravu zboží z Francie do Brna a to z finančních prostředků, ktré na účet zahraniční společnosti DEF poukázala tuzemská společnost GHI z plateb, které obdržela tuzemská společnost GHI z prodeje zboží tuzemským společnostem JKL a MNO

O B H A J O B A

K L I E N T A

Ve spisovém materiálu je obsaženo množství dokumentů, ktré souvisejí s přípravou, organizací a průběhem trestné činnosti, kdy jednotlivé dílčí kroky činily zcela prokazatelně osoby, které k těmto úkonům byly kompetentní , či byl kompetentní k tomu zmoznit třetí osoby.

V další části vyjádření bych rád poukázal na realizované rekongnice. Poznávající zástupce přepravní společnosti STU nepoznal mou osobu jako osobu, s ktrou dojednával obchodní odmínky přeprav zboží, což tento svědek potvrdil u hlavního líčení S tímto tvrzením se ztotožňuji a to z toho důvodu, že zástupce přepravní společnosti STU neznám a nikdy jsem s ním nejednal

Naopak skutečnosti, že svědek – zástupce společnosti MNO ztotožnil mou osobu jako osobu , která s ním jednala jako osoba D.H., je důsledkem toho, že tuto osobu znám. Podíll jsem se na navazování obchodních vztahů společnosti MNO s koncovým spotřebitelem zboží společností PQR v souvislosti s dotčeným zbožím, kdy tato činnost byla ze strany finančního úřadu a orgány činnými v trestním řízení shledána zcela v pořádku.

Ke skutečnosti, že svědek – zástupce společnosti JKL ztotožnil mou osobu jako osobu D.H., se mohu vyjádřit obdobně, jako v souvislosti se svědkem – zástupcem společnosti MNO tedy tak, že ke ztotožnění došlo z toho důvodu, že zástupce společnosti JKL znám. Podílel jsem se na navazování obchodních vztahů společnosti JKL s koncovým spotřebitelem zboží společností PQR v souvislosti s dotčeným zbožím, tato činnost byla ze strany finančního úřadu a orgány činnými v trestním řízeni shledána také zcela v pořádku.

Naopak tvrzení zaměstnance spediční společnosti STU a to pana Z.M., kdy mne tato osoba Z T O T O Ž N I L A jako jednatele zahraniční společnosti DEF a popsala za jakých okolností se měl semnou setkat a dojednávat podmínky přepravy zboží, považuji za zcela účelové. Jednak proto, že osobu Z.M. neznám a nikdy jsem se s ním nesetkal a nejednal a jednak proto, že osoba Z.M. není oprávněná a kompetentní k uzavírání a dojednávání k takovýmto úkonům za spediční společnosti STU, protože v této společnosti pan Z.M. vykonává pouze zaměstnaneckou pozici – dispečer, který k těmto úkonům nemá kompetence od statutárního orgánu (zástupce) spediční společnosti STU, který mou osobu naopak NEZTOTOŽNIL.

Poznámka ČFTI : Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato „stěžejní“ výpověď je jediným důkazem obžaloby v celém soudním řízení.

Osoba, která se jednání o přepravě zboží účastnila a tuto obchodní spolupráci za společnosti STU sjednávala, je jednatel přepravní společnosti STU, který mou osobu jako jednatele zahraniční společnosti DEF neztotožnil. A to přesto, že s jednatelem zahraniční společnosti DEF jednal v několika případech a to až do poloviny roku 2015, kdy jsem již já byl uvězněn.

Zástupce přepravní společnosti STU uvedl, že s jednatelem zahraniční společnosti DEF jednal do poloviny roku 2015 A tato spolupráce byla organizována jednatelem zahraniční společnosti DEF panem Petrem Omáčkou, nikoli mou osobou. A to za naprosto shodným podmínek, jako tomu bylo po celou dobu realizace spolupráce, tedy přepravy zboží.

Dle výpovědi zástupce přepravní společnosti STU u hlavního líčení se ukázalo, že se zástupci obou společností setkali ještě v koncem roku 2015, kdy já jsem byl již od 5.měsíce dotčeného roku uvězněn. Z logiky věci tedy vyplývá, že jsem se nemohl účastnit obchodní činnosti zahraniční společnosti DEF, která v té době probíhala.

Považuji tedy za prokázané, že tvrzení obžaloby, že jsem měl organizovat přepravu zboží ze zahraničí do České republiky , je zcela mylné, kdy toto vyvrací všechny shora uvedené skutečnosti a toto tvrzení obžaloby nemá oporu ani v důkazních Prostředcích, které ve spisovém materiálu zcela absentují. Ve spisovém materiálu zcela absentují jakékoli důkazy o tom, že jsem se měl vytýkaného jednání dopustit

K osobě Z.M. – dispečera přepravní společností STU bych rád uvedl, že tato osoba zcela prokazatelně figurovala jako aktivní účastník v této trestní věci. Vypovídá o tom činnost, kterou svědek Z.M. vykonával. Tato osoba dle spisového materiálu komunikovala prostřednictvím e-mailové korespondence se zahraničním (prvotním) dodavatelem zboží z Francie a to jménem zahraniční společnosti DEF, kdy této skutečnosti odpovídá e-mailová komunikace zástupců zahraniční společnosti DEF s dodavatelem zboží z Francie a kdy tato komunikace byla realizována v době, kdy má osoba byla již uvězněna.

Osoba Z.M. sjednávala a organizovala dodávky zboží z Francie i přesto, že v zahraniční společnosti DEF nebyl pan Z.M. žádným statutárním orgánem.

Osoba Z.M. je v pozici svědka i přesto, že veškeré listinné důkazy obsažené ve spise hovoří zcela prokazatelně o tom, že vůči osobě Z.M. mělo být vzneseno obvinění.

Svědek – zástupce tuzemské společnosti JKL – Karel Lámal ve své výpovědi v přípravném řízení i u hlavního líčení podrobně uvedl a popsal průběh obchodní činnosti společnosti JKL , především také poukázal na svou vlastní angažovanost v celé věci a nastínil postupy, které činil jak v navazování obchodních vztahů, tak při samotné realizaci obchodních případů. I přes rozsáhlost jeho výpovědi ve své podstatě žádným vyjádřením nepodpořil tvrzení obžaloby, že činnost společnosti JKL a fyzických osob, které společnost zastupovaly, by vykazovaly známky protiprávního jednání.

Tvrzení obžaloby, že se jednalo o protiprávní jednání, zcela vyvrací kontrolní orgány finanční správy, které tuto společnost prověřovaly a neshledaly žádné okolnosti, které by tomuto nasvědčovaly. Naopak činnost společnosti JKL shledaly naprosto v pořádku.

Je tedy zcela a b s u r d n í , že společnost JKL a její činnost je považována za zcela legitimní, ale má osoba je pachatele trestné činnosti v souvislosti s navazováním a vytvářením spolupráce společnosti JKL Považuji za nemyslitelné, aby obžaloba zprostředkování legitimní obchodní spolupráce považovala za trestný čin. Tato tvrzení opírám o vyjádření samotných kontrolních orgánů. Stejně tak výše uvedené vyjádření podávám ve vztahu k další tuzemské společnosti MNO.

Svědkyně K.R. – jakožto jednatelka společnosti, která zajišťuje pronájem a služby v souvislosti s umístěním sídla podnikání fyzickým osoba, či právnickým osobám , při hlavním líčení uvedla a potvrdila okolnosti, za kterých poskytla tuzemské firmě fyzické osoby B.L. a tuzemské firmě fyzické osoby C.L. služby tzv Office House. U hlavního líčení zcela jednoznačně identifikovala osoby pan B.L. a C.L., kteří dle vyjádření svědkyně činili všechny potřebné kroky k uzavření smlouvy o poskytování dotčených služeb, což je naprosto v souladu s mým tvrzením, že jsem za osoby pana B.L. ani pana C.L. nikdy nejednal.

Svědkyně stejně tak popsala komu a za jakých okolností předávala firemní korespondenci související s poskytovanými službami U hlavního líčení svědky stejně tak potvrdila, že mou osobu N E Z N Á a nikdy se mnou do kontaktu nepřišla, což je v souladu, že jsem nečinil žádné kroky v souvislosti se zahájením činnosti pana B.L. a C.L.

Svědek O.P. u hlavního líčení popsal, jaké činnosti pro pana B.L. vykonával. Svědek uvedl,že o žádných podnikatelských aktivitách mé osoby v souvislosti s činností pana B.L. nemá ponětí.

Svědek J.T. u hlavního líčení objasnil a potvrdil, proč ho pan C.L. kontaktoval za účelem založení živnostenského oprávnění, bankovních účtů a přihlášení svědkovy osoby na finančním úřadu k dani z přidané hodnoty a to v souvislosti se zapojením se do obchodní činnosti pana C.L. a B.L.. Svědek dále uvedl, že se následně setkal s pane B.L. , který svědka informoval, že se jedná o nelegální činnost, spočívající v krácení daní.. Zcela zásadní informaci, kterou svědek uvedl u hlavního líčení, že v souvislosti s celou záležitostí nebyla jediná zmínka o mé osobě.

Toto tvrzení svědka J.T. zcela vyvrací tvrzení obžaloby, že jsem měl celou trestnou činnost naplánovat a organizovat.

Zcela jednoznačně mimo jiné O D M Í T Á M:

  • že bych jednal jménem zahraniční společnosti DEF
  • že bych se kdy setkal se svědkem Z.M. – dispečerem přepravní společnosti STU
  • že bych jednal jménem fyzických osob B.L. a C.L.
  • Zajímá Vás roszsudek jménem republiky v dotčené trestní věci, ve které zcela jednoznačně absentovaly jakékoli důkazy a jediným "stěžejním důkazem" byla výpověď zainteresované osoby?? Kontaktujte nás

    Zaujal Vás tento článek?? Přečtěte si Magazín ČFTI – Hospodářská trestná činnost a tolerance kontrolních orgánů a výkonné moci