Co je nedobytná pohledávka a jak ji prakticky řešit, aby jste dostali své peníze?

Je velmi jednoduché definovat nedobytnou pohledávku, je to pohledávka, ve které je sice opodstatněný nárok věřitele, ale z důvodu formální nemajetnosti dlužníka nelze dosáhnout umoření nároku věřitele. A to mnohdy vyplývajícího z obchodního vztahu, kdy je pohledávka v nemalé výši.

Definice je příhodná, nicméně k definici by bylo vhodné také nastínit praktické řešení, jak se ke svým penězům věřitel může dostat, pokud je přesvědčen o skutečnosti, že dlužník finanční prostředky i statky vlastní, byť je formálně označen za nemajetného.

Je smutným faktem, že odpis nedobytné pohledávky je také jen formální záplatou na finanční díru, která vznikla v důsledku vědomého porušení smluvního vztahu, zneužitím důvěry, kterou dlužník mnohdy vědomě vytvářel právě za účelem finálního poškození dodavatele, od kterého naskladnil velké množství zboží a již za něj v konečné fázi nezaplatil.

Peníze zpronevěřil, odpovědnosti se vzdal, nebo ji převedl na třetí osoby, nebo se zachoval tak, aby vytvořil alibi ve formě druhotné platební neschopnosti. Vše ze zištných záměrů a s mylným domněním, že je zrovna ON / ONA nad zákon.

Jak tedy postupovat? Pokud selžou všechny mechanismy, které nabízí legislativa formou soudního vymáhání a mimosoudní vymáhání končí prozatím vždy fiaskem?

Fiaskem končí mimo soudní vymáhání pohledávek proto, že vymahači dluhů nebo vymáhací agentury jsou v důsledku obsazeny ne příliš kreativními lidmi, bez znalostí fugování reálného Světa a bez znalostí podstaty dlužníků, kteří zbohatli na úkor svých dodavatelů.

Pojďme si tedy v krátkosti nejdříve definovat dlužníka, se kterým věřitel ještě donedávna obchodně spolupracoval a následně došlo k poškození věřitele po stránce finanční ale i osobní:

Takový dlužní je výkonnou (organizační) složkou firmy nebo společnosti, za kterou se v tuto chvíli pohledávka eviduje. Jedná se tedy o člověka nadprůměrně inteligentního, s organizačními schopnostmi, jedná se pravděpodobně o člověka, který má určitý životní styl a úroveň, kterou prostřednictvím Vašich finančních prostředků uspokojuje.

Takovýto dlužník bude pravděpodobně postrádat vlastní sebereflexi, bude mít také velmi špatně ustanoveny modely chování a nehledě na popírání všech společensky přijatelných mantinelů a hodnot. V důsledku se může jednat o obyčejného gaunera, který podlehl možnosti rychlého zisku, nebo svým aktem vůči věřiteli vyřešil svou vlastní tíživou finanční situaci, aby mohl začít znovu podnikat na jinou společnost s tzv. čistým štítem, aby se i nadále mohl tvářit jako úspěšný podnikatel a neztratil ze svého společenského i finančního statutu.

To, že to je na Váš úkor, to již v daném okamžiku neřeší a co víc, je schopen se Vám postavit tváří v tvář a doslova se Vám vysmát. Protože ví, že po formální stránce s ním ničeho nezmůžete, po stránce nátlaku, a´t již psychického nebo fyzického, je to pro Vás cesta do cely předběžného zadržení a možná v rámci trestního řízení cesta do přímého výkonu trestu odnětí svobody.

Co tedy s takovou osobou? Jak si poradit s nedobytnou pohledávkou, která je evidentně nedobytnou pouze z formálního hlediska?

Pravda, není to jednoduchá záležitost, ale není neřešitelná. Každý člověk, byť sebevětší gauner má slabé místo. Tím slabým místem je T A J E M S T V Í. nebo vlastní S E L H Á N Í , které dotčenou osobu může degradovat, či dostat do tak závažných problémů, že nebude mít na výběr. Tím nemít na výběr znamená ZAPLATIT.

Pokud takové tajemství nemá, nebo jej dobře schovává nebo naopak je na vysoké úrovni jeho / její sebekontrola, je možné podmínky pro takové tajemství nebo druh selhání připravit.

Stejně tak je možné postupovat v rodinné hierarchii, kdy se minulost jednoho člena blízké rodiny , může promítnout do současnosti a budoucnosti jiných členů rodiny a tím negativně ovlivnit osobní , studijní i pracovní život.

Tlak, který na dlužníka následně vytvoří obava z prozrazení tajemství, nebo prozrazení selhání , ať již jeho samotného, nebo někoho z blízkých osob, je tím, co dlužníka přiměje pod tíhou faktických skutečností a případných důsledků přemýšlet, zda-li je v situaci, kterou ještě zvládne vyřešit, nebo zda-li se dostal do situace, kdy již nemá na výběr.

Jak tedy pracujeme v ČFTI, abychom předložili dlužníkovi nabídku, kterou nebude schopen odmítnout a zaplatí původnímu věřiteli dlužnou částku ze 100% a to původně z formálně nedobytné pohledávky?

  • Pracujeme velmi potichu, velmi obezřetně a bez potřeby se honosit procesy, průběhy a výsledky.
  • Pracujeme tak, abychom z nedobytné pohledávky vytěžili 100% a ještě dali dlužníkovi pocítit, že boží mlýny melou, jen je potřeba občas trochu přifouknout do pomyslných lopatek onoho mlýna.
  • Hledáme tajemství, hledáme selhání v minulosti, nebo vytvoříme tajemství nebo selhání v budoucnosti.
  • Hrajeme šachové partie, které končí matem pro dlužníka.
  • Nezajímají nás formálnosti, které dlužník využili ve svůj prospěch, nebo formálnosti, které z dlužníka učinily nemajetného člověka.
  • Zajímá nás skutečný stav věc, skutečná životní úroveň dlužníka, skutečný příběh vzniku pohledávky a především procesy, které probíhaly před i po vzniku nedobytné pohledávky.

Máte pohledávku? Se vším komplexně pomůžeme.