Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu - VZOR

Je dokument, který může sepsat sám žalobce / věřitel nebo může využít právních služeb a servisu advokáta nebo právníka

Není však potřebné mít obavy z nákladů na advokáta, pakliže je Váš nárok oprávněný, náklady na Vašeho advokáta zaplatí dlužník

Tento dokument by měl splnit formální požadavky a obsahovat:

 • Identifikaci soudu, ke kterému se žaloba a návrh podává
 • Identifikaci žalobce (případně také identifikaci advokátního zástupce, paklže žalobce těchto služeb využívám)
 • Identifikaci dlužníka

Obsah žaloby a návrh na vydání směnečného platebního rozkazu je volnou prózou, ale měl by obsahovat:

 • Skutečnosti a okolnosti, které vedly ke vzniku závazku žalovaného / dlužníka vůči žalobci / věřiteli
 • Skutečnosti a okolnosti, které deklarují NEZAPLACENÍ DLUŽNÉ ČÁSTKY
 • Výčet nároků žalobce vůči žalovanému vyplývajících z ust. § 48 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového
 • Závěrečný návrh pro rozhodnutí soudu ze strany žalobce vůči žalovanému.

Chystáte se řešit směnečné řízení? Ušetřete váš čas a získejte peníze hned.

Chci prodat směnku.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

VZOR NÁVRHU NA SMĚNEČNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ

Hlavička soudu :

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábř. 1835/34,

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne:……………………

Žalobce:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

zastoupen advokátem:

Jméno a příjmení advokáta:

Sídlo advokáta:

Identifikační číslo ČAK:

Žalovaný:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

VĚC: ŽALOBA A NÁVRH NA VYDÁNÍ SMĚNEČNÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU

Seznam příloh:

a)--------

b)--------

c)--------

I.Žalovaný dne:………. V……………. vystavil ve prospěch žalobce směnku, na základě které se žalovaný zavázal uhradit žalobci dne:………….. částku ve výši:……………………

Směnka byla vystavena bez protestu. Uvedená částka nebyla ze strany žalovaného dosud uhrazena.

Důkaz č. 1 : Originál směnky

Důkaz č. 2 : Ověření / Legalizace podpisu žalovaného

II.Žalobce se domáhá po žalovaném následujících nároků vyplývajících z § 48 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového:

 • a) smenečného peníze ve výši :………..
 • b) úrok 6% p.a. ze směnečné pohledávky od data její splatnosti tj. od:………….
 • c) odměnu ve výši 1/3 procenta směnečného peníze
 • d) náhradu nákladů řízení vynaložených na úhradu soudního poplatku
 • e) náhradu nákladů na právní zastoupení ve výši : 51.480,- Kč (tj. dle ustanovení § 3 odst. 1 bod 5 vyhlášky č. 484/2000 Sb. činí sazba odměny za řízenní 42.300,- + 2 x režijní paušál po 300, Kč + 21 % DPH ve výši :………)

III. S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento SMĚNEČNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ:

1) Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku :…………………Kč společně s úrokem z prodlení ve výši 6% p.a. od:………… do zaplacení a odměnu ve výši 1/3 procenta směnečného peníze, to vše do tří dnů ode dne nabytí právní moci směnečného platebního rozkazu.

2) Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci úhradu nákladů řízení sestávajících z uhrazeného soudního poplatku a nákladů právního zastoupení ve výši 51.480,- Kč, a to do tří dnů ode dne nabytí právní moci směnečného platebního rozkazu.

Podpis Žalobce nebo Podpis zástupce žalobce