Balíky do vězení jako podpora blízkých, ale i jako byznys odsouzených osob.

Balíky do vězení

Zákon hovoří jasně o tom, kdo, kdy a jak má nebo nemá nárok na balíky ve vězení. Realita je však taková, že nárokové i nenárokové balíky do vězení jsou obchodní komoditou samy o sobě. Směna, koupě, výměna, to vše využívají více movité odsouzené osoby od těch méně movitých. V důsledku jsou však spokojeni všichni, a proto věznice i kompetentní zaměstnanci vidí vlevo, když se věcí dějí vpravo.

Není žádným tajemstvím, že odsouzené osoby jsou omezeny v počtu i druhu přijímání balíků ve vězení. Stejně tak je problematický sortiment i samotné zajištění (nákup, dodání) potřebných věcí, které zpříjemní pobyt odsouzeným osobám za vysokou zdí. Pojďme se tedy podívat nato, jak praví řád o výkonu trestu a jaká je realita.

Nárokový pěti kilový balík

Nárokový balík do vězení

Jedná se o nejvýznamnější zpříjemnění chvil odsouzených osob ve výkonu trestu. Standardně by měla odsouzená osoba být oprávněna přijmout nárokový balík jedenkrát za půl roku. Pokud se však jen trochu orientuje ve vězeňské prostředí, tak ví, že existuje cesta, jak mí nárokový balík ve vězení třeba i každý týden, měsíc. To vše podle toho, jak movitý odsouzený nebo odsouzená je. Cesta k častějšímu nárokovému balíku vede přes spolu-odsouzené osoby v rámci oddělení, nebo dokonce v rámci celé věznice. K této cestě mají dveře otevřené všechny odsouzené osoby za předpokladu, že ve vězeňském prostředí dokážou najít někoho, kdo má dost silnou pozici (myšleno autoritu) ve vězeňském prostředí a kdo dokáže zajistit hladký průběh celé „obchodní transakce“.

Jde o to, že nárokový balík je příležitostí nejen si zpříjemnit chvíle za vězeňskou zdí, ale také je to příležitostí pro podvodné a nekorektní jednání ze strany těch vlastníků tzv. nárokové balíčenky, kterou se původní vlastník rozhodl postoupit některému ze spolu-vězňů za mírnou úplatu a participaci na sortimentu, který bude balík obsahovat.

Nezřídka se stává, že celá transakce dopadne pro neznalou a naivní oběť (kupujícího) fiaskem, kdy sice dojde k doručení nárokového balíku do věznice a převzetí balíku ze strany odsouzené osoby (oprávněné přijmout balík), ale již nedojde k realizaci dalšího kroku v řetězci a to předání obsahu balíku tomu, kdo si balíčenku koupil. Jednoduše řečeno, v dané chvíli přišel odsouzený / odsouzená nejen o sortiment, ale především o finanční prostředky s nákupem věcí spojených.

Řešení neexistuje. Pokud by se poškozená odsouzená osoba obrátila na zaměstnance věznice, sama by se dostala do konfliktu s vězeňským řádem, který ukládá odsouzeným osobám zákaz obchodování, směny materiálních věcí mezi sebou. Nad rámec toho, pokud by se odsouzená osoba i přesto obrátila na zaměstnance věznice, existuje zde ještě významnější riziko, které spočívá v tom, že kolektiv odsouzených, kteří se většinou na takovém neférovém jednání podílí, mají natolik silnou pozici nejen v rámci vězeňské hierarchie, ale také mají poměrně silnou pozici a dosah na zaměstnance věznice. Tudíž v samotném důsledku by poškozená odsouzená osoba (odprostíme-li se od samotného paradoxu, že odsouzená osoba, která spáchala trestný čin, nyní čelí obdobnému jednání ze strany spolu-odsouzených) čelila problémům nejen ze strany formálních / faktický postihů za porušení vězeňského řádů, tedy by obdržela v nejlepším případě kázeňský trest, ale stejně tak by odsouzená osoba čelila psychickému a mnohdy i fyzickému nátlaku ze strany spolu-odsouzených, kteří nemají zájem o to, aby někdo veřejně poukazoval na praktiky, kterými si ti více-zkušení odsouzení zajišťují základní osobní potřeby pro pobyt ve vězení.

Na co si tedy dát pozor při zajišťování nárokového balíku s věcmi osobní potřeby:

  • - Pokud nemáte ve vězeňské hierarchii dostatečnou pozici, případně nemáte oporu v někom, kdo tuto pozici má, buďte velmi opatrní na to, abyste si zajišťovali nárokové balíky nad rámec vlastních oprávnění, vyplývajících ze zákona o výkonu trestu.

Stanovená hmotnost nárokového balíku do vězení

Formálně se hmotnost nárokového balíku limituje 5-ti kilogramy. Fakticky se hmotnost limituje tím, jak se odsouzená osoba ve výkonu trestu chová, jaké má vztahy s dozorci, případně s jinými zaměstnanci věznice, kteří u předávání nárokového balíku asistují a tento kontrolují co do hmotnosti, tak samozřejmě do obsahu.

Žádný příslušník vězeňské služby, ani zaměstnanec vězeňské služby není absolutně striktní v dodržování omezení hmotnosti, ani omezení sortimentu, pokud sám odsouzený není problémovou osobou, nezpůsobuje svých chováním problémy vlastní osobě, či jiným odsouzeným a v důsledku je pro zástupce věznice tzv. „bezproblémovým“ odsouzeným, tzn. že o takovém odsouzeném / odsouzené věznice ví jen tolik, že ve věznici je umístěn, nikterak dále na sebe neupozorňuje a naopak plní si své povinnosti vyplývající z vězeňského řádu, ale i mimo něj. Buďte však rozumní a s hmotností to nepřehánějte, například balík o hmotnosti 5,8 kg by nemusel mít problém v běžné prostupnosti. Stává se však (například v období vánočních svátků – kdy jsou zaměstnanci benevolentnější, pravděpodobně se v nich projevuje lidství a sentiment), že zaměstnanci „propustí“ 7 kilový balík, jako onen 5-ti kilový.

Pokud se Vám však stane, že budete mít opravdu smůlu, nebo bude mít jednoduše zaměstnanec věznice špatný den, nebo důvod vaší blízké osobě trochu znepříjemnit život, bude balík zvážen přesně na povolený limit 5-ti kilogramů. Se zbytkem věcí bude naloženo několika způsoby:

  • - Může je odsouzená osoba zaslat zpět
  • - Může si je odsouzená osoba uskladnit ve výstrojním skladu (pokud nepodléhají zkáze)
  • - Může je zaměstnance věznice se svolením odsouzené osoby vyhodit (rozumějte mnohdy sníst na svačinu nebo si dát ke kávě)

Sortiment nárokového balíku do vězení

Tento seznam věcí do vězení definuje vnitřní nařízení každé věznice, je s ním obeznámen nejen odsouzený, ale také odesílatel balíku do vězení. Omezení jsou četná a mnohdy i logická, protože příjímání určitého druhu zboží volně dostupného v civilním světě, je jednoduše nemožné z bezpečnostních důvodů, zdravotních důvodů a dalších obecně platných předpisů. Nezřídka se stává, že odsouzené osoby si nechávají v balíku zasílat sortiment, který je do věznice přivedl v souvislosti s jejich trestnou činností. Budeme dále v textu předpokládat, že toto není váš záměr, ani Vás o to žádný z odsouzených nepožádal, pokud ano, důsledky jsou jasné nejen pro odsouzenou osobu, ale i pro vás, jako odesílatele.

Fakticky dochází ze strany zaměstnanců věznice k mírné, střední i vysoké toleranci toho, co shledají z obsahu nárokového balíku v souladu s nařízením a co naopak v rozporu. Opět to záleží jednak na konkrétním zaměstnanci a jednak na samotném odsouzeném a jeho již zmiňované „vizitce“ v očích věznice a konkrétních zaměstnanců. To znamená, že se klidně může stát, že „omylem“ bude označena proteinová tyčinka pro sportujícího kulturistu ve vězení označena za musli tyčinku. A že káva ve sklenici bude tolerována, i přesto, že by měla být přesypána do mikrotenových sáčků a to z bezpečnostních důvodů.

Sortiment tedy vybírejte s ohledem na informace, které vám poskytne samotná blízká osoba a to právě proto, že jedině on / ona znají poměry v té které věznici a sami dokážou vyhodnotit, jak silně nebo slabě „září jejich hvězda“ v očích zaměstnanců věznice.

Nenárokový dvou kilových (hygienický balík)

hygienický balík do vězení

Formálně funguje tak, že každá odsouzená osoba, která zároveň splní podmínky pro přijetí hygienického balíku, může v rozmezí jednoho vyhodnocovacího období (jedná se o období, kdy odsouzený plní tzv. program zacházení – resocializační program – kdy tento je vyhodnocován 1 krát za 2 měsíce, 1 krát za 3 měsíce, 1 krát za 6 měsíců a to podle toho v jak přísném režimu střežení je vaše blízká osoba) a současně nesmí v daném období přijmout žádné finanční prostředky prostřednictvím osobního účtu, vedeného vězeňskou službou na jméno odsouzené osoby (vyjímaje finančních prostředků, které poskytuje samotná vězeňská služba z vlastních zdrojů v konkrétní výši a to za účelem nákupu věcí základní potřeby) a současně nesmí být odsouzená osoba zaměstnána (z čehož by jí plynul příjem ze mzdy/platu) převzít nenárokový hygienický balík se základními hygienickými potřebami.

Fakticky funguje tak, že je proces velmi podobný, ne-li stejný, jako proces při přijímání nárokového balíku do hmotnosti 5 kilogramů.

    Rozdíl je v několika detailech:
  • - v nákupní ceně tzv. hygienické balíčenky oproti ceně tzv. nárokové balíčenky.
  • - v hygienickém balíku opravdu zasílejte pouze hygienické zboží a drogerii (v tomto případě opravdu nelze zaměnit proteinovou tyčinku za sprchový gel).

Civilní balík

civilní balík do vězení

Pokud se odsouzená osoba nechá zmást písemnou výzvou k nástupu trestu a v rámci přípravy osobních věcí do výkonu trestu tuto zanedbá, dostane se do zbytečných komplikací v souvislosti s osobním (civilním) oblečením, které v rámci výkonu trestu může užívat v množství a sortimentu, které stanovuje vězeňský řád a to podle toho, v jak přísném režimu střežení konkrétní odsouzená osoba bude umístěna. Tzv. civilní balíčenka má svá specifika i omezení, především byste se měli vyvarovat oblečení, které nevyhovuje vnitřním předpisům, mnohdy se jedná o oděv s kapucemi, oděv s límečky, oděv s hanlivými nebo rasově motivovanými urážkami, oděv s urážlivou tématikou vůči vězeňské službě, nebo jiným státním a politickým organizacím. Stejně tak nejsou povoleny jeansy, či polobotky, které by odsouzené osobě na vycházkovém dvoře mohl leckdo závidět a rovnou mu je v přímém přenosu vyzout a pokládat je za své.

Po kontrole (mnohdy jsou v oděvech všívány kontrabanty, čehož se vyvarujte stejně, jako zasílání nepovoleného sortimentu v nárokových balících) a přijetí civilního oděvu, by měl být (ovšem mnohdy není) učiněn zápis a porovnání množství a sortimentu osobních věcí odsouzené osoby a to v osobní kartě odsouzené osoby, kterou disponuje kartotéka v každé kanceláři vychovatele jednotlivých oddílů / oddělení. Tento akt by se měl dít z několika důvodů:

  • - Jednak proto, aby odsouzení skutečně dodržovali stanovená omezení v počtu (kusech) jednotlivých osobních věcí (což zpravidla nikdy nedělají).
  • - Jednak také proto, aby se zamezilo prodeji, výměně, krádežím civilních věcí a věcí osobní potřeby ze strany jedné odsouzené osoby vůči druhé.

V samotném důsledku to však funguje tak, že málo který (rozumějte žádný) zaměstnanec věznice není tak zapálený do své práce, aby identifikoval a registroval každou změnu nejen v objemu civilních věcí, ale především v jejich přesnému typu, barvy.

Toto umožňuje civilní balíčenku definovat jako další obchodní komoditu mezi odsouzenými, kteří se jednoduše potřebují cítit dobře a především vypadat dobře, mnohdy nejlépe vyčnívat v davu na vycházkových dvorech, a proto volí nákup civilních balíčenek a to za účelem pravidelné obměny vlastního šatníku, případně volí strategie přímého odkupu konkrétního kusu oděvu. A v nejzazším případě volí podobnou strategii, jako při nekorektním jednání v případě nárokového balíku, tedy že zboží, které náleží jinému odsouzenému si nechají, či v nejbrutálnějším případě si jednoduše vyberou právě ten oděv, který na sobě má jiná odsouzená osoba a tu „přesvědčí“ o tom, že jemu / ji bude slušet víc. Nabídnou konkrétní cenu (komoditu – tabák, cigarety, kávu, aj…) a nebo naopak nenabídnout nic, pouze to, že nepoužijí přímou hrubou sílu při zajištění objektu svého zájmu ve svůj prospěch.

Kilový balík do vězení

kilový balík do vězení

Slangový a zažitý název balíku, který obsahuje knihy, tiskoviny, psací potřeby a jiné povolené předměty, jako například karty, kostky a další sortiment, který zpříjemňuje dlouhé chvíle vězněným osobám za vězeňskou zdí. Sami nevíme, kde se vzal název kilový balík, protože hmotnost tohoto balíku není nikterak omezena vnitřním řádem, spíš je omezena kapacitou osobní skříňky odsouzené osoby, jenž má v rámci dodržování vnitřních předpisů, uchovávat své osobní věci výhradně ve své osobní skříňce. V důsledku si prostřednictvím kilových balíků nechávají například vězněné osoby zasílat i soudní spisy, na které se vztahuje vyjímka z výše uvedených omezení, kdy na nezbytně nutnou dobu, je vězeň oprávněn ke studiu vlastních spisových materiálů, i kdyby mu je před věznici přivezla plná dodávka, případně mu je přivezli na kolečkách. Množství spisového materiálu závisí na tom, jak moc „šikovný“ byl ten který odsouzený ve svém počínání na svobodě.

Realita je taková, že žádný odsouzený (vyjímaje těch, kteří jsou skutečně odkázáni na nejnutnější věci osobní potřeby ze strany věznice) si nevystačí pouze s prostorem své osobní skříňky, a proto využívají různé další prostory ve vlastních celách i ve společných prostorách. Benevolence zaměstnanců věznice je přímo úměrné reputaci konkrétního odsouzeného / odsouzené nebo celkového obrazu oddělení / oddílu, na kterém je odsouzená osoba umístěna. Existují lepší, ale i horší oddělení / oddíly.

Další část reality je taková, že jen zřídka se stane, že by odsouzené osobě nebylo předáno vše (za předpokladu splnění bezpečnostních předpisů), co bylo součástí kilového balíku zaslaného odsouzené osobě do vězení. Samozřejmě zde platí stejná doporučení, abyste byli při dodržování hmotnosti, která však není stanovena, byli rozumní a raději poslali kilovek více, než-li poslali jednu 10-ti kilovou kilovku, která by rozčílila především onoho dozorce, který ji musí přenést do výdejního místa.