Směnečný platební rozkaz- VZOR

Je dokument, který vydává soud, který rozhodoval o žalobě a návrhu věřitele proti dlužníkovi, který ve stanovený termín neuhradil smluvenou částku a stanovený úrok ze smluvené částky, na které se s věřitelem dlužník dohodl a tuto dohodu dlužník stvrdil vlastní směnkou bez protestu.

Směnečný platební rozkaz slouží jako případný podklad pro vymáhání soudního rozhodnutí prostřednictvím exekučního řízení a to za předpokladu, že povinný nesplní povinnosti, které mu byly platebním rozkazem uloženy.

    Směnečný platební rozkaz uděluje:
  • Povinnost žalované osobě, aby zaplatila věřiteli do 3 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu stanovenou částku žalobci. (Částku uvedenou na směnce, či ve smlouvě o půjčce)
  • Povinnost žalované osobě, aby zaplatila věřiteli smluvený % úrok ze stanovené částky, vyplývající ze smlouvy o půjčce.
  • Povinnost žalované osobě, aby zaplatit směnečnou odměnu.
  • Povinnosti žalované osobě, aby zaplatila advokátnímu zástupci věřitele náklady řízení (Pakliže věřitel využil právní servis a služby prostřednictvím advokátního zástupce)

NEBO

Aby žalovaná osoba podala proti vynesenému rozhodnutí do 3 dnů námitky.

Potřebujete s něčím konkrétním poradit? Kontaktujte nás.
VZOR SMĚNEČNÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU

Hlavička soudu

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. 1835/34,

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Číslo jednací:………

Směnečný platební rozkaz

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem JUDr………… ve věci žalobce ………………….. nar. ………………….., bytem:………………………., zastoupeného Mgr. ……………………………, advokátem se sídlem:……………………………….. proti žalované ………………………., nar………………………., bytem:……………….. O ZAPLACENÍ ČÁSTKY : …………………………..Kč s postižními právy ze směnky

TAKTO

Soud ukládá žalované, aby do 3 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu ZAPLATILA žalobci ……………………………. Kč.

s 6% úrokem od ……………….do ZAPLACENÍ.

dále směnečnou odměnu ve výši………………..Kč

a náhradu nákladů ve výši ………………..Kč k rukám Mgr………………………., advokáta se sídlem……………………..

NEBO

aby podala proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu do 3 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudu námitky.

Námitky musí být odůvodněny a žalovaná v nich musí uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. K později uplatněným skutečnostem nelze přihlížet.

Poučení

Opožděně podané námitky, námitky, které neobsahují odůvodnění a námitky podané tím, kdo k nim není oprávněn, soud usnesením odmítne.

Současný platební rozkaz, proti němuž nebyly podány námitky nebo proti němuž podané námitky byly soudem odmítnuty, má účinky pravomocného rozsudku. Totéž platí v případě, že žalovaný vezme námitky zpět a soud řízení o námitkách zastaví.

K projednání žalovaným včas podaných námitek nařídí soud jednání. V rozsudku soud vysloví, zda směnečný platební rozkaz ponechá v platnosti nebo zda ho zrušuje a v jakém rozsahu.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně tímto směnečným platebním rozkazem uložené povinnosti, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí.

[zdroj: Usnesení Krajského soudu v Ostravě ]