V jakých oblastech bude Posuzovaná osoba zkoumána?

V řízení o omezení nebo navrácení svéprávnosti bude soudní znalec zkoumat tyto oblasti:

 • 1. Trpí posuzovaná osoba duševní poruchou, která není jen přechodná? O jakou poruchu se jedná? Je to porucha léčbou kompenzovatelná, jakým způsobem a s jakým výsledkem?
 • 2. Je nutné nařídit vyšetření posuzované ve zdravotním ústavu a jak dlouhé (max. 4 týdny)?
 • 3. Ovlivňuje tato porucha její schopnost rozpoznávací a ovládací a jakým způsobem?
 • 4. Ovlivňuje tato porucha její schopnost právně jednat? V jakém stupni? Hrozí posuzované jejím právním jednáním závažná újma?
 • 5. Může posuzovaná nakládat samostatně s finančními prostředky? Do jaké výše? Může posuzovaná spravovat své jmění, aniž by jí hrozila závažná újma? V jakém rozsahu?
 • 6. Omezuje tato porucha její schopnost rozhodovat se?
 • 7. Omezuje tato porucha její schopnost projevit přání?
 • 8. Omezuje tato porucha její schopnost samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života a pečovat o svou osobu?
 • 9. Je posuzovaná schopna porozumět důsledkům uzavření smlouvy (kupní, darovací a jiné)?
 • 10. Je posuzovaná schopna pracovní činnosti, v jakém rozsahu a je schopna v této souvislosti právně jednat?
 • 11. Je posuzovaná schopna rozpoznat potřebu uzavírat smlouvy o poskytování sociálních služeb?
 • 12. Je posuzovaná schopna rozhodovat o vlastní léčbě a o zásahu do své duševnía tělesné integrity?
 • 13. Je posuzovaná schopna obstarávat si své záležitosti, pokud se týká jednání na úřadech v souvislosti s podáváním žádosti o přiznání dávek státní sociální podpory, vyřizování dokladů, apod.?
 • 14. Je posuzovaná schopna porozumět smyslu, účelu a důsledku voleb, včetně možnosti volit a být zvolena?
 • 15. Je posuzovaná schopna pochopit účel a důsledky uzavření manželství (založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc, společné jmění manželů, zastupování manžela, dědění po manželovi)?
 • 16. Je posuzovaná schopna pořizovat majetek a v jakém rozsahu?
 • 17. Je posuzovaná schopna účasti na soudním řízení, osobním výslechu?
 • 18. Jakou formou je vhodné sdělit posuzované soudní rozhodnutí?
 • 19. Všechny okolnosti, se kterými se znalec seznámí při znaleckém vyšetření.

[zdroj: Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku]

Vždy mohou být odebrány a nebo naopak přidány další oblasti zkoumání, seznam otázek pro soudního znalce vyhotovuje objednatel.

Podobné články