Český Fair Trade Institut Prosazujeme to, na co druzí již zapomněli Český Fair Trade Institut

Náležitosti usnesení soudu o platbě odměny advokáta ex offo

Náležitosti usnesení o platbě odměny advokáta ex offo

Platba advokáta ex offo probíhá nejprve prostřednictvím soudu ve prospěch advokáta z finančních zdrojů státu – konkrétního soudu, který v trestní věci, ve které byl advokát ex offo ustanoven, rozhodoval jako soud nalézací, tedy soud prvního stupně. A to na základě žádosti konkrétního advokáta, který v dotčené žádosti provede kalkulaci nákladů na obhajobu obviněného / obžalovaného a zašle soudu k proplacení a to po skončení celého soudního řízení, jakožto nárok na odměnu advokáta v soudním řízení, ve kterém byla provedena nutná obhajoba v souladu s ust. § 36. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Platba advokáta může být pozdržena v okamžiku, kdy nalézací soud vydá usnesení o snížení odměny advokáta, které ve svém usnesení odůvodní. Obecně se jedná o situaci, kdy advokát ex offo vyčíslí odměnu za právní úkony, které nalézací soud vyhodnotí jako nadbytečné. (Nadbytečností se rozumí úkony, které například byly provedeny, aniž by mezi jednotlivými právními úkony byl proveden úkon procesní / vyšetřovací – například další porada s klientem dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. č. 177/96 Sb., která se realizovala v době, kdy mezi první a druhou návštěvou neproběhl žádný procesní / vyšetřovací úkon – výslech svědka, rekognice aj….)

Proti usnesení / rozhodnutí o snížení / nepřiznání určité výše odměny advokáta, může dotčený advokát podat stížnost k nadřízenému soudu (stížnostnímu soudu), který ve věci provede přezkum v neveřejném zasedání a po neveřejné a velmi krátké poradě vydá stížnostní soud rozhodnutí / usnesení o vyhovění nebo zamítnu stížnosti.

Po pravomocném usnesení stížnostního soudu, které nabývá účinnosti dnem vynesení usnesení, podá nalézací soud / soud prvního stupně podnět k proplacení odměny advokáta, která bude z bankovního účtu konkrétního soudu převedena na účet obhájce ex offo. V drtivé většině případů je stížnost dotčeného obhájce / stěžovatele v neveřejném zasedání zamítnuta dle ust. § 148 odst. 1 písm. c) zákona č. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Následně soud vyzve pravomocně odsouzenou osobu v trestním řízení a to doručením písemného usnesení o uložení povinnosti dle ust. § 155 odst. zákona č. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) k náhradě odměny a hotových výdajů uhrazených konkrétnímu obhájci a to s odkazem na ust. § 152 odst. 1 písm. b) zákona č. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Náležitosti usnesení soudu o platbě advokáta ex offo jsou:

  • a) Označení soudu, který povinnost uložil (název soudu, adresa soudu)
  • b) Označení odsouzené osoby (jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt)
  • c) Označení obhájce ex offo, kterému byla odměna vyplacena
  • d) Výše vyplacené odměny advokátovi ( Částka )
  • e) Platební informace ( Termín úhrady dlužné částky a číslo bankovního účtu )
  • f) Odůvodnění usnesení ( informace o odsuzujícím rozsudku v trestní věci )
  • g) Poučení o možnosti podání stížnosti ( Do 3 dnů ode dne oznámení prostřednictvím soudu, který usnesení vydal k soudu stížnostnímu / nadřízenému soudu )